Licytacja L-119-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-119-2015 - Wycena 25 wartości niematerialnych i prawnych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: NCBR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Adres pocztowy: Nowogrodzka 47a
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-695
Tel.: +48 22 39 07 40, Faks: +48 22 20 13 40
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

93966 - 2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-08-13 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wycena 25 wartości niematerialnych i prawnych
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa wyceny maksymalnie 25 wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w projektach B+R dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.40.00.00-8
Dodatkowe przedmioty 71.31.90.00-7

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie: 31.12.2017 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanego na podstawie art. 44 ustawy Pzp

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (posiadanie wiedzy i doświadczenia), Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w postaci należytego wykonania/wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie usług polegających na przeprowadzeniu,wyceny 50 wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) powstałych na bazie innowacyjnych pomysłów w wyniku prowadzonych prac rozwojowych i badań przemysłowych. Wartość wycenianych przez wykonawcę wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 500 mln zł netto, z których co najmniej 5 (wycenianych wartości niematerialnych i prawnych) było z prawami do patentów. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt 6.1.2. Instrukcji oraz dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.5. Instrukcji. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt 6.1.2. INSTRUKCJI i wykazu usług, o którym mowa w pkt 6.1.5. Instrukcji, dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 6.2. Instrukcji. W przypadku wniosku składanego przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy, że ww. warunek spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie. Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanego na podstawie art. 44 ustawy Pzp

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia), Wykonawcy wykażą, że dysponują lub zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, będą dysponować do realizacji zamówienia zespołem składającym się z co najmniej 8 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, w tym co najmniej: 1. jedną osobą z uprawnieniami Biegłego Rewidenta posiadającą doświadczenie w sporządzeniu łącznie minimum 30 wycen wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) powstałych na bazie innowacyjnych pomysłów w wyniku prowadzonych prac rozwojowych i badań przemysłowych; 2. jednym ekspertem posiadającym doświadczenie w sporządzeniu łącznie minimum 30 wycen wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) powstałych na bazie innowacyjnych pomysłów w wyniku prowadzonych prac rozwojowych i badań przemysłowych; 3. sześcioma (osobami) ekspertami merytorycznymi, po jednym dla każdej z niżej wymienionych branż a)Nowe technologie dotyczące mechaniki, mechatroniki, elektroniki, elektrotechniki, transportu, logistyki, b) Energetyka, w tym źródła energii odnawialnej, c) Nauki Chemiczne, d) Medycyna ogólna i kliniczna, biotechnologia medyczna oraz inżynieria medyczna jako nauki medyczne i nauki o zdrowiu, e)Techniki wytwarzania silników lotniczych, śmigłowców i samolotów, f)Systemy informatyczne. Każdy z ww. ekspertów merytorycznych powinien posiadać doświadczenie w sporządzaniu minimum 10 wycen wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), powstałych na bazie innowacyjnych pomysłów w wyniku prowadzonych prac rozwojowych i badań przemysłowych, w swojej branży. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę funkcji wskazanych w pkt 1. - 3. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 6.1.2. Instrukcji oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.6. Instrukcji. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 6.1.2. Instrukcji oraz dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.6., dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 6.3. SIWZ. W przypadku wniosku składanego przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wystarczy, że ww. warunek spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie. Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 4 uPzp (dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej) Wykonawcy winni wykazać, że są ubezpieczeni lub wykazać ubezpieczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto co najmniej na czas obejmujący datę składania wniosków. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 6.1.2. Instrukcji oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.7. Instrukcji. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na potencjale ekonomicznym i finansowym do wykonania zamówienia innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 6.1.2. Instrukcji oraz dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.7., dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 6.4. Instrukcji. W przypadku wniosku składanego przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wystarczy, że ww. warunek spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie. Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) - w przypadku podpisywania wniosku przez pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum 2. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, dodatkowo winni oni przedłożyć dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udziału w realizacji zamówienia i oddania do dyspozycji Wykonawcy wymaganej wiedzy i doświadczenia. 3. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, dodatkowo winni oni przedłożyć dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu w trakcie realizacji zamówienia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy osoby(-ób) posiadającej (-ych) niezbędne kwalifikacje. 4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na potencjale ekonomicznym i finansowym do wykonania zamówienia innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, dodatkowo winni oni przedłożyć dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu w trakcie realizacji zamówienia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy wymaganego potencjału

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, dopuszczalna jest w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego, nie była możliwa do przewidzenia na etapie zawarcia Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest w szczególności: 1) zmianie osób wyznaczonych do realizacji Przedmiotu Umowy pod warunkiem, że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie, a nowe osoby zastępujące osoby pierwotnie wskazane do realizacji Przedmiotu Umowy będą musiały spełnić warunki, o których mowa w Instrukcji dla Wykonawców. 2) obniżeniem wysokości ceny jednostkowej za Usługę, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 3) zmianą przepisów prawa; 4) zmianą stanu faktycznego powodującego nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji Umowy na zasadach określonych w Umowie; 5) działaniem siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie; 6) działaniem osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności; 7) rozbieżnościami lub niejasnościami w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 2. Jeżeli zmiana przepisów prawa w okresie obowiązywania Umowy powodować będzie konieczność zmiany Umowy, Strony dokonają niezwłocznie zmiany Umowy w zakresie wymaganym tymi przepisami. 3. W przypadku wystąpienia w czasie trwania Umowy zmian, które będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w postaci zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, ze zm.); 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Strona zwracająca się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji winna wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność zwrócenia się Wykonawcy o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia. 4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Termin związania ofertą

30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wykonawcy, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (Załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji) przekazują Zamawiającemu swój LOGIN. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przez terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 4. Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: 4.1. Wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0. lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules oraz w /Samouczku/ w pkt 7 na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane; 4.2. W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne postąpienia. Składanie postąpień będzie możliwe od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto, za realizację całego przedmiotu zamówienia (25 wycen), wyrażoną w złotych oraz w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą /cenę przebicia oferty najkorzystniejszej/ tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie /dopytuje się/ o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po /kliknięciu/ przycisku /potwierdź/. 5. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1000.00 zł brutto. 6. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o złożonych przez nich cenach, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Ww. informacje są na bieżąco dostępne po /kliknięciu/ na zakładkę /lista postąpień/. 7. Wykonawca po dokonaniu każdego postąpienia cenowego lub na bieżąco winien dokonywać odświeżania strony celem aktualizacji listy postąpień, tak aby posiadał aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 8. Aktualny czas w trakcie licytacji elektronicznej wyświetlany na Platformie Licytacji Elektronicznej jest decydujący dla oceny momentu dokonania poszczególnych czynności, w tym również dla oceny czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 10. UWAGA: Cena brutto wynikająca z licytacji elektronicznej zostanie wprowadzona do umowy, i na jej podstawie zostanie wyliczona cena jednostkowa pojedynczej wyceny.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-05-22 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul.Nowogrodzka 47A. 00-695 Warszawa KANCELARIA, pok. 204 piętro 2

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-08-13 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-08-13 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy, zawarte zostały we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Wykonawców oraz niezbędne wzory druków dla Wykonawców dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła