Licytacja L-113-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-113-2017 - Utrzymanie terenów zieleni urządzonej.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Miasto Zduńska Wola, Miasto Zduńska Wola
Adres pocztowy: Stefana Złotnickiego 12
Miejscowość: Zduńska Wola, Kod pocztowy: 98-220
Tel.: 438280229, Faks: 438250202
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

66824-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-05-02 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie terenów zieleni urządzonej.
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Utrzymanie terenów zieleni urządzonej, należących do Miasta Zduńska Wola (parki, skwery, place zabaw) I. Zadanie „ R”- ryczałtowe. Wymagany standard określa bieżące utrzymanie zieleni oraz czystości i zapewnia: - estetyczny wygląd terenu zgodny z zasadami przepisów porządkowych i sanitarnych, - bezpieczny stan ciągów pieszych podczas występowania warunków letnich i zimowych, - prawidłowy stan zieleni zgodny z zasadami sztuki ogrodniczej oraz wynikający z warunków agrotechnicznych i pogodowych, - należyty stan elementów małej architektury umożliwiający ich bezpieczne użytkowanie, - bezpieczny stan elementów placów zabaw. Wymagane roboty na terenach opisanych w tabeli A (zamieszczonej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego następujących usług realizowanych na terenach określonych tabelą A(zamieszczonej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. 1)omiatanie ciągów komunikacyjnych - 3 razy w tygodniu; 2)opróżnianie koszy – 3 razy w tygodniu do godziny 8 rano, malowanie koszy na odpady 1 raz w sezonie, konserwacja, mycie koszy , drobne naprawy według potrzeb. 3)odśnieżanie ciągów komunikacyjnych na szerokość dostosowaną do szerokości alejek (nie szerzej niż 2 m) nie później niż dwie godziny od zakończenia opadów; przeciwdziałanie ich śliskości, usuwanie błota pośniegowego z utwardzonych ciągów komunikacyjnych; 4)prace porządkowe: zbieranie papierów, szkła, niedopałków papierosowych, połamanych gałęzi, zasypywanie dołów kopanych przez psy, rozrzucanie kretowin itp. –trzy razy w tygodniu od maja do listopada. Zbieranie śmieci z terenów objętych umową w pozostałym okresie trwania umowy - w przypadku wystąpienia zaśmiecenia terenu - sprzątanie wiatrołomów, połamanych gałęzi, kwiatostanów i owoców drzew po wichurach niezależnie od ustalonej częstotliwości. 5)malowanie ławek parkowych w terminie do 1 maja; mycie zabrudzonych ławek wg potrzeb; naprawa zniszczonych elementów ławek tj. uzupełnianie brakujących śrub i desek z malowaniem (malowanie dwukrotne powierzchni po uprzednim zeszlifowaniem odstającej starej farby); 6)koszenie trawników - 7 razy w sezonie 7)jednokrotne nawożenie trawników w okresie wiosennym , opryski na rośliny jednoliścienne. 8)pielęgnacja krzewów rosnących w skupinach i żywopłotach (odchwaszczanie, przycinanie, zasilanie nawozami wieloskładnikowymi - 3 razy w sezonie wegetacyjnym;) podlewanie w okresach suszy; usuwanie odrostów drzew, 9)zwalczanie (chemiczne i mechaniczne) chwastów w alejkach i na powierzchniach utwardzonych; 10)jesienne wygrabianie liści z trawników (nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu); 11)ułożenie okrywy zabezpieczającej przed przemarzaniem roślin posadzonych w poprzednim i bieżącym roku (jeżeli wystąpią nasadzenia); 12)opieka nad placem zabaw: konserwacja elementów statycznych i dynamicznych; uzupełnianie brakujących elementów – deski bale; siedziska; wymiana piasku w piaskownicach - 2 x w sezonie (w terminie ustalonym z zamawiającym), malowanie elementów drewnianych wymagających odświeżenia; udokumentowana regularna kontrola ( co 7 dni) stanu technicznego placu zabaw . 13)mycie znaków i tablic informacyjnych (w zależności od potrzeb); 14)malowanie słupków do tablic informacyjnych usuwanie naklejek i ogłoszeń 15)utrzymanie skateparku: Zasady utrzymania czystości, konserwacji oraz stanu technicznego infrastruktury obiektu Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do: 1. Wykonywania prac porządkowych związanych z utrzymaniem czystości na obiekcie, co najmniej raz dziennie, w zależności od potrzeb. 2. Przeprowadzania czynności konserwacyjnych zapewniających utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników, w szczególności zgodnie z poniższymi wytycznymi: • w przypadku wystąpienia widocznych ubytków (wyszczerbień) bądź uszkodzeń mechanicznych elementu jezdnego zaleca się, aby miejsca uszkodzeń zaimpregnować —pomalować, a w przypadku poważniejszych uszkodzeń zaszpachlować (szczeliwo + klej K+D, polerowane i lakierowane, szybkowiążące, elastyczne, na bazie poliuretanu do tworzyw, drewna, np. Wurth); • przed malowaniem powstałych uszkodzeń miejsca należy wyszlifować papierem ściernym do gładkiej struktury. Wygładzoną powierzchnię należy pomalować farbami akrylowymi wodoodpornymi lub farbami chlorokauczukowymi. Zabezpieczenie nawierzchni w powyższy sposób zaleca się także stosować w przypadku wytarcia zewnętrznego laminatu sklejki; • w przypadku stwierdzenia wybrzuszeń o średnicy powyżej 3 cm i ilości powyżej 3 szt. lub rozwarstwienia na krawędzi o długości powyżej 10 cm wskazującego na istnienie wad ukrytych, należy urządzenie wyłączyć z eksploatacji i powiadomić producenta; • poluzowanie wkrętów łączących sklejkę z konstrukcją należy usunąć przez dokręcenie lub wykonanie nowego otworu pod wkręt w odległości 3 cm od poprzedniego i wkręcenie nowego wkrętu. Stary otwór należy wypełnić klejem do drewna typu „Wikol". 3. Utrzymywania w należytym stanie technicznym infrastruktury obiektu: • zalecane jest, aby urządzenia skateparku w miesiącach listopad — luty zostały zabezpieczone materiałem izolacyjnym i folią; • zaleca się regularną kontrolę wszystkich śrub konstrukcyjnych przynajmniej raz na kwartał, pod kątem likwidacji ewentualnych luzów; • zaleca się raz na kwartał sprawdzić główki wkrętów, którymi przykręcone są elementy nawierzchni jezdnej , poręcze, elementy stalowe (okucia). Śruby pod wpływem drgań, temperatury lub wandalizmu mogą nieznacznie się poluzować. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia wkręty należy dokręcić; • w urządzeniach posiadających bariery zaleca się raz w miesiącu kontrolę zamocowania; • instalowanie urządzeń produkcji własnej do urządzeń producenta powoduje utratę gwarancji. Zabrania się wykonywania demontażu urządzeń. 4. Niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych lub przewidywanych przeszkodach mogących mieć wpływ na wykonywanie obowiązków wynikających z umowy w formie telefonicznej lub e-mailowej. 16)utrzymanie miejsc pamięci narodowej (mycie pomników, utrzymanie porządku, obsadzenia roślinami miejsc do tego przeznaczonych, ustawianie zniczy i ułożenie po jednej okazałej wiązance na świerku w wymienionych niżej miejscach i terminach: Cmentarz Katolicki: •Pomnik Honoraty Złotnickiej, płyta Stefana Złotnickiego - Święto Miasta i 1 listopada •Mogiła zbiorowa + kwatera - 1 września i 1 listopada •Mogiła siostry PCK - 1 września i 1 listopada •Mogiła lotników - 1 września i 1 listopada •Mogiła Sylli i Kałużewskiego (tylko wiązanka i znicze ) - 1 września i 1 listopada Plac Wolności: •Płyta „ Rozstrzelanym przez hitlerowców 11 listopada 1939 r.” - 1 września i 11 listopada; •Pomnik Józefa Piłsudskiego - 11 listopada 17) ukwiecenia - w terminach ustalonych z zamawiającym bieżąca pielęgnacja kwietników, gazonów, oraz rabat kwietnych (uzupełnianie roślin, zasilanie nawozami – 6 razy w sezonie wegetacyjnym podlewanie na bieżąco); Wymagana norma nasadzeń dla 1 kwietnika typu 120 x120 - 6 pierścieni o konstrukcji metalowej. 1 sadzenie: sadzonki roślin pnących typu: surfinia, pelargonia, obsadzanych w systemie 1,2,4,6 warstwa – 50 sztuk. 2 i 3 sadzenie:(trzecie sadzenie wg potrzeb): sadzonki roślin o pędach wyprostowanych typu chryzantemy, begonie, obsadzane w systemie wszystkich warstw ok 85 sztuk. * wymagana norma nasadzeń na rabatach gruntowych: trzykrotna wymiana i uzupełnianie roślin jednorocznych rodzaju: begonia łuskowata, starzec, szałwia, żeniszek, aksamitka, bratek, godecja, niecierpek, koleus - w rozstawie 20 x 20 cm;(do wyboru). Przyozdabianie kwietników igliwiem świerkowo-sosnowym na okres zimowy; 18)Piecza nad „ bibliotekami pod chmurką”, ( uzupełnianie drzwiczek, wietrzenie schowków po deszczach) 19)Wymiana i uzupełnianie tabliczek informacyjnych dotyczących zakazów, regulaminów, itp. znajdujących się na terenach określonych w tabeli, w zależności od potrzeb. Opis terenów: tabela B(zamieszczonej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia) Wymagane roboty na terenach opisanych w tabeli B (zamieszczonej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia)z wyłączeniem zbiornika Kępina 1.Omiatanie ciągów pieszych -3 x w tygodniu; sprzątanie niedopałków, piasku, papierów, połamanych gałęzi, wiatrołomów kwiatostanów i owoców drzew. Opróżnianie koszy – codziennie do godziny 8 rano, konserwacja, naprawa i mycie koszy na śmieci, (dostawienie koszy ok 10 szt. * ) 2.Odśnieżanie pieszo-jezdnych ciągów komunikacyjnych i przejść, dróg dojazdowych wewnętrznych na szerokość dostosowaną do ich szerokości (nie szerzej niż 2 m) nie później niż dwie godziny od zakończenia opadów, przeciwdziałanie śliskości, usuwanie błota pośniegowego z utwardzonych ciągów komunikacyjnych - codziennie jeżeli wystąpi opad. 3.Prace porządkowe: zbieranie papierów, szkła, niedopałków papierosowych, połamanych gałęzi, zasypywanie dołów kopanych przez psy, rozrzucanie kretowin itp. - codziennie w okresie od maja do listopada na terenach zieleni. Zbieranie zanieczyszczeń z terenów objętych umową w okresie zimowym – w przypadku wystąpienia zaśmiecenia terenu; 4.Konserwacja ławek (malowanie , naprawa itp.), mycie zabrudzonych ławek wg potrzeb, ( dostawienie ok 10 ławek *) 5.Koszenie trawników: - na terenie parku na osiedlu Południe - 5 x w sezonie - na terenie Placu Zwycięstwa - 6 x w sezonie w terminach uzależnionych od warunków pogodowych 6.Jednokrotne wiosenne nawożenie trawników , oprysk na rośliny jednoliścienne, 7.Pielęgnacja krzewów rosnących w skupinach i żywopłotach (odchwaszczanie, przycinanie, zasilanie nawozami wieloskładnikowymi - 2 razy w sezonie wegetacyjnym); podlewanie w okresach suszy wg potrzeb; usuwanie odrostów drzew); 8.Zwalczanie (chemiczne i mechaniczne) chwastów w alejkach i na powierzchniach utwardzonych; 9.Jesienne wygrabianie liści z trawników (nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu); 10.Ułożenie okrywy zabezpieczającej przed przemarzaniem roślin wrażliwych, 11.utrzymanie „Pomnika ku wiecznej pamięci Sylli i Kałużewskiego” (mycie pomnika, utrzymanie porządku, ustawianie zniczy i ułożenie okazałej wiązanki na świerku w terminach: 1 września i 11 listopada 12.Opieka nad placami zabaw i siłowniami plenerowymi: konserwacja elementów statycznych i dynamicznych, uzupełnianie brakujących elementów – deski bale, siedziska, wymiana piasku w piaskownicach - 2 x w sezonie (w terminie ustalonym z zamawiającym), malowanie elementów drewnianych wymagających odświeżenia; naprawa nawierzchni utwardzonej pod elementami placów zabaw lub siłowni ( wg potrzeb). 13.Malowanie barierek, słupków do tablic informacyjnych - 1 raz w sezonie w terminie uzgodnionym z zamawiającym; udokumentowana regularna kontrola ( co 7 dni) stanu technicznego placów zabaw i siłowni plenerowych. 14.Wymiana i uzupełnianie tabliczek informacyjnych dotyczących zakazów , regulaminów, itp. w zależności od potrzeb. Materiały niezbędne do realizacji zamówienia takie jak paliki, taśmy, nawozy, woda, opryski, piasek, kwiaty, znicze, stroisz, farby, deski itp. należy wliczyć w cenę zamówienia. Wymagane roboty na terenach przyległych do zbiornika Kępina: 1.koszenie terenów przyległych do zbiornika Kępina –3 x w sezonie bez wywozu trawy (w terminie uzgodnionym z zamawiającym), 2.malowanie ławek - 1 raz w sezonie (w terminie uzgodnionym z zamawiającym), 3.prace porządkowe różne: naprawa ławek, miejsc na ogniska (stoły; ławy) zbieranie papierów, zbieranie skoszonej przez Koło wędkarskie trzciny z wywozem (w terminie uzgodnionym z zamawiającym), 4.kontrola i opróżnianie pojemników na odpady 1 raz w tygodniu, w miesiącach maj - listopad , 2 razy w miesiącu w pozostałym terminie, 5.sprzątanie palenisk (w/g potrzeb), palenie pozostawionych gałęzi, 6.mechaniczne usuwanie przerostów ze schodów kamiennych stanowiących umocnienie skarpy zbiornika, (2 razy w sezonie), 7.bieżące oczyszczanie wlotu i wylotu wody ze zbiornika, 8.* Wymiana pojemników na odpady, dostawienie 5 ławek (w uzgodnieniu z zamawiającym). II. Zadanie „ R Z” - roboty na zlecenie (Opis terenu zamieszczony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia) Wykaz robót mogących wystąpić na terenie Parku Miejskiego im. St. Złotnickiego. 1. Odchwaszczanie skupin roślin, przycinanie krzewów itp. wraz z wywozem trawy i śmieci oraz resztek organicznych - jednostka: 100m2 - Przewidywana wielkość zamówienia (ilość danej usługi w okresie obowiązywania umowy): 90 000,00m2 2. Pielęgnacja (przycinka) żywopłotów wraz z wywozem odpadów - jednostka: 10m2 - Przewidywana wielkość zamówienia (ilość danej usługi w okresie obowiązywania umowy): 1 120,00m2 3. Koszenie trawników - jednostka: 100m2 - Przewidywana wielkość zamówienia (ilość danej usługi w okresie obowiązywania umowy): - 103 221,00m2 4. Podlewanie roślin wodą - jednostka 1m3 - Przewidywana wielkość zamówienia (ilość danej usługi w okresie obowiązywania umowy): 200m3 5. Odśnieżanie ciągów pieszych, likwidacja śliskości - jednostka: 100m2 -Przewidywana wielkość zamówienia (ilość danej usługi w okresie obowiązywania umowy):50 724,00m2 6. Omiatanie ciągów pieszych - jednostka: 100m2 - Przewidywana wielkość zamówienia (ilość danej usługi w okresie obowiązywania umowy): 50 724,00m2 7. Roboczogodzina pracownika - jednostka: R-g - Przewidywana wielkość zamówienia (ilość danej usługi w okresie obowiązywania umowy): 500. Wszystkie roboty wykonywane na zlecenie będą rozliczane za podstawie cen jednostkowych robót określonych do zadania „ R Z” III. Wymagania w zakresie zatrudniania na umowę o pracę. 1.Zamawiający wymaga, by wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług objętych zakresem umowy o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 2.Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności. 3.W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a)oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c)zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 6.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 77.30.00.00-3
Dodatkowe przedmioty 90.60.00.00-3

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający zgodnie z art. 76 ust. 3 Ustawy żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej. 2. Wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Uwaga! Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5), należy zdeponować przed upływem terminu wskazanym w punkcie 1 w Kasie Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 4, parter, pokój nr 411). Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Ponadto wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione, w szczególności poprzez rozumienie terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela jako terminu ważności gwarancji i poręczeń. Termin, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela musi dawać możliwość realnego zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z Gwarancji lub Poręczenia w przypadku zaistnienia w terminie związania ofertą któregokolwiek z przypadków, Przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Termin ten musi uwzględniać w szczególności czas niezbędny na dostarczenie pisemnego żądania zapłaty Zamawiającego do Gwaranta lub Poręczyciela. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem w terminie określonym w pkt 1 na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Poddębicach Nr konta 09 9263 0000 0544 0094 2005 0001. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. 6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania oferta. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą że: 1)w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedną usługę o wartości minimum 120 000,00 zł brutto polegającą na utrzymaniu terenów zieleni w sposób ciągły przez co najmniej 6 miesięcy.Zamawiający informuje, że w przypadku wykazania zamówień w walucie innej niż PLN, przeliczenie wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP z dnia opublikowania ogłoszenia przedmiotowego zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą że:2) dysponują sprzętem do realizacji zamówienia: - pług dostosowany do odśnieżania alejek parkowych i chodników – 1 szt.; - ciągnik z osprzętem ogrodniczym (kosiarka rotacyjna itp.) - 1 szt.; - wykaszarka– 5 szt.; - kosiarka mechaniczna – 3 szt. (w tym 1 szt. z koszem); - beczkowóz do podlewania – 1 szt.; - opryskiwacz ręczny i mechaniczny – 1 szt.; - dmuchawa – 2 szt.; - piła spalinowa – 2 szt.; - podnośnik do 16 metrów - 1 szt.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne niewymienione dokumenty

Pełnomocnictwo osób podpisujących wniosek do reprezentowania Wykonawcy składającej wniosek, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) zmiana sposobu spełnienia świadczenia będzie możliwa w przypadku zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. b) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał na etapie składania oferty. 2. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zdunskawola.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: Licytacja prowadzona będzie na platformie Urzędu Zamówień Publicznych, znajdującej się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod podanym adresem. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, powinien wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji przekazać informację o swoim loginie. Login powinien być przekazany zamawiającemu w oryginalnej pisowni, tzn. z zachowaniem pisowni wielkich i małych liter, numerów, spacji itp. W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Niedostarczenie loginu lub dostarczenie niepoprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej)z systemem operacyjnym Windows/Linux, spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość 191 900,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 1 000,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 10. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 11. Zaproponowana przez wykonawcę cena będzie stała w czasie objętym umową.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-04-24 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-05-02 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-05-02 10:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiającym nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA zawarta w dniu …............................. roku, w Zduńskiej Woli pomiędzy: Miastem Zduńska Wola reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola Piotra Niedźwieckiego zwanym dalej „Zamawiającym” a 1. W przypadku, gdy stroną umowy jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej: Panem/nią ………………….. prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą …………………….. z siedzibą w ………………., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (CEIDG), NIP ………………......., REGON …………........, działającym/ą osobiście, 2. W przypadku, gdy stroną umowy jest spółka prawa handlowego: ................................................., z siedzibą w ................................ przy ul. .............................., NIP ………………………….., REGON ……………………., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w …………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………, reprezentowaną przy zawieraniu umowy przez: ……………………., zgodnie z odpisem z KRS z dnia …………….., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, znak sprawy: IT.271……...2017, prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (209.000 euro). § 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług polegających na: utrzymaniu terenów zieleni urządzonej, należących do Miasta Zduńska Wola, zgodnie z wykazem znajdującym się w zadaniu „R” oraz zadaniu „R Z” stanowiących załącznik do niniejszej umowy oraz za zaoferowaną przez Wykonawcę cenę. 2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z ogłoszeniem, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i uznaje je za wystarczającą podstawę do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od zawarcia umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, kosztorys zadania „R Z” zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do umowy, który będzie stanowił podstawę do rozliczania zleceń. Kosztorys musi zawierać ceny jednostkowe, z zastrzeżeniem że iloczyn cen jednostkowych i ilości usług musi odpowiadać 20 % wylicytowanej ceny ofertowej. Wypełniony kosztorys stanowi integralną część umowy. § 2 Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem maszynowym oraz potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy, i nie istnieją żadne przeszkody prawne oraz faktyczne, uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie przyjętych w niej zobowiązań. § 3 1. Zamawiający bądź osoba upoważniona przez Zamawiającego zastrzega sobie prawo do udzielania Wykonawcy wskazówek i zaleceń w zakresie sposobu wykonywania zobowiązań przyjętych przez Wykonawcę na podstawie umowy a Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględniania i stosowania się do nich. 2. Zamawiający bądź osoba upoważniona przez Zamawiającego zastrzega sobie prawo do kontrolowania według własnego uznania sposobu wykonywania zobowiązań przyjętych przez Wykonawcę na podstawie umowy, co Wykonawca uznaje i akceptuje. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w ramach kontroli poprzez wyznaczenie osoby posiadającej wiedzę i kompetencję w materii będącej przedmiotem umowy, która będzie udzielać stosownych wyjaśnień. § 4 1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi na bieżąco (również w dni ustawowo wolne od pracy) z własnej inicjatywy, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ogłoszenia oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby, spowodowanej warunkami pogodowymi, nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili zaistnienia danej potrzeby. 2. Wykonawca zobowiązuje się, iż w razie stwierdzenia zaistnienia konieczności podejmowania czynności w celu realizacji zobowiązań przyjętych na podstawie umowy, niezwłocznie poinformuje upoważnionego pracownika Zamawiającego o potrzebie ich podjęcia. 3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać w stałej sprawności i gotowości łącza komunikacyjne (fax, telefon, pocztę elektroniczną). Strony postanawiają, iż Wykonawca nie ma prawa do podejmowania czynności w większym zakresie niż ten, który został określony w ogłoszeniu, a następnie żądania zapłaty za nie wynagrodzenia. § 5 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……..2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo od odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym: a) w przypadku rażącego naruszania jej postanowień przez Wykonawcę Zamawiający zobowiązuje się przed złożeniem oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy wezwać Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania zobowiązań przyjętych w umowie, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym jego upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, b) w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) w razie wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego (również naprawczego), likwidacyjnego. 3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie oraz powinno zawierać uzasadnienie. § 6 1. Przy wykonywanych pracach Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania norm i wytycznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu prawa ruchu drogowego, ustawy o ochronie przyrody, prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., oraz, że oznakuje maszyny i urządzenia używane przy świadczeniu usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. W przypadku zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich przy świadczeniu usług, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia wszelkich działań niezbędnych do usunięcia zagrożenia. W przypadku zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia wszelkich działań niezbędnych do usunięcia zagrożenia (również w dni uznane przez przepisy prawa za wolne od pracy). 3. Wykonawca zobowiązuje się do zminimalizowania szkód wyrządzonych przy świadczeniu usługi osobom trzecim. W przypadku wystąpienia takich szkód Wykonawca ponosi za nie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą i zobowiązuje się je niezwłocznie naprawić stosownie do żądania osoby trzeciej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zapisów umowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców miasta i osób przebywających na terenach zielonych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wykorzystania w ramach realizacji umowy materiały lub preparaty spełniające normy ochrony środowiska oraz posiadające przewidziane prawem atesty. 6. Odpady powstałe przy wykonywaniu prac związanych z przedmiotem zamówienia stają się własnością Wykonawcy i powinny być unieszkodliwione zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zmianami). 7. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty wyłączenia linii elektroenergetycznych w przypadku takiej konieczności. § 7 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i posiadania obowiązującej – w okresie obowiązywania niniejszej umowy - umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone Zamawiającemu bądź osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy i okazywać ją niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego lub upoważnionego pracownika Zamawiającego. Minimalna wysokość polisy w każdym roku obowiązywania umowy 100 000,00 zł. § 8 1. Za wykonanie usług wymaganych opisem zawartym w ogłoszeniu Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy łącznie wynagrodzenie w kwocie nie większej niż ……………….. zł brutto 2.Strony postanawiają, że za wykonanie usług wymienionych w części „R" określonych niniejszą umową, wynagrodzenie Wykonawcy stanowi 80% kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu i wynosi ……………………………………………………zł brutto w tym: a) utrzymanie zieleni: w kwocie 50% tj. ...................................................................................zł brutto. b) oczyszczanie, odśnieżanie: w kwocie 50% tj. .......................................................................zł brutto. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie wypłacane ryczałtem na zasadach: 1) za utrzymanie zieleni w miesiącach maj - listopad w wysokości 1/7 wartości ryczałtowej umowy, określonej w § 8 ust. 2 lit. a, 2) za oczyszczanie i odśnieżanie w miesiącach maj– grudzień za każdy miesiąc obowiązywania umowy w wysokości 1/8 wartości ryczałtowej umowy, określonej w § 8 ust. 2 lit. b. 4. Strony ustalają, że za wykonanie usług wymienionych w części „R Z" określonych niniejszą umową, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy łącznie wynagrodzenie w kwocie nie większej niż 20% kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu tj. ……………………………………………zł brutto. 5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy, wykonania wszystkich wskazanych czynności i wielkości opisanych w części zadania „R Z” (roboty na zlecenie). Wynagrodzenie Wykonawcy będzie zależało od faktycznej wielkości wykonanych usług Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie przedmiotu zamówienia w ilościach określonych w tabeli R Z. 6. Zamawiający będzie wydawał dyspozycje Wykonawcy w postaci zleceń jednostkowych składanych na piśmie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę. Zlecenie jednostkowe będzie składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego bądź osobę określoną § 3 umowy. Dyspozycja będzie składana Wykonawcy (bądź wskazanej przez niego na piśmie osoby) w następujący sposób: rodzaj czynności, ich zakres, miejsce oraz termin ich wykonania. Jeżeli z treści zlecenia jednostkowego nie wynika inny termin wykonania usługi, Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć świadczenie usługi niezwłocznie. Strony postanawiają, iż Wykonawca nie ma prawa do podejmowania innych czynności niż te, które zostały określone w zleceniu jednostkowym, bądź czynności w większym zakresie niż ten, który został określony w zleceniu jednostkowym, a następnie żądania zapłaty za nie wynagrodzenia. 7. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawionych oddzielnie za: utrzymanie zieleni, oddzielnie za oczyszczanie i odśnieżanie w zakresie zadania ryczałtowego oraz oddzielnie za zlecenia jednostkowe robót na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego, pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru robót. Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 8.Strony postanawiają, że w celu dokonania miesięcznych odbiorów Wykonawca przedstawi harmonogram wykonywanych w danym miesiącu robót. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru miesięcznego, a Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć termin rozpoczęcia odbioru miesięcznego na dzień przypadający nie później niż na ostatni dzień miesiąca. Strony postanawiają że w przypadku dni wolnych od pracy, terminem odbioru będzie pierwszy dzień następujący po dniach wolnych. 9.Strony postanawiają, że z czynności odbiorów miesięcznych oraz odbioru robót wykonywanych na zlecenie jednostkowe zostanie sporządzony pisemny protokół. Protokół będzie zawierać ustalenia dokonane w toku odbioru w przedmiocie rodzaju i zakresu wykonanych czynności oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze miesięcznym. Po usunięciu wad stwierdzonych w toku odbioru Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad oraz zgłoszenia gotowości odbioru usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze miesięcznym. Z czynności odbioru usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze zostanie sporządzony pisemny protokół stanowiący załącznik do protokołu odbioru miesięcznego. Protokół odbioru oraz protokół z czynności odbioru usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze miesięcznym będzie podpisany przez Wykonawcę oraz upoważnionego pracownika Zamawiającego. Protokoły powyższe stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 10. W przypadku gdy świadczenie usług wnikających z umowy nie rozpocznie się od pierwszego dnia miesiąca wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 za pierwszy miesiąc świadczenia usług będzie wypłacane ryczałtem na zasadach: 1) za utrzymanie zieleni, jako 1/31 kwoty wyliczonej zgodnie z ust. 3 pkt 1) za każdy dzień świadczenia usługi, 2) za oczyszczanie i odśnieżanie, jako 1/31 kwoty wyliczonej zgodnie z ust. 3 pkt 2) za każdy dzień świadczenia usługi. § 9 1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: a) za odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy przez którakolwiek ze stron umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy; b) za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania, polegające na świadczeniu usługi z uchybieniem terminu do rozpoczęcia świadczenia usługi - w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w realizacji usługi, jeżeli termin jej wykonania określony jest godzinowo lub za każdy dzień opóźnienia w realizacji usługi, jeżeli termin jej wykonania określony jest dobowo, c) za każdorazowe niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w umowie, polegające na uchybieniach innych niż opóźnienie w realizacji usługi - każdorazowo w wysokości 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych), d) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron w całości albo w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20.000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), e) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust. 1 niniejszej umowy osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie w przypadku wykrycia niezatrudnienia na umowę o pracę tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę); f) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności wskazane w § 11 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach określonych w § 11 ust. 5 niniejszej umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie w przypadku odmowy podania danych umożliwiających identyfikację tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawcę w drodze oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 5 niniejszej umowy), 2. Jeżeli szkody poniesione przez Zamawiającego przewyższą wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. Niezależnie od postanowień umowy, strony postanawiają, iż w przypadku wyrządzenia szkody Zamawiającemu przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego jej usunięcia w wyznaczonym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego terminie, stosownie do wskazań i zaleceń upoważnionego pracownika Zamawiającego. 4. Strony postanawiają, iż w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poprawienia sposobu wykonywania umowy oraz usunięcia skutków jej nienależytego wykonywania w wyznaczonym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego terminie, stosownie do wskazań i zaleceń upoważnionego pracownika Zamawiającego. 5. Strony postanawiają, iż w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona usługi lub w wyznaczonym terminie nie poprawi sposobu wykonywania umowy (w szczególności nadal wykonuje umowę w sposób sprzeczny ze wskazaniami i zaleceniami lub w mniejszym niż wskazany zakresie) lub nie usunie skutków jej nienależytego wykonywania, Zamawiający poza obciążeniem Wykonawcy karą umowną, o której mowa w ust. 1 lit. b lub c, upoważniony jest do zlecenia czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy, kwotę odpowiadającą wynagrodzeniu brutto uiszczonemu osobie trzeciej za czynności mające na celu wykonanie lub poprawienie sposobu wykonywania umowy oraz usunięcia skutków jej nienależytego wykonywania przez Wykonawcę, co Wykonawca uznaje i akceptuje. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy (faktury). § 10 Wykonawca zobowiązuje się po rozwiązaniu umowy do niezwłocznego zwrotu wszelkich rzeczy stanowiących własność Zamawiającego, których posiadanie uzyskał lub, które przechowywał w okresie obowiązywania umowy, w związku z jej wykonywaniem, w sposób polegający na dostarczeniu ich na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub upoważnionego pracownika Zamawiającego. § 11 1. Zamawiający wymaga, by wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług objętych zakresem umowy o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności. 3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. § 12 1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) zmiana sposobu spełnienia świadczenia będzie możliwa w przypadku zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. b) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał na etapie składania oferty. 2. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony. § 13 Gdyby jakikolwiek warunek umowy stał się nieskuteczny lub niewykonalny, nie wpływa to na ważność umowy jako całości. § 14 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. § 15 Strony postanawiają, iż właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. § 16 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy. Każda strona umowy została parafowana przez każdą ze stron. Zamawiający Wykonawca

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - Utrzymanie terenów zieleni urządzonej. Znak sprawy IT.OŚ.271.6.2017. Nie jest dopuszczalne wniesienia wniosku w formie elektronicznej. Wniosek należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia mają być w całości sporządzone w języku polskim oraz podpisane przez osoby uprawnione. Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub działająca z upoważnienia udzielanego przez taką osobę. W przypadku podpisywania wniosku przez osobę niewymienioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru niezbędne jest dołączenie do wniosku pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu wykonawcy. 2. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: 1) Marcin Alberczak - m.alberczak@zdunskawola.pl; tel.: 43 8250229 2) Tomasz Witaszczyk - t.witaszczyk@zdunskawola.pl tel.: 43 8250229 3. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane - NIE. 4.Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: NIE 5. PODSTAWY WYKLUCZENIA 6.1. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 6.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp - NIE 6.Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu; 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a)w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedną usługę o wartości minimum 120 000,00 zł brutto polegającą na utrzymaniu terenów zieleni w sposób ciągły przez co najmniej 6 miesięcy. b) dysponują sprzętem do realizacji zamówienia: - pług dostosowany do odśnieżania alejek parkowych i chodników – 1 szt.; - ciągnik z osprzętem ogrodniczym (kosiarka rotacyjna itp.) - 1 szt.; - wykaszarka– 5 szt.; - kosiarka mechaniczna – 3 szt. (w tym 1 szt. z koszem); - beczkowóz do podlewania – 1 szt.; - opryskiwacz ręczny i mechaniczny – 1 szt.; - dmuchawa – 2 szt.; - piła spalinowa – 2 szt.; - podnośnik do 16 metrów - 1 szt. Zamawiający informuje, że w przypadku wykazania zamówień w walucie innej niż PLN, przeliczenie wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP z dnia opublikowania ogłoszenia przedmiotowego zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 1) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - TAK b)Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - NIE 8. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: https://licytacje.uzp.gov.pl 9. Załącznikami do Ogłoszenia są: 1) Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2)Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3)Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 4)Załącznik nr 4 – Wzór umowy, 5)Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia. Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.zdunskawola.pl/

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła