Licytacja L-119-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Nie złożono żadnej oferty.


Ogłoszenie o zamówieniu L-119-2018 - komputer

Dane zamawiającego


Nazwa: UG-TEST.labudda-zam, Gmina Luzino
Adres pocztowy: Poprzeczna8
Miejscowość: Luzino, Kod pocztowy: 84-242
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

L-119-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-03-09 18:41:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


komputer

Roboty budowlane

cvb

fnsrfgyjrykj

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


yjksrtikydtyukdt5

thxdskdtykj

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


dkthkdetyki

50

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-09 18:40:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-03-09 18:41:00.

Dokładna data

Upływa 2018-03-09 20:36:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


vhgtd,tykestykietjk

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


rtjsdtkmdetukdeyu

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


dyjkswry5k,ldetuk

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


dtujdtseujergsfdgjsrthuj

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła