Licytacja L-118-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest UG-TEST.bartczakk-wyk z ofertą o wartości 30PLN.
Dane zwycięzcy:
UG-TEST.bartczakk-wyk - anna, urząd
wojska1
77-300, Człuchów


Ogłoszenie o zamówieniu L-118-2018 - UG-TEST. Ciunczyk 1

Dane zamawiającego


Nazwa: GabrielaC, GabrielaC
Adres pocztowy: Armii Krajowej1
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 80-170
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

333

Termin otwarcia licytacji:

2018-03-09 18:35:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG-TEST. Ciunczyk 1

Roboty budowlane

xxx

xxx

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


xxxxxxx

xxx.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


xxx

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-09 18:35:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-03-09 18:35:00.

Dokładna data

Upływa 2018-03-09 21:32:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


x

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


xx

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


x

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


x

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła