Licytacja L-120-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-120-2010 - Przebudowa drogi gminnej w m. Brenno na ul. Polnej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Gminy, Urząd Gminy Wijewo
Adres pocztowy: Parkowa 1
Miejscowość: Wijewo, Kod pocztowy: 64-150
Tel.: 655494085, Faks: 655494755
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

100192-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-04-29 13:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej w m. Brenno na ul. Polnej
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Kanalizacja deszczowa : a) studzienka ściekowa uliczna Ø 500 z wpustem ściekowym – 6 szt., b) ściek z kostki betonowej – 760 mb c) kolektor deszczowy Ø 200 mm z rur polietylenowych karbowanych – 330,0 mb, 2.Podbudowa : a) ustawienie krawężnika betonowego wystającego 15x30 na podsypce cementowo piaskowej – 380 mb a) wykonanie koryta głębokość 20,0 cm w gruncie kat. I-IV z transportem gruntu na składowisko poza teren budowy – 2660,0 m², b) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grubości 20,0 cm – 2260,0 m², 3.Roboty nawierzchniowe : a) nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna gr. 4 cm– 2280,0 m²,
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.40-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
31.05.2010

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
3000

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnianie wymaganych warunków będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnianie wymaganych warunków będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnianie wymaganych warunków będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnianie wymaganych warunków będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnianie wymaganych warunków będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

sprawozdanie finansowe w części a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie lata/rok obrotowe/-y

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.wijewo.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Rejestracja w systemie i identyfikacja wykonawców – rejestracja jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w licytacji – wykonawca obowiązany jest dokonać rejestracji na platformie licytacyjnej zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych http:licytacja.uzp.gov.pl a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji ( zgodnie ze wzorem wniosku na stronie www.bip.wijewo.pl winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim LOGINIE. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego logina bądź nie przekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak logina bądź brak poprawnego logina będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacje w zakładce Samouczek. 2.Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Wymagania systemu : komputer klasy PC ( lub równoważnej) z systemem Windows lub Linux z dostępem do internetu, spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Mozilla Firefox w wersji 2.0 i 3.0 Internet Explorer w wersji 6.0 i 7.0 system nie dokonuje odświeżenia automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia . Możliwość złożenia postąpienia istnieje od jej otwarcia do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach, grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Cena oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia . Wynagrodzenie jest ryczałtowe i obejmuje wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 6.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7.Krok postąpienia ( minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi nie mniej niż 1.000,00 zł brutto. 8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 9.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-04-21 13:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

urząd gminy Wijewo

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-04-29 13:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-04-29 15:52:22

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Od Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane będzie przed podpisaniem umowy wniesienie należytego zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

wg umowy załączonej do ogłoszenia na stronie www.bip.wijewo.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła