Licytacja L-118-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest PAMARLUBLIN z ofertą o wartości 198000PLN.
Dane zwycięzcy:
PAMARLUBLIN - pamar, Phu Pamar Marcin Andrzejuk
Lotnicza49
20-354, Lublin


Ogłoszenie o zamówieniu L-118-2019 - Dostawy środków czystości

Dane zamawiającego


Nazwa: Dział Zamówień Publicznych - , Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
Adres pocztowy: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej5
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-031
Tel.: 81 5375701, Faks: 81 5375703
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

553843-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-06-25 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawy środków czystości

Dostawy

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości do UMCS w Lublinie. 2.Przedmiot zamówienia dostarczany będzie partiami (w formie zamówień jednostkowych). 3.Dostawy środków czystości będą wykonywane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, na wskazany każdorazowo w zamówieniu jednostkowym adres, na koszt i ryzyko Wykonawcy, wraz z wniesieniem do pomieszczeń, zgodnie z informacją dotyczącą zamówienia o ilości i asortymencie, złożoną za pośrednictwem e-maila lub faksu. 4.Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu nie wykorzystania pełnej wartości brutto umowy. 5.Realizacja zamówienia jednostkowego odbywać się będzie w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 7.Zamawiający wymaga aby dostarczone produkty miały termin przydatności upływający nie wcześniej niż 12 miesięcy po ich dostarczeniu do Zamawiającego.

przetargi.umcs.pl (zakładka: licytacje elektroniczne)

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca powinien dokonać rejestracji przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma login - identyfikator użytkownika. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. O swoim loginie Wykonawca koniecznie informuje wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane.

licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji, za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco wszyscy Wykonawcy będą informowani o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 6. Cena wywoławcza: 295 000.00 PLN brutto, minimalna wysokość postąpienia - nie mniej niż 500.00 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty - kwota określana jest w groszach (jeżeli występują grosze, należy wpisać je po kropce, np.: 500.00; obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 7.Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza, - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia, - Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (Zamawiający uprasza o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku "złóż postąpienie"); System nie przyjmie oferty złożonej niezgodnie z warunkami opisanymi powyżej. 8.W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9. Waluta - PLN; propozycje cenowe należy podawać (brutto) w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po kropce. 10. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 11. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców. 12.Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 13. Wykonawca wyłoniony w drodze licytacji, przed zawarciem umowy przedłoży: a) formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 6 do ogłoszenia) dostępny na stronie internetowej http://przetargi.umcs.pl, który będzie stanowił załącznik do umowy. Wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji. b) dla środków myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w swym składzie substancje niebezpieczne- karty charakterystyki;c) dla preparatówdezynfekcyjnych będących produktami biobójczymi – pozwolenie na obrót produktami biobójczymi; e) w celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych przezWykonawcę produktów - kompletne karty charakterystyki/karty katalogowe w przypadku produktów, dla których nie wydaje się kart charakterystyki (w formie papierowej) – dla wszystkich zaoferowanych produktów stanowiących przedmiot zamówienia; f) Komplet kart charakterystyki / kart katalogowych Wykonawca również dostarczy wraz z pierwszą dostawą do obiektów UMCS. g) dla kosmetyków - dokumenty CPNP (internetowy Portal Zgłaszania Produktów Kosmetycznych), z zastrzeżeniem, iż Wykonawca dołączy także dokument potwierdzający cechy fizyko-chemiczne, wymagane przez Zamawiającego a wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, o ile nie będzie wynikało to z treści CPNP, h) komplet próbek (po 1 sztuce) zaoferowanych przez siebie produktów. 14. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie dostarczy próbek lub nie przedłoży wypełnionego formularza asortymentowo - cenowego (załącznika nr 6 do ogłoszenia) wraz z kompletnymi kartami charakterystyki/katalogowymi lub dostarczone próbki nie będą spełniały wymagań Zamawiającego bądź w przedłożonym formularzu asortymentowo - cenowym zaoferuje produkty nie spełniające wymogów Zamawiającego określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do ogłoszenia), będzie to traktowane jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę lub że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,z uwagi na to, że ofertą złożoną w licytacji powinien być przedmiot opisany przez Zamawiającego w Ogłoszeniu (opis przedmiotu zamówienia zamieszczony na stronie przetargi.umcs.pl - zakładka licytacje elektroniczne). Jednocześnie Zamawiający informuje, że za wykonanie zamówienia publicznego będzie uważał jedynie takie dostawy, które będą odpowiadać warunkom opisanym w Ogłoszeniu o zamówieniu.

500

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-06-07 11:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-06-25 11:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2019-06-25 11:30:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

-

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

-

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy środków czystości o wartości nie mniejszej niż 120 000,00* zł brutto dla jednej dostawy. Przez wartość 1 dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych dostaw w ramach 1 umowy. * W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Nie

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji. Zobowiązanie winno określać: 1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VIII ppkt 1

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp. 2. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1. Ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. Dokumenty i oświadczenia wymagane w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymieniony w pkt 1. Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców oddzielnie. U W A G A! Stosując art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wyżej wymienione dokumenty w pkt 1. - 3. Ogłoszenia wymagane są od wszystkich Wykonawców, składających wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

1)Wykazu dostaw (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, według wzoru stanowiącego załącznik do Zaproszenia), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia w pkt. VII Zaproszenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę dostaw obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Wykonawca powinien podać całkowitą wartość dostaw oraz podać wartość usług w zakresie wymaganym warunkiem.

-

Stosując art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji: 1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału, według wzoru stanowiącego Załącznik do Ogłoszenia) 2. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp (w formie oryginału, według wzoru stanowiącego Załącznik do Ogłoszenia).

IX. Termin związania ofertą


Termin związania ofertą wynosi 30 dni od zakończenia licytacji elektronicznej.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


18 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub wyczerpania przedmiotu umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu i został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: przetargi.umcs.pl (zakładka licytacje elektroniczne).

XIII. Informacje dodatkowe


Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Rektorat, piętro XII, pokój 1201. 2. Wniosek należy sporządzić pismem czytelnym w języku polskim. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Wykonawca powinien umieścić wniosek wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Kopertę należy oznaczyć: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: "Dostawy środków czystości, oznaczenie sprawy: LE/38-2019/DOP-p. 4. Wniosek musi być złożony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszystkie załączniki do wniosku, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do wniosku oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Wniosek musi być podpisany w taki sposób, aby prawnie zobowiązywał wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 6. Dokumenty wymienione w sekcji VIII niniejszego ogłoszenia należy przedstawić w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, natomiast oświadczenia należy przedstawić w formie oryginałów. 7. Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z dokumentami rejestrowymi, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 8. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Dorota Walencik tel. 81 537 53 84, e-mail: zampubl@umcs.lublin.pl.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła