Licytacja L-12-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-12-2009 - Dostawa farb,rozcieńczalnika mikrokulek

Dane zamawiającego

Jacek Mizdalski, Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Józefy Kantorówny 2a
40-381, Katowice

Numer ogłoszenia w BZP:

28568-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-03 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego wraz z rozładunkiem farb akrylowych do oznakowania poziomego ulic, rozcieńczalnika do farb akrylowych oraz mikrokulek szklanych w ilościach: 1. Farby akrylowe rozpuszczalnikowe:  70.000 kg farby białej,  1.000 kg farby żółtej,  300 kg farby czerwonej  500 kg farby czarnej. 2. Rozcieńczalnik do farb akrylowych:  2000 litrów. 3. Mikrokulki szklane:  10000 kg o granulacji 100 – 600,

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1 Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl 1.2Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej - Załącznik nr 1 do OWU winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego logionu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem. Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet;

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 2.Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 300,00 zł. 7.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8.Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto kwotę 433.000,00 zł. 9.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto 10Kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto (włącznie z podatkiem VAT) za wykonanie całego zamówienia.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-24 14:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY KTÓRZY: 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie – tzn., że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie z należytą starannością zadania odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiących przedmiot zamówienia tj. co najmniej 1 dostawę farb akrylowych w ilości co najmniej 30.000 kg z podaniem dat wykonania i odbiorców. Ocena spełnienia przez Wykonawcę(ów) warunków udziału w tym postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty oraz zapisy zawarte w ofercie i jej załącznikach. Nie spełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków zamawiającego spowoduje obligatoryjne wykluczenie Wykonawcy z niniejszego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z art.24 ust.1 pkt.10 ustawy Pzp.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Informację o doświadczeniach w zakresie dostaw. 4. Referencję lub protokół odbioru dostaw – potwierdzające wykonanie z należyta starannością wykazanych dostaw Ponadto należy załączyć: 5. Pełnomocnictwo ustanowione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum, spółka cywilna) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań zamawiającego. Materiały stanowiące przedmiot dostaw muszą spełniać wymagania określonych normom lub specyfikacji technicznych i być dopuszczone do stosowania przy oznakowaniu poziomym dróg. a ponadto spełniać warunki i wymagania techniczne i jakościowe określone przez zamawiającego w OWU. Na potwierdzenie powyższych wymagań należy załączyć do wniosku: - Aktualne aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności dla materiałów stanowiących przedmiot dostaw, wystawione przez IBDiM w Warszawie lub inny uprawniony podmiotu z państw UE, stwierdzające dopuszczenie do stosowania przy oznakowaniu poziomym dróg oraz potwierdzające spełnianie wymagań zamawiającego określonych w OWU (dotyczy farb akrylowych oraz mikrokulek szklanych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z Wykonawców oddzielnie składa dokument o którym mowa w pkt 2. Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólni mogą złożyć wspólnie Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

VIII. Termin związania ofertą

Okres w dniach: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert .

IX. Termin wykonania zamówienia

Okres w dniach: od daty podpisania umowy do 01.12.2009r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.mzum.katowice.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa, której wzór przedstawiono w OWU. Wykonawca, który w trakcie trwania licytacji elektronicznej złoży najkorzystniejszą ofertę jest zobowiązany przekazać zamawiającemu w formie pisemnej, w ciągu 3 dni od daty zamknięcia licytacji, zestawienie, zgodne ze wzorem będącym załącznikiem nr 1 do umowy. Zestawienie to powinno zawierać informacje zgodną z zaoferowaną w licytacji elektronicznej ceną przedmiotu zamówienia. Suma wartości oferowanych produktów (wartość zamówienia), która zostanie zapisana w umowie jako wartość przedmiotu umowy musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Termin zamknięcia licytacji elektronicznej - nastąpi 03/03/2009r, godz. 11:00, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego z wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 60 minut od otwarcia licytacji.

Informacje o wadium:

Wymagane wniesienie wadium w wysokości 8000.00zł.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-24 14:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-25 14:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła