Licytacja L-120-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-120-2013 - Dostawa materiałów biurowych na potrzeby UM

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miasta Rzeszowa, Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Rzeszów, Kod pocztowy: 35-064
Tel.: 017 875 46 36, Faks: 017 875 46 34
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

141128-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-04-29 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby UM
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Rzeszowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 30.19.20.00-1
30.19.76.30-1

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od daty zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga niesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
I. W zakresie dokumentów wskazanych w rozdz. III. 4. ogłoszenia - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 1) w celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej; II.1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia i dostępny na stronie Zamawiającego http://bip.erzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta-rzeszowa/wydzialzamowien- publicznych-urzedu-miasta-rzeszowa/wzp-aktualne. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (wraz z dokumentami, o których mowa w rozdz. II.4.) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 13. oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Rzeszowa. Nr postępowania ZP.271.24.2013

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Kupujący zastrzega sobie w ramach wartości umowy, możliwość dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych rodzajach materiałów, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.erzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta-rzeszowa/wydzialzamowien- publicznych-urzedu-miasta-rzeszowa/wzp-aktualne

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek, 2. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Rzeszowa będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Rzeszowa 250 000,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za realizacje całego zamówienia. 10. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 10. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 11. Po zamknięciu licytacji elektronicznej Wykonawca ma obowiązek przekazać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wypełniony FORMULARZ OFERTY i FORMULARZU CENOWYM, z których wynikać musi cena oferty brutto i ceny jednostkowe wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 12. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu FORMULARZA OFERTY i FORMULARZA CENOWEGO.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-04-18 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 13

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-04-29 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-04-29 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarto we wzorze umowy umieszczonym na stronie http://bip.erzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta-rzeszowa/wydzialzamowien-publicznych-urzedu-miasta-rzeszowa/wzp-aktualne jako Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu unijnego pn. Podkarpacie stawia na zawodowców oraz w ramach projektu unijnego pn. Podziemne miasto - trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła