Licytacja L-12-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-12-2010 - Przebudowa dróg gminnych

Dane zamawiającego

Alicja Semeniuk, Gmina Chełm
Gminna 18
22-100, Chełm

Numer ogłoszenia w BZP:

15096

Termin otwarcia licytacji:

2010-02-09 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Chełm poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Horodyszcze Kolonia, Horodyszcze, Parypse, znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzkiej nr 812 Kod CPV - 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg - 45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzetu oświetleniowego - 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: -wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego - 2410,97 t, -wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki betonu asfaltowego - 50160,98 m2, - wyrównanie i wzmocnieie podbudowy tłuczniowej - 1137,72 m3 - wykonanie wzmocnionych poboczy z tłucznia kamiennego - 173,2 m3, - uzupełnienie oznakowania - 86 szt znaków drogowych, - wymiana lamp oświetlenia ulicznego - 55 szt.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce „Samouczek”. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 50 000 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy). 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 4 412 020,04 zł brutto (cztery miliony czterysta dwanaście tysięcy dwadzieścia zł cztery grosze) 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

50000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2010-01-28 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie, 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5. Za spełnienie warunku - posiadania potencjału technicznego będzie uważne dysponowanie rozścielaczem do asfaltu o szerokosci roboczej minimum 5,6 m oraz zatrudnienie osób posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie w wykonawstwie (minimum jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi branży elektrycznej), określonymi wymaganiami Prawa budowlanego - dołączenie kserokopii uprawnień potwierdzajacych przygotowanie zawodowe i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; - niezbędnego doświadczenia uważane będzie wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni minimum 25 000 m2 w ciągu 6 miesięcy od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.. 6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana bedzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku spełnia lub nie spełnia

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, 2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3.Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wynikających z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 6.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem pracom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty rozpoczęcia i daty zakończenia robót oraz miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace te zostały wykonane należycie (minimum jedna praca jako wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni minimum 25 000 m2 w ciągu 6 miesięcy od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót). 7.Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarantowaną 1.000.000,00 zł (jeden milion zł). Złożenie ważnej polisy OC (kopii) w dniu składania ofert będzie uważane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawcy,który złoży ofertę najkorzystniejszą a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia robót, Wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia, obejmującego cały okres realizacji zamówienia

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia zakończenia licytacji. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. .

IX. Termin wykonania zamówienia

30 września 2010.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.gmina.chelm.pl.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonego na stronie www.gmina.chelm.pl.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.01.2010 godzina 12:00, miejsce: Gmina Chełm Pokrówka ul. Gminna 18 22-100 Chełm pokój nr 15.

Informacje o wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) do dnia i godziny otwarcia licytacji. Termin otwarcia licytacji zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert przesłanym, każdemu wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji, z tym że otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Gminy Chełm z adnotacją „wadium przebudowa dróg" - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2010-01-28 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 20 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2010-02-03 00:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła