Licytacja L-120-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-120-2012 - Zakup i dostawa oleju opałowego.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Oddział w Toruniu,
Adres pocztowy: Mickiewicza 33-39
Miejscowość: Toruń, Kod pocztowy: 87-100
Tel.: (56) 61 09 325, Faks: (56) 61 09 473
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

113558-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-05-07 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa oleju opałowego.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczanie lekkiego oleju opałowego do następujących jednostek Zamawiającego: 1.1 Oddział w Toruniu, budynek przy ul. Mickiewicza 33-39 - 30.000 litrów; 1.2 Inspektorat w Lipnie, budynek przy ul. Mickiewicza 43 - 30.000 litrów; 1.3 Inspektorat w Brodnicy, budynek przy ul. Mały Rynek 5 - 30.000 litrów. 2. Dostarczany olej opałowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w: 2.1 Normie PN-C-96024:2011, Przetwory naftowe - Oleje opałowe, Wymaganie: L1; 2.2 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2007 r. Nr 4, poz. 30 ze zm). 3. Faktycznie zamówiona ilość oleju opałowego, może różnić się od określonej powyżej. Ilość faktycznie zakupionego oleju opałowego będzie uzależniona od potrzeb grzewczych Zamawiającego, w związku z wysokością temperatury powierza na zewnątrz budynków. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zakupienia przez Zamawiającego ilości innych niż podane w punkcie 1. 4. Dostawy oleju opałowego winny być realizowane za pomocą cystern z wyposażeniem umożliwiającym bezpośrednie tankowanie oleju do zbiorników w budynkach Zamawiającego, wyposażonych w urządzenie pomiarowe spełniające zasadnicze wymagania stawiane wobec przyrządów pomiarowych, posiadające certyfikat zgodności wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą oraz aktualny dowód legalizacji, potwierdzające, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach prawa dotyczących kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. 5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.13.51.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Okres w miesiącach: 24.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi, udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawcy winni dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: - Aktualną koncesję wymaganą w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi, udzieloną przez Prezesa URE; - Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni posiadać wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawcy winni dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie o jego spełnianiu.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni dysponować co najmniej jedną cysterną z wyposażeniem umożliwiającym bezpośrednie tankowanie oleju do zbiorników Zamawiającego, wyposażoną w urządzenie/a pomiarowe posiadające certyfikat zgodności wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą oraz aktualny dowód legalizacji, potwierdzający, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach prawa dotyczących kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawcy winni dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: - Wykaz cystern; - Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni dysponować osobami zapewniającymi należyte wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawcy winni dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie o jego spełnianiu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawcy winni dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie o jego spełnianiu.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - wzór wniosku znajduje się w załączniku do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego. 2. Wykaz cystern, wraz z podstawą dysponowania wymienionymi pojazdami - wzór Wykazu znajduje się w załączniku do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Pełnomocnictwo - należy dołączyć do wniosku, w przypadku, gdy wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej podpisze(ą) osoba(y) inna niż wymieniona w odpisie z właściwego rejestru lub innym dokumencie wskazującym sposób reprezentacji Wykonawcy(ów). Pełnomocnictwo winno: a) być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa albo przez notariusza; b) wskazywać pełnomocnika i zakres umocowania pełnomocnika. Jeżeli dalsze pełnomocnictwo (substytucja) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie udzielone przez pełnomocnika Wykonawcy, należy załączyć (forma jak wyżej) również dalsze pełnomocnictwo. W przypadku, gdy wniosek o dopuszczenie w licytacji elektronicznej, składany przez wspólników spółki cywilnej, podpisany zostanie przez wszystkich wspólników spółki, pełnomocnictwo nie jest wymagane.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy i tylko w zakresie uzasadnionym tą zmianą.

Termin związania ofertą

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl/zampub

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy, w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani na platformie. Wykonawcy (jeżeli nie są zarejestrowanymi użytkownikami Platformy) winni dokonać uprzedniej rejestracji na platformie. 2. Wykonawcy winni wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej przesłać Zamawiającemu Login przyjęty podczas rejestracji - dodawanie Wykonawcy do biorących udział w licytacji odbywa się poprzez dodanie jego Loginu do listy licytujących. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy, przed dokonaniem rejestracji na platformie zapoznali się z instrukcją postępowania (Samouczek) znajdującą się na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Na podstawie dokumentów przesłanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału licytacji elektronicznej przez Wykonawców, Zamawiający potwierdzi spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu. 4. Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną przypisani do licytacji przez Zamawiającego oraz zostanie im przekazane zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. 5. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, np.: Internet Explorer 6.0 lub nowszą lub Firefox 2.0 lub nowszą lub równoważną. 6. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu można uzyskać pod numerem telefonu (22) 632 28 84.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Wykonawcy, którzy otrzymali zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej, po zalogowaniu się na platformie, uzyskają możliwość składania ofert (postąpień). W celu złożenia postąpienia, Wykonawca winien nacisnąć, znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk - lista postąpień (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk - złóż postąpienie. W polu, które pojawi się na ekranie należy wpisać wysokość ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk - złóż. 2. Wykonawca będzie mógł złożyć postąpienia, wyłącznie w wysokości wyższej lub równej minimalnej wysokości postąpienia, tj. 100.00 PLN. Każda kolejna złożona oferta winna być tańsza, tzn. korzystniejsza od ostatnio złożonej oferty. 3. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. W trakcie licytacji elektronicznej informacje o pozycji złożonych ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji oraz cenach złożonych ofert będą udostępniane na bieżąco wszystkim Wykonawcom, z tym że do momentu zamknięcia licytacji informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie zostaną udostępnione. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy będą proponowali cenę oferty brutto. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Cena oferty brutto, stanowiąca całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, winna zostać tak skalkulowana aby stanowiła iloczyn szacunkowej ilości litrów oleju opałowego i ceny jednego litra oleju opałowego. Należy mieć na uwadze, że podane przez Zamawiającego ilości oleju opałowego są ilościami szacunkowymi. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-04-19 13:05:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) przy ul. Mickiewicza 33-39, w pokoju nr 325.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-05-07 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-05-07 10:12:31

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do wniesienia przed podpisaniem umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Zabezpieczenie) w wysokości 10.000 zł. 2. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym z tytułu kar umownych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z rękojmi za wady. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach: 3.1 W pieniądzu; 3.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3.3 W gwarancjach bankowych; 3.4 W gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5 Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie Zabezpieczenia w innych formach. 5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonywana pod warunkiem zachowa¬nia ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 5.1 Warunki i termin zwolnienia Zabezpieczenia określa wzór umowy. 5.2 Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie nr konta: 14 1020 5590 0000 0202 9350 7015 na przelewie należy umieścić informację: ZNWU - Opałowy 6. Zabezpieczenie w akceptowanych formach niepieniężnych, o których mowa w pkt. 3: Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej, musi w szczególności określać: a) Termin obowiązywania gwarancji-poręczenia: Gwarancja lub poręczenie winny obowiązywać od dnia podpisania umowy do 30 dnia, włącznie, po upływie okresu obowiązywania umowy, b) Kwotę zabezpieczenia, c) Wskazanie gwaranta lub poręczyciela, d) Wskazanie uprawnionego z gwarancji lub poręczenia, tj.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, e) Nieodwołalność gwarancji lub poręczenia, tzn. nikt poza Zamawiającym nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub poręczenia, f) Bezwarunkowość dysponowania gwarancją lub poręczeniem. Zabezpieczenie wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach musi bezwarunkowo gwarantować Zamawiającemu wypłatę pieniędzy na każde jego wezwanie, złożone w formie oświadczenia. UWAGA Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz musi charakteryzować się taką samą swobodą dysponowania nim jak Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. Oznacza to, że dochodzenie przez Zamawiającego roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie może być ograniczone dlatego, że zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż pieniądz. Przez bezwarunkowość zobowiązania gwaranta-poręczyciela należy rozumieć brak obowiązku spełnienia przez Zamawiającego warunków dodatkowych, poza określonymi w umowie i-lub wynikającymi z przepisów prawa, czy też otrzymania zgody innych osób. Roszczenie wynikające z gwarancji/poręczenia winno być płatne na każde wezwanie do zapłaty, złożone przez Zamawiającego, spełniające wymogi formalne określone w treści gwarancji/poręczenia.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

WZÓR UMOWY UMOWA NR . Zawarta w dniu .r. w Toruniu, pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bronisława Pierzynowskiego - Dyrektora Oddziału, a: . , z siedzibą w: . , NIP . REGON ., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej-KRS pod numerem . , zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: .- . , w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie licytacji elektronicznej - znak sprawy ZAP 370-02-2012, została zawarta umowa o następującej treści: § 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczanie oleju opałowego, zwanego dalej, także olejem, do następujących jednostek Zamawiającego: 1.1 Oddział w Toruniu, budynek przy ul. Mickiewicza 33-39 - 30.000 litrów; 1.2 Inspektorat w Lipnie, budynek przy ul. Mickiewicza 43 - 30.000 litrów; 1.3 Inspektorat w Brodnicy, budynek przy ul. Mały Rynek 5 - 30.000 litrów. 2. Dostarczany olej opałowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w: 2.1 Normie PN-C-96024:2011, Przetwory naftowe - Oleje opałowe, Wymaganie: L1; 2.2 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2007 r. Nr 4, poz. 30 ze zm). 3. Faktycznie zamówiona ilość oleju opałowego, może różnić się od określonej w ust. 1. Ilość faktycznie zakupionego oleju opałowego będzie uzależniona od potrzeb grzewczych Zamawiającego, w związku z wysokością temperatury powierza na zewnątrz budynków. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zakupienia przez Zamawiającego ilości innych niż podane w ust. 1. § 2 ZASADY REALIZACJI DOSTAW 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć olej opałowy po otrzymaniu zlecenia określającego miejsce dostawy oraz ilość. Zlecenia Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemnie lub za pośrednictwem faksu, na numer (.) . lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres . 2. Zamawiający zobowiązuje się wystawiać zlecenia w ten sposób, że jednorazowa dostawa, do pojedynczej lokalizacji będzie nie mniejsza niż 4.000 litrów. 3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie potwierdzał otrzymanie zapotrzebowania faksem, na numer (56) 61 09 4. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres .@zus.pl. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju w ciągu 4 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy oleju opałowego, nie później niż 1 dzień roboczy przed jej realizacją. 6. Strony postanawiają, że olej opałowy będzie dostarczany do wymienionych w §1 ust. 1 jednostek terenowych Zamawiającego, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania oleju opałowego cysterną z wyposażeniem umożliwiającym bezpośrednie tankowanie oleju do zbiorników w budynkach Zamawiającego, wyposażoną w urządzenie-a pomiarowe posiadające certyfikat zgodności wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą oraz aktualny dowód legalizacji, potwierdzające, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach prawa dotyczących kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. 8. Przy każdej dostawie oleju Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy okazania dokumentu potwierdzającego, że urzadzenie pomiarowe odmierzające ilość tankowanego paliwa spełnia wymagania określone w ust. 7. 9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania na żądanie Zamawiającego oświadczenia potwierdzającego spełnianie przez dostarczony olej opałowy wymagań określonych w § 1 ust. 2. 10. Odbiór ilościowy każdej dostawy oleju będzie potwierdzany przez strony umowy pisemnie (protokołem odbioru ilościowego), na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego umieszczonego na cysternie. Miejscem przeprowadzenia odbioru będzie miejsce dostawy. 11. W przypadku nie spełniania przez dostarczony olej opałowy, określonych w umowie wymagań, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na zgodny z umową, w terminie 1 dnia roboczego licząc od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Ponowny odbiór zostanie dokonany na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. § 3 NALEŻNOŚCI 1. Maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego wynikającego z niniejszej umowy wynosi: .zł brutto. 2. Cena jednego litra oleju opałowego wynosi: . zł brutto. 3. Producentem oleju, który będzie dostarczał Wykonanca jest: . 4. Cena określona w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem umowy, w szczególności koszt transportu, tankowania (przelania do zbiornikow Zamawiającego). 5. Pierwsza zmiana (wzrost, obniżka) ceny litra oleju opałowego może nastąpić najwcześniej, po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Każda kolejna zmiana ceny może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniej zmiany. 6. Warunkiem zmiany ceny jednego litra oleju będzie: 1) W przypadku pierwszej zmiany ceny: zmiana ceny hurtowej przez producenta oleju dostarczanego przez Wykonawcę, o ponad 5% w stosunku do ceny hurtowej oleju u tego producenta obowiązującej w dniu składania ofert; lub 2) W przypadku kolejnych zmian ceny: zmiana ceny hurtowej przez producenta oleju dostarczanego przez Wykonawcę, o ponad 5% w stosunku do ceny hurtowej oleju u tego producenta obowiązującej w dniu poprzedniej zmiany ceny litra oleju. 7. Podstawą do określenia procentowej wielkości zmiany ceny litra oleju będzie procentowa wielkość zmiany ceny hurtowej tego paliwa. Zmiana ceny litra oleju zostanie dokonana w takiej samej proporcji jak zmiana ceny hurtowej. 8. Źródłem informacji o cenach hurtowych oleju u producenta będzie jego strona internetowa. 9. Zmiana ceny litra oleju opałowego będzie dokonywana na podstawie wniosku zainteresowanej strony. Wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia. § 4 TERMIN REALIZACJI Umowa niniejsza będzie obowiązywała przez okres 24 miesięcy licząc od daty jej zawarcia, z zastrzeżeniem, że umowa wygaśnie z chwilą gdy łączna wartość dostarczonego oleju, osiągnie kwotę, o której mowa w § 3 ust. 1. § 5 SPOSÓB ZAPŁATY 1. Zapłata za realizację przedmiotu umowy będzie dokonywana na podstawie faktur wystawianych po każdej dostawie, przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturach. 2. Podstawą do wystawiania faktury będzie protokół odbioru, o którym mowa w §2 ust. 10 umowy. 3. Wartość każdej dostawy będzie stanowiła iloczyn ceny 1 litra oleju opałowego i ilości faktycznie zatankowanych litrów oleju, wskazanej przez urządzenie pomiarowe. 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 5. Faktury wystawiane przez Wykonawcę winny zawierać następujące dane: Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń NIP 521 301 72 28. oraz winny być dostarczane Zamawiającemu. § 6 OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy są: Po stronie Zamawiającego: Monika Goździecka - O/ZUS w Toruniu, ul. Mickiewicza 33-39,tel. (56) 610 94 66, faks. (56) 610 94 96; Joanna Bednarek - Inspektorat w Lipnie, ul. Mickiewicza 43, tel. (54) 288 61 53, faks.(54) 288 61 52; Dariusz Jórkowski - Inspektorat w Brodnicy, ul. Mały Rynek 5, tel. (56) 498 36 08, faks..(56) 498 37 61; Po stronie Wykonawcy: . - ., tel. (.) ., kom. . faks (.) . 2. Każda ze stron może jednostronnie dokonać zmiany treści umowy w zakresie zmiany osób, numerów telefonów, faksów oraz adresów, wskazanych w ust. 1 niniejszej umowy, powiadamiając o tym pisemnie drugą stronę, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dokonania zmiany. Zmiany te nie wymagają formy aneksu do umowy. § 7 KARY UMOWNE 1. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach: 1) Niedotrzymania terminów, o których mowa w § 2 ust. 4 i § 2 ust. 11 w wysokości 0,1% kwoty określonej w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 2) Odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 2% kwoty określonej w §3 ust. 1. 3) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 2% kwoty określonej w §3 ust 1. 2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 3. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę zapłaty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty przez Wykonawcę, kwoty te stają się wymagalne, a Zamawiający staje się uprawniony do ich potrącania z bieżących należności Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (Zabezpieczenie). 4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych przepisami prawa. 5. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu zapłaty należności wynikającej z faktury, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za czas opóźnienia. § 8 ZABEZPIECZENIE 1. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie w wysokości 10.000,00 zł. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z rękojmi za wady. 3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 100% wniesionego Zabezpieczenia w ciągu 30 dni (włącznie) po upływie okresu obowiązywania umowy. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 9 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy ponad przypadki określone w umowie w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację niniejszej umowy i tylko w zakresie uzasadnionym tą zmianą. 3. Zmiany umowy wymagają formy aneksu poza wyjątkami określonymi w niniejszej umowie. § 10 Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. § 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. § 12 Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. § 13 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy, podał pisemnie cenę jednostkową oleju opałowego do dwóch miejsc po przecinku oraz nazwę producenta oleju opałowego, który będzie dostarczał. UWAGA: Cena całkowita brutto, zaoferowana podczas licytacji, winna stanowić wielokrotność ceny litra oleju opałowego oraz szacunkowej ilości oleju opałowego podanej przez Zamawiającego. 2. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu certyfikatu(ów) zgodności, wydanego przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą oraz aktualny dowód(ody) legalizacji, potwierdzające, że instalacja pomiarowa na cysternie(ach), którą będzie dowożony olej opałowy, jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami określonymi przepisami prawa dotyczącymi kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Brak certyfikatu lub dowodu legalizacji Zamawiający uzna za uchylanie się od podpisania umowy. 3. Adres internetowy, pod którym będzie podana nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano: www.licytacje.uzp.gov.pl oraz pod ogłoszeniem o zamówieniu, na stronie Zamawiającego: www.zus.pl/zampub. 4. Oświadczenia i dokumenty składane z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, można złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopia potwierdzana za zgodność z oryginałem winna być opatrzona zapisem: za zgodność z oryginałem lub podobnym o tym samym znaczeniu i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pozostałe dokumenty składane z wnioskiem, o ile inna forma nie została określona w ogłoszeniu, należy złożyć w oryginale. 5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz dokumenty z nim składane, w szczególności dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, muszą być złożone w formie pisemnej. Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać za pośrednictwem faksu, z zastrzeżeniem, że od momentu otwarcia licytacji do chwili jej zamknięcia wszystkie informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 6. Zamknięcie licytacji nastąpi po upływie 10 minut: 1. od złożenia ostatniego postąpienia; lub 2. w przypadku braku postąpień.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła