Licytacja L-120-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-120-2014 - Naprawa i konserwacja kserokopiarek

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miasta Katowice, Miasto Katowice
Adres pocztowy: Młyńska 4
Miejscowość: Katowice, Kod pocztowy: 40-098
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

115294 - 2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-04-24 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Naprawa i konserwacja kserokopiarek
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa i konserwacja kserokopiarek a) Wykaz kserokopiarek stanowi załącznik nr 1 do Opisu, b) Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski. 2. Warunki realizacji zamówienia Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załączniknr 5 do Opisu. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż całkowita wartość wynagrodzenia brutto podana w ofercie. 3. Termin i miejsce realizacji zamówienia a) Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014r. Do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć okres 9 miesięcy. b) Przedmiot zamówienia będzie realizowany w miejscu użytkowania urządzeń u Zamawiającego, tj. w budynkach położonych w Katowicach przy ul.: Młyńskiej 2, 4, 4a, 9, Pocztowej 5, 7, 3-go Maja 7, Rynek 1, 13, św. Jana 5, 10, Warszawskiej 4, 6 Kopernika 14, Francuskiej 70, Wiosny Ludów 24, pl. Wolności 12a, ul. Uniczowskiej 36. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji urządzeń..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 50.31.31.00-3
Dodatkowe przedmioty 50.31.32.00-4

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Okres w miesiącach: 9.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga by wykonawca wykazał wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na wykonywaniu napraw i konserwacji minimum 20 kserokopiarek. Zamawiający nie dopuszcza łączenia zamówień obejmujących mniejsze ilości. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów wymienionych w pkt. 13 oraz będzie zgodny z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie potwierdzający doświadczenie wykonawcy w zakresie co najmniej dwóch usług polegających na wykonywaniu napraw i konserwacji minimum 20 kserokopiarek wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Opisu.;

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1) Wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Opisu wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 2) Informację o loginie uzyskanym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php załącznik nr 6 do Opisu (w celu uniknięcia pomyłki co do brzmienia loginu prosimy o wypełnienie załącznika nr 6 na komputerze lub maszynie do pisania). 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Uwaga - Dowodami, o których mowa wyżej, są: - poświadczenie z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej - w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 13.2a Opisu warunków uczestnictwa w licytacji. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udział w licytacji Zamawiający dopuszcza możliwość składania wspólnego wniosku przez dwóch lub więcej wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy, pod warunkiem, że taki wniosek spełniać będzie następujące wymagania: a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, b) Do wniosku winien zostać załączony oryginał pełnomocnictwa (lub jego notarialnie poświadczona kopia) oraz odpisy z rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. c) Wniosek oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Pełnomocnika, d) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ustawy, podpisują w swoim imieniu wszyscy Wykonawcy (w tym Pełnomocnik) składający wniosek, e) Dokumenty wymienione w pkt.13.5 niniejszego Opisu (dot. przynależności do grupy kapitałowej) muszą być załączone do wniosku dla wszystkich Wykonawców składających wniosek, a w przypadku załączenia ich kserokopii, muszą być opisane za zgodność z oryginałem i podpisane przez Pełnomocnika, f) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych poniżej: a) Zamawiający z ważnych przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonanie prac, b) nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT, c) zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 2. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

https://bip.um.katowice.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania technicznych urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego LOGINu zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. Licytacja odbędzie się na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Zamawiający ustala cenę wywoławczą na 50 000,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-04-14 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Katowice, Wydział Administracyjny, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4, pok.405.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-04-24 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-04-24 12:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych poniżej: a) Zamawiający z ważnych przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonanie prac, b) nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT, c) zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 2. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła