Licytacja L-112-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-112-2017 - Rozbudowa macierzy dyskowej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski 1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

62969 - 2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-04-25 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa macierzy dyskowej
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Zakresem przedmiotu zamówienia jest rozbudowa macierzy dyskowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia udostępniony jest na stronie internetowej zamawiającego http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10110
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.23.31.41-1
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
45 dni

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej , w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych); 2.Wadium może być wnoszone w następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. nr konta 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875, tytułem „Wadium: rozbudowa macierzy dyskowej”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wadium należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, pokój nr 7 przed terminem wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej. 5.Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1.gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 5.2.okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą 6.Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1.poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 6.2.poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie, o którym mowa w pkt. 1 pomimo zaproszenia go do licytacji elektronicznej, nie zostanie do niej dopuszczony.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne niewymienione dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek popsuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: 4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2 oraz 4 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 7.Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5. winno być złożone w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 8. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie z pkt. 5. winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 9. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 10. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2.Przewiduje się następujące warunki i rodzaje zmiany treści umowy: 1)w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – zmiana terminu realizacji umowy o czas działania siły wyższej i czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania; zmiana nie powoduje zmiany wynagrodzenia brutto ; 2)w przypadku zmiany ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto odpowiednio do zmienionych przepisów prawa. 3.Poza przypadkami, o których mowa w pkt. 2 dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt.2-6 ustawy prawo zamówień publicznych.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą: do: 16/05/2017

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10110

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy podmiotów będących czynnym podatnikiem podatku VAT). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 100,00 (słownie: sto złotych) PLN. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-04-19 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Lublin BiuroZamówień Publicznych Pl. Litewski 1, pok. nr 7, 20-080 Lublin

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-04-25 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-04-25 12:10:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

§ 1 1.Przedmiotem umowy jest rozbudowa posiadanej macierzy dyskowej. 2.Szczegółowy opis przedmiotu umowy został opisany w Załączniku nr 1 do umowy. § 2 Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy. § 3 1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4.Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1)…......................................… 2)….......................................... § 4 1.Zamawiający jako swojego przedstawiciela, odpowiedzialnego za kontakty z Wykonawcą i za realizację umowy, wskazuje ……………….…….., tel. …………….., e-mail: ………………….. 2.Wykonawca jako swojego przedstawiciela, odpowiedzialnego za kontakty z Zamawiającym i za realizację umowy, wskazuje …................… tel .........… e-mail .............. § 5 1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie …....................... (…........................................) zł, w tym wynagrodzenie netto w kwocie …..................... (.............................................) zł oraz podatek VAT w kwocie …................................ (.....................................) zł. 2.Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym należny podatek VAT (dla podmiotów będących czynnymi płatnikami podatku). 3.Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 28 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, poprawnie wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie podpisanego bez uwag protokołu odbioru. 4.Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. 5.Wynagrodzenie płatne: dział 750 rozdział 75023 § 6060 zadanie IT/W/023/00/20/0604 "Zakupy inwestycyjne" budżetu miasta na 2017 rok. § 6 1.Przedmiot umowy o którym mowa w § 1 pkt 1 zostanie objęty gwarancją, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 2.Początkiem okresu gwarancyjnego jest dzień podpisania protokołu odbioru bez uwag. 3.W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 1)dokonywania napraw sprzętu oraz usuwania przyczyn jego niestabilnej pracy – w sposób i w terminie określonym w załączniku nr 1 do umowy; 2)przyjmowania zgłoszeń awarii wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia oraz podaniem jego numeru pod adresem poczty elektronicznej ………………………... lub w systemie informatycznym Wykonawcy …………….……….…….. pod adresem .……………………….... 4.Gwarancją nie są objęte: 1)uszkodzenia mechaniczne lub termiczne sprzętu, powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych (np. spowodowane zalaniem wodą, wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami w sieci energetycznej, wirusami komputerowymi itp.); 2)uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku dokonania przez Zamawiającego napraw lub przeróbek we własnym zakresie; 3)uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłową instalację lub konfigurację sprzętu, powstałe w wyniku użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, powstałe wskutek działania wadliwego oprogramowania, zasilania nieodpowiednim napięciem a także inne, powstałe z winy użytkownika; 5.Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z innych przepisów prawa. § 7 1.W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki. 2.Uchybienie przez Wykonawcę zobowiązaniu określonemu w § 6 ust. 3 pkt 1 skutkuje naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień przekroczenia terminu. 3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 21 dni. 4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 9 ust 1. 5.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone stronie umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 6.Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy z momentem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 7.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne. § 8 1.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2.Strony przewidują następujące warunki i rodzaje zmiany treści umowy: 1)w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – zmiana terminu realizacji umowy, określonego w § 2 o czas działania siły wyższej i czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania; zmiana nie powoduje zmiany wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1; 2)w przypadku zmiany ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto, określonych w § 5 ust. 1, odpowiednio do zmienionych przepisów prawa. 3.Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy prawo zamówień publicznych. § 9 1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2.W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. § 10 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym Prawa zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. § 11 Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne w Lublinie. § 12 Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Radosław Antoń – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 7, telefon 81 466 30 20. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 13.04.2017 . 2.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10110. 3.Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wskazać dane kontaktowe wynikające ze wzoru umowy.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła