Licytacja L-120-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-120-2011 - Dostawa sprzętu informatycznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: KW Policji w Białymstoku, Policja
Adres pocztowy: H. Sienkiewicza 65
Miejscowość: Białystok, Kod pocztowy: 15-003
Tel.: 85 670 31 37, Faks: 85 670 28 42
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

140539 - 2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-06-07 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu informatycznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku spełniającego wymagania szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do ogłoszenia). Szacunkowa wartość zamówienia netto: 163.476,42 zł.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.30.00-5
Dodatkowe przedmioty 30.21.31.00-6
30.23.13.00-0
30.23.21.10-8
30.23.20.00-4
48.00.00.00-8

Termin wykonania zamówienia:
do 30 dni od dnia zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane przez Zamawiającego

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 lub 4 ogłoszenia), zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie - art. 23 ust. 1 ustawy (konsorcjum, spółka cywilna): a) dot. konsorcjum - Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem załączonym do wniosku, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców (pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na podmiot uprawniony do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, regulującej współpracę Wykonawców. b) dot. spółki cywilnej - jeśli działalność prowadzona jest w ramach umowy spółki cywilnej, wraz z wnioskiem należy złożyć: - pełnomocnictwo wystawione przez wszystkich wspólników (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na osobę uprawnioną do występowania w imieniu spółki cywilnej i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jeden wniosek, przy czym: a) oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 ogłoszenia oraz aktualny(e) odpis(y) z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 5 ogłoszenia) składa każdy z Wykonawców oddzielnie, b) pozostałe dokumenty, jeśli są wymagane, oceniane będą łącznie dla całego konsorcjum/spółki cywilnej. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 lub 4 ogłoszenia), zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca przedkłada także w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia w zakresie wymaganym dla Wykonawcy oraz załącznik nr 6 Ogłoszenia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie dysponowania potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 lub 4 ogłoszenia), zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca przedkłada także w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia w zakresie wymaganym dla Wykonawcy oraz załącznik nr 6 Ogłoszenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 lub 4 ogłoszenia), zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca przedkłada także w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia w zakresie wymaganym dla Wykonawcy oraz załącznik nr 6 Ogłoszenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 lub 4 ogłoszenia), zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku. Wykonawca może polegać na zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca przedkłada także w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia w zakresie wymaganym dla Wykonawcy oraz załącznik nr 6 Ogłoszenia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. 2. Zmiana, o której mowa w pkt. 1 możliwa jest w następujących przypadkach i na zasadach poniżej określonych: a) W przypadku zaniechania produkcji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących tym, że dostarczenie przedmiotu umowy stało się niemożliwe, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego - przy czym jego jakość, parametry funkcjonalne oraz techniczne nie mogą być mniejsze (gorsze), niż te określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem, w celu jego akceptacji. Cena produktu równoważnego nie może być wyższa niż cena zawarta w załączniku nr 2 do umowy. b) W przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie określonym w umowie okazało się niemożliwe, dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na usuniecie przeszkody w jego realizacji. W takim przypadku Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem, w celu jego akceptacji.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.podlaska.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych: https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php, chyba że są już zarejestrowanymi użytkownikami platformy. UWAGA: nie jest wymagany podpis elektroniczny. 3. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 4. Login Wykonawca otrzyma po zalogowaniu się na platformie licytacji elektronicznych. 5. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej tych Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji Wykonawcy składają korzystniejsze postąpienia. 2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą pod względem ceny. 4. W toku licytacji Wykonawca podaje kwoty brutto wyrażone w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie informował Wykonawców o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert z tym, że do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawni informacji dotyczących ich identyfikacji. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za dostawę sprzętu informatycznego określonego w opisie przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy wypełniony szczegółowy formularz ofertowy. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia) stanowić będzie załącznik do umowy. Wartość przedmiotu umowy wskazana w formularzu musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy. 9. Zamawiający do momentu rozpoczęcia licytacji na platformie UZP będzie porozumiewał się z Wykonawcami przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz inne informacje w formie faksu 85 670 28 42 lub pisemnie. 10. Zamawiający informuje, iż Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. 11. Zamawiający określił kwotę wywoławczą brutto za dostawę sprzętu informatycznego określonego szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia - 201.076,00 zł brutto. 12. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 200,00 zł. 13. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na stronie internetowej: www.podlaska.policja.gov.pl nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-05-25 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok, pokój nr 220 Zespół ds. Zamówień Publicznych Wydziału Finansów.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-06-07 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-06-07 13:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie jest wymagane przez Zamawiającego

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA nr …......(projekt) Niniejsza umowa jest konsekwencją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie licytacji elektronicznej o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 125.000 euro. Dnia ……………………… r. w Białymstoku pomiędzy: Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku: ul. H. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok reprezentowaną przez: ……………………………….. - Zastępcę Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji zwaną dalej „Zamawiającym” a firmą: ……………………………………… reprezentowaną przez: …………………………………… z siedzibą w ……………………………: ul. …………………………., ……………………… wpisaną w dniu ……………….. r. do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………… /do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………….… pod numerem ……………… zwaną dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa następującej treści: § 1 Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu informatycznego zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. § 2 1. Łączne wynagrodzenie umowne Wykonawcy za przedmiot umowy wynosi ................. zł brutto (słownie: ....................................................................................). Szczegółowy formularz ofertowy w rozbiciu na asortyment oraz ceny jednostkowe, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy (zgodny ze złożoną w toku licytacji ofertą), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy. 2. Cena obejmuje wszelkie niezbędne koszty wykonania zamówienia, w tym m. in. koszty dostawy do Zamawiającego, należne opłaty i podatki, w tym należny podatek VAT. 3. Należność, za wykonanie przedmiotu umowy zrealizowana będzie przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, po podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 4. Płatnikiem będzie: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok NIP 542-020-78-68 5. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 6. Za termin zapłaty będzie uznany dzień obciążenia przez bank rachunku płatnika. § 3 1. Sprzęt informatyczny zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego (ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok) w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Dostawę należy zrealizować w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, tel. ………………… 2. Dostarczone sprzęt informatyczny będzie posiadał wszelkie niezbędne do właściwego korzystania instrukcje i certyfikaty w języku polskim oraz zainstalowane sterowniki. § 4 1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu sprzęt informatyczny odpowiada przeznaczeniu i użytkowi, jest w pełni zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych. 2. Wykonawca na przedmiot umowy określony w § 1 udzieli gwarancji: zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, licząc od daty dostawy. 3. Wykonanie naprawy gwarancyjnej nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii drogą telefoniczną lub faksową. 4. W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w ust. 3, na okres przedłużającej się naprawy, Wykonawca na własny koszt dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy wolny od wad i równoważny funkcjonalnie. 5. Fakt awarii, naprawy i ewentualnie wymiany sprzętu na nowy będzie każdorazowo odnotowany przez Wykonawcę w karcie gwarancyjnej. 6. W okresie gwarancji w przypadku awarii dysku twardego, będzie on wymieniony przez gwaranta na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego i dokonania ekspertyzy poza siedzibą Zamawiającego. § 5 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) W wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; b) w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego w terminie określonym w § 3 ust. 1 przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w jego dostawie; c) w wysokości 0,5 % wartości zareklamowanego przez Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego w § 4 ust. 3. 2. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 3. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę dla Zamawiającego na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego kwot naliczonych, w przypadku o którym mowa w ust. 1 z przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 4. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenie kwot w przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 1. § 6 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 7 1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. 2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 możliwa jest w następujących przypadkach i na zasadach poniżej określonych: a) W przypadku zaniechania produkcji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących tym, że dostarczenie przedmiotu umowy stało się niemożliwe, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego - przy czym jego jakość, parametry funkcjonalne oraz techniczne nie mogą być mniejsze (gorsze), niż te określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem, w celu jego akceptacji. Cena produktu równoważnego nie może być wyższa niż cena zawarta w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. b) W przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie określonym w umowie okazało się niemożliwe, dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na usuniecie przeszkody w jego realizacji. W takim przypadku Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem, w celu jego akceptacji. § 8 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. § 9 Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. § 11 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz Wykonawcy i dwa egzemplarze Zamawiającego. § 12 Integralną część umowy stanowi: – opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, – formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 2.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła