Licytacja L-113-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-113-2013 - ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Natalia Mataczyńska, Starostwo Powiatowe w Chełmie
Adres pocztowy: Plac Niepodległości 1
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: (082) 562 75 01, Faks: (082) 562 72 10
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

126456

Termin otwarcia licytacji:

2013-04-18 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obrębów: Hruszów, Siedliszczki, Marynin, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie. Zakres rzeczowy projektu obejmuje między innymi:DROGA ASFALTOWA- droga Nr 19:I. Roboty przy gotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym- 0,53 km.II. Roboty ziemne:1. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. Kat. III-IV (zużycie na miejscu)- 64,00 m3. 2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z gruntu kat. II-IV z transportem na odl. 15 km (na odkład)- 278,38 m3.III. Podbudowy: 1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV- 3 170,82 m2. 2. Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych, nieulepszonych emulsją asfaltową, zużycie emulsji asfaltowej 0,7 kg/m2- 3 139,11 m2. 3. Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltową, zużycie emulsji asfaltowej 0,3 kg/m2- 2 906,59 m2. 4. Wykonanie podbudowy zasadniczej kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 25 cm (kruszywo ze skał magmowych)- 3 139,11 m2. 5. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement wykonany w betonomieszarce- gotowa mieszanka) o Rm=2,5 Mpa, grubość warstwy 20 cm- 3 139,11 m2. 6. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, dla kategorii ruchu 1, AC11W 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy 4 cm z dowozem na odl. 15 km- 2 906,59 m2. 7. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, dla kategorii ruchu 1, AC8S 50/70, warstwa ścieralna, grubość warstwy 4 cm z dowozem na odl. 15 km- 2 906,59 m2. DROGI TŁUCZNIOWE: Droga tłuczniowa Nr 06: I. Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa drogi w terenie równinnym- 0,39 km. II. Roboty ziemne: 1. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV (zużycie na miejscu)- 28,82 m3. 2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km (na odkład)- 209,34 m3. III. Podbudowy: 1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm- 1 564,94 m2. 2. Odwiezienie urobku z wykonania koryt pod nawierzchnie jw.,- roboty zimne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach i transport urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15 km- 234,74 m3. IV. Nawierzchnie: wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubość 25 cm, uziarnienie kruszywa 0-63 mm- 1 377,44 m2. Droga tłuczniowa Nr 08: I. Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa drogi w terenie równinnym- 0,35 km. II. Roboty ziemne: 1. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV (zużycie na miejscu)- 54,63 m3. 2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km (na odkład)- 190,88 m3. III. Podbudowy: 1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm- 1 936,52 m2. 2. Odwiezienie urobku z wykonania koryt pod nawierzchnie jw.- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach i transport urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 15 km- 290,48 m3. IV. Nawierzchnie: wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubość 25 cm, uziarnienie kruszywa 0-63 mm- 1 750,12 m2. Droga tłuczniowa Nr 15: I. Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa drogi w terenie równinnym- 1,65 km. II. Roboty ziemne: 1. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV (zużycie na miejscu)- 356,00 m3. 2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (na ukop)- 298,25 m3. 3. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15 km (na odkład)- 308,45 m3. 4. Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą z gruntu dowiezionego z odl. 1 km (z ukopu)- 298,25 m3. III. Podbudowy: 1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm- 10 834,52 m2. IV. Nawierzchnie: wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubość 25 cm, uziarnienie kruszywa 0-63 mm- 10 011,12 m2. DROGI GRUNTOWE: I. Roboty przygotowawcze: 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym- 24,06 km. 2. Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia średnich od 31% do 60% powierzchni- 2 300,00 m2. II. ROBOTY ZIEMNE:1. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV (zużycie na miejscu)- 1 771,00 m3. 2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (na ukop)- 1 080,70 m3. 3. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km (na odkład)- 6 382,00 m3. 4. Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (z przerzutu poprzecznego)- 1 771,00 m3.5. Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą z gruntu dowiezionego z odl. 1 km (z ukopu)- 1 080,70 m3. 6. Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą z gruntu dowiezionego z odl. 15 km (z dokopu)- nasypy w miejscach wyrównania terenu dróg nr 5, 11 i 21- 1 250,00 m3. III. Odwodnienie korpusu drogowego: 1. Wykonanie części przelotowej przepustów z rur żelbetowych o śr. 60 cm- 40,00 m. 2. Wykonanie ścianek czołowych przepustów z rur żelbetowych o śr. 60 cm- 12,00 szt. 3. Umocnienie skarpy wlotu i wylotu płytami ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo- piaskowej- 60,00 m2. IV. Podbudowy: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - miejsca budowy nawierzchni gruntowej- 100 390,00 m2. V. Nawierzchnie: 1. Wykonanie nawierzchni gruntowej naturalnej (wyrównanie równiarką)- 100 390,00 m2. 2. Wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubość 25 cm, uziarnienie kruszywa 0-63 mm- 577,50 m2. VI. Roboty wykończeniowe: humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm z dowozem ziemi z odl. 15 km- 48 000,00 m2. VII. Inne roboty: wykonanie nawierzchni z płyt IOMB 100x75x12,5 na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm- 770,00 m2. VIII. Roboty towarzyszące: wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej - 1,00 kpl. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności: 1. Projekt wykonawczy. 2. Przedmiary robót. 3. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem wykonawczym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych. 2.Zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 3. Zabezpieczenie oraz utrzymanie wszelkich elementów bezpieczeństwa ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia (oznakowania, wygrodzeń, itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność. 4. Uporządkowanie placu budowy. 5. Wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej ilości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. 6. Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót. Zadanie realizowane jest w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.20-6
Dodatkowe przedmioty 45.23.32.20-7
45.23.31.42-6
45.23.31.40-2
45.11.21.00-6
45.11.12.00-0

Termin wykonania zamówienia:
16.08.2013

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 48 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych) do dnia i godziny otwarcia licytacji.2.Termin otwarcia licytacji zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert przesłanym każdemu Wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji, z tym, że otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia. 3.Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 4.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O Chełm Nr 25 1020 1563 0000 5902 0013 7349 z dopiskiem wadium- Zagospodarowanie poscaleniowe- projekt scalenia gruntów obrębów: Hruszów, Siedliszczki, Marynin, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie.Wadium uważa się za wniesione , jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed otwarciem licytacji. 5. Dowód wniesienia wadium powinien zostać dostarczony do Zamawiającego do dnia i godziny otwarcia licytacji.Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art. 46 ustawy.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać,że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane:a)1 robota budowlana w zakresie budowy lub przebudowy dróg w technologii z mieszanek bitumiczno- asfaltowych, o długości nie mniejszej niż 0,40 km oraz o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto,b)1 robota budowlana w zakresie wykonania dróg w technologii z tłucznia lub kruszywa o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto,c)1 robota budowlana w zakresie wykonania dróg gruntowych- wyrównanie, profilowanie, spychanie o zakresie nie mniejszymi niż 50 000,00 m2 wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykonawca winien wykazać dysponowanie zasobami:1Samochód samowyładowczy o ładowności min.8 t z przykryciem brezentowym Minimalna liczba wymaganych jednostek 3 szt., 2 Samochód samowyładowczy o ładowności minimalnej 8 t Minimalna liczba wymaganych jednostek 2 szt., 3 Walec statyczny samojezdny min. 10 t - Minimalna liczba wymaganych jednostek 1 szt., 4 Walec wibracyjny Minimalna liczba wymaganych jednostek 1 szt., 5 Szczotka mechaniczna wyposażona w urządzenie odpylające Minimalna liczba wymaganych jednostek 1 szt., 6 Walec ogumiony minimalna liczba wymaganych jednostek 1 szt., 7 Przewoźny zbiornik do wody zaopatrzony w urządzenie do rozpryskiwania wody Minimalna liczba wymaganych jednostek 1 szt., 8 Skrapiarka lepiszczy bitumicznych Minimalna liczba wymaganych jednostek 1 szt., 9 Wytwórnia mas bitumicznych Minimalna liczba wymaganych jednostek 1 szt., 10 Układarka do układania mieszanek mineralno- asfaltowych Minimalna liczba wymaganych jednostek 1 szt.,11 Płyta wibracyjna Minimalna liczba wymaganych jednostek 1 szt.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami:1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy branży drogowej posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej oraz min.36 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót branży drogowej.Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień budowlanych w innym kraju niż Polska będą także uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area- EEA) i Konfederacji Szwajcarskiej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 3 000 000,00 zł oraz fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy. W przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz brak podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ustawy. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) terminu realizacji umowy gdy jest ona spowodowana: a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót (przez warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót należy rozumieć warunki atmosferyczne w znaczny sposób odbiegające od warunków zwykle panujących o tej samej porze roku na terenie realizowania robót, b) epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy, c) siłą wyższą, d) wadami dokumentacji projektowej uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkującymi przerwą w realizacji robót budowlanych. 2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku zdarzeń takich jak:śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą miały kwalifikacje nie niższe od osób wskazanych w umowie. Zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzonego na piśmie i podpisanego przez strony aneksu. Poza przypadkami wymienionymi wyżej Zamawiający nie przewiduje zmiany innych istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.chelmski.iap.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). 3. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 60000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 3946007,50 zł brutto (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedem złotych pięćdziesiąt groszy). W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców..

Minimalna wysokość postąpienia

60000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-04-08 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

miejsce: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, I piętro, pokój Nr 127.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-04-18 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-04-18 12:39:01

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest stosownie do postanowień art.150 ust. 1 i 2 ustawy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny (z VAT). 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Wykonawca w złożonej ofercie określa formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4. Forma zabezpieczenia musi być zgodna z przepisami ustawy, tj. art. 148 ust 1 ustawy. 5. Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP SA O Chełm Nr 25 1020 1563 0000 5902 0013 7349 z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Zagospodarowanie poscaleniowe- Projekt scalenia gruntów obrębów: Hruszów, Siedliszczki, Marynin, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone będzie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy(art. 141 ustawy)

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zadanie realizowane jest w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013..

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła