Licytacja L-12-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest wielkareklama z ofertą o wartości 9200PLN.
Dane zwycięzcy:
wielkareklama - gciosek, P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama
Wojska Polskiego 45
98-300, Wieluń


Ogłoszenie o zamówieniu L-12-2019 - Druk i dostawa plakatów oraz zaproszeń na potrzeby Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa

Dane zamawiającego


Nazwa: Biuro Zamówień Publicznych, Gmina Miasta Tarnowa-Urząd Miasta Tarnowa
Adres pocztowy: Adama Mickiewicza 2
Miejscowość: Tarnów, Kod pocztowy: 33-100
Tel.: 14 6882400, Faks: 14 6882545
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

507985-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-02-25 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Druk i dostawa plakatów oraz zaproszeń na potrzeby Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa

Usługi

1. Zamówienie obejmuje druk i dostawę: 1) 12 rodzajów plakatów w formacie B2 (każdy rodzaj po 120 sztuk) – łącznie 1440 sztuk: a) papier kredowy biały o gramaturze min. 130 g/m2, b) nadruk pełen kolor (4+0), c) dostawa w ciągu roku w 12 transzach, po 120 sztuk w każdej transzy, 2) 2 rodzajów plakatów w formacie B1(każdy rodzaj po 200 sztuk) – łącznie 400 sztuk: a) papier kredowy biały o gramaturze min. 130 g/m2, b)nadruk pełen kolor (4+0), c) dostawa w ciągu roku w 2 transzach, po 200 sztuk w każdej transzy, 3) 8 rodzajów zaproszeń (każdy rodzaj po 200 sztuk) – łącznie 1600 sztuk: a) rozmiar 2 x DL , 198 x 210 mm, po złożeniu 99 x 210 mm b) grubość kartonu min. 300 g/m2, c) full color (4+4), jednostronna folia mat, lakier UV wybiórczo, składane, d) dostawa w ciągu roku w 8 transzach w ilości 200 sztuk każda. 2. Zamówienia na daną transzę materiałów do druku wraz ze wzorem (plikiem graficznym w formacie PDF lub TIFF w rozdzielczości 300 DPI) zostanie przesłane Wykonawcy na adres jego poczty elektronicznej lub wskazany przez niego serwer FTP. 3. Każdorazowo po otrzymaniu zamówienia Wykonawca niezwłocznie potwierdzi jego przyjęcie i kompletność drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego. W razie braku potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia zamówienia i jego kompletności, uważa się, że kompletne zamówienia zostało skutecznie złożone przez Zamawiającego w kolejnym dniu następującym po dniu jego przesłania. 4. Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego zamówione transze wydrukowanych materiałów w terminie maksymalnie do 5 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego kompletnego zamówienia na daną transzę.

https://bip.malopolska.pl/umtarnow

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGIN-u Zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 3.Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 852 60 80. 4.Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 5. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania.

https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 2. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 4. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 7. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na przedmiot zamówienia. 9. Cena wywoławcza wynosi brutto 12 000 PLN, minimalna wysokość postąpienia - nie mniej niż 200 PLN (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty - kwota określana jest w groszach (jeżeli występują grosze, wpisuje się je po kropce, obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 10. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 11. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza; - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia; - Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie). 12. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 13. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

200

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-02-11 11:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-02-25 11:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2019-02-25 12:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

-

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

-

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Zamawiający stosując art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 2. W związku z faktem, iż Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3) dotyczy wyłącznie niepodlegania wykluczeniu. 3. Wykonawca,którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kalkulację ceny sporządzoną - wg załącznika nr 1 do ogłoszenia. Kalkulacja ceny podpisana przez Wykonawcę, oraz wniosek o dopuszczeniu do licytacji elektronicznej, stanowić będą załączniki do umowy. Kalkulacji ceny nie należy załączać do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

IX. Termin związania ofertą


30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


do 31.12.2018 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia i jest udostępniony na portalu https://bip.malopolska.pl/umtarnow

XIII. Informacje dodatkowe


1. Czas trwania licytacji 1 godzina (60 minut) odnosi się do czasu serwera podawanego na stronie licytacje.uzp.gov.pl. 2. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia. 3. Wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wraz z wymaganymi oświadczeniami, o których mowa odpowiednio w pkt. III.3 i pkt. III.7 ogłoszenia, należy złożyć w miejscu i w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu w zamkniętej kopercie posiadającej nazwę i adres wykonawcy z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej – „Druk i dostawa plakatów oraz zaproszeń na potrzeby Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa” w godzinach pracy Kancelarii Głównej (w poniedziałek od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Wzór wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 5. Cena za cały przedmiot zamówienia musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty, która została wylicytowana. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. Przy wyliczaniu wartości cen należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrągleń. 6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, do licytacji elektronicznej nie stosuje się przepisu art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła