Licytacja L-125-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-125-2017 - Dostawa energii elektrycznej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: DUW, Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Adres pocztowy: Plac Powstańców Warszawy 1
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-153
Tel.: 71 340 65 20, Faks: 71 340 69 48
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

67393-2017, 71475-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-05-04 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o szacunkowym łącznym zapotrzebowaniu wynoszącym około 479 530 kWh do punktów poboru energii elektrycznej PPE: budynków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich oraz Delegatur w Legnicy i Jeleniej Górze. Charakterystyka energetyczna obiektów: 1) Obiekt pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław; a) grupa przyłączeniowa: III; b) grupa taryfowa: B21; c) moc zamówiona: 173 kW; d) Przyłącze podstawowe: zasilanie ze stacji transformatorowej R-3003, pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław; e) Przyłącze rezerwowe: zasilanie ze stacji transformatorowej R-3004, pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław 2) Obiekt ul. Jaworowa 9, Wrocław; a) grupa przyłączeniowa: V; b) grupa taryfowa: C11; c) moc zamówiona: 38 kW; d) zabezpieczenie przelicznikowe: 63A 3) Obiekt ul. Skarbka 3, Legnica; a) grupa przyłączeniowa: IV; b) grupa taryfowa: C21; c) moc zamówiona: 40 kW; d) zabezpieczenie przelicznikowe: 200A; e) Przyłącze podstawowe: zasilanie kablowe R-276-10, ul. Skarbka 3, Legnica; f) Przyłącze rezerwowe: zasilanie kablowe R-210-LG, ul. Skarbka 3, Legnica 4) Obiekt ul. Ładna 22, Wrocław; a) grupa przyłączeniowa: V; b) grupa taryfowa: C11; c) moc zamówiona: 38 kW; d) zabezpieczenie przelicznikowe: 63A; e) Przyłącze - złącze ZK – 3b o napięciu 0,4kV 5) Obiekt ul. Kwiatowa 2, Bielany Wrocławskie; a) grupa przyłączeniowa: V; b) grupa taryfowa: C11; c) moc zamówiona: 38 kW; d) zabezpieczenie przelicznikowe: 63A; e) Przyłącze - złącze ZK – 1 o napięciu 0,4kV 6) Obiekt ul. Piłsudskiego 12, Jelenia Góra; a) grupa przyłączeniowa: V; b) grupa taryfowa: C11; c) moc zamówiona: 34 kW; d) zabezpieczenie przelicznikowe: 63A; e) Przyłącze - złącze kablowe ZK – 3 o napięciu 0,4kV. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, a w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców, określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r., poz.1200) oraz zgodnie z zasadami określonymi w koncesjach. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz właściwymi Polskimi Normami. Zamawiający udzieli wyłonionemu Wykonawcy pełnomocnictwa do powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego („OSD”) o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej i terminie rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej oraz do złożenia właściwemu OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Aktualnym OSD dla obiektów Zamawiającego, wskazanych powyżej, jest TAURON Dystrybucja S.A. we Wrocławiu. Wykonawca zobowiązany jest także do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej (ENEA S.A.) oraz do reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej lub OSD w sprawach związanych z procesem zmiany sprzedawcy. Wykonawca zapewni dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej PPE, określonych powyżej, okres rozliczeniowy i odczyt liczników zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez właściwego OSD. Określenie przewidywanego zużycia energii elektrycznej służy wyborowi najkorzystniej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Ilość zużytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia energii przez Zamawiającego, na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, po cenach wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę, a wartością umowy będzie rzeczywista ilość energii, jaka została wykorzystania przez Zamawiającego w trakcie jej trwania. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o której mowa w art. 34 ust.5 ustawy Pzp. Prawo opcji jest możliwością zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy o kolejne 10% zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej PPE, wymienionych powyżej. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuję żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Tauron Dystrybucja S.A.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.31.00.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r. z zastrzeżeniem, że sprzedaż rozpocznie się nie wcześniej, niż po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i istotnych postanowieniach umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł netto każda (Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykazanie, że wartości dostawy energii elektrycznej obejmują łącznie dostawę energii elektrycznej z usługą dystrybucyjną, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wskazana dostawa energii elektrycznej obejmowała również inne świadczenia, np. usługę dystrybucyjną, Wykonawca musi podać wartość dotyczącą wyłącznie tej części zamówienia, która obejmowała dostawę energii elektrycznej wymaganą przez Zamawiającego).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne niewymienione dokumenty

Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2). Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: Wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: - koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest w wykazie wskazać co najmniej 2 dostawy wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, w tym okresie, obejmujące dostawę energii elektrycznej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł netto każda. Zamawiający dopuszcza wykazanie wartości dostawy energii elektrycznej obejmującej łącznie dostawę energii elektrycznej z usługą dystrybucyjną lub innym świadczeniem. W takim przypadku, gdy wskazana dostawa energii elektrycznej obejmowała również inne świadczenia, np. usługę dystrybucyjną, Wykonawca musi podać wartość dotyczącą wyłącznie tej części zamówienia, która obejmowała dostawę energii elektrycznej wymaganą przez Zamawiającego. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3. Podstawy wykluczenia: Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2). Inne wymagane dokumenty: 1. Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia wszystkich oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że niepodlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu wraz ze złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp). 2. W sytuacji składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej przez podmioty występujące wspólnie, Zamawiający żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Oferta konsorcjum musi zawierać odrębne i niezależne dla każdego uczestnika konsorcjum wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, jak również być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum. 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (lub załącznikach) dostępności oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, w formie elektronicznej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający samodzielnie pobiera te oświadczenia i dokumenty. 4. Wykonawca, powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym powyżej. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga złożenia: 1) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w postaci oświadczeń lub innych dokumentów zawierających powyższe zobowiązania, 2) oświadczenia Wykonawcy o: a) zakresie dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakterze stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, przedstawiając dowody na dostępność zasobów podmiotu trzeciego, przedstawił wybrane przez siebie dokumenty, potwierdzające istnienie skutecznego zobowiązania podmiotu trzeciego względem Wykonawcy do udostępnienia określonych zasobów. Wykonawca musi w sposób realny dysponować przekazanymi mu zasobami na etapie realizacji zamówienia, a od Wykonawcy zależy, jaki wybierze on sposób zaprezentowania realności udostępnienia. Zamawiający, oceniając otrzymane zobowiązanie, będzie ustalał, czy Wykonawca, posiłkując się zasobami podmiotu trzeciego, rzeczywiście uzyska jego wsparcie na etapie realizacji zamówienia, w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia. Po stronie Wykonawcy leży ciężar udowodnienia Zamawiającemu rzeczywistego sposobu wykorzystania zasobów przy wykonaniu zamówienia. 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym ogłoszeniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Informacje dodatkowe: 1. Dokumenty inne niż oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, podpisane, odpowiednio, własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 3. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, albo podmiot trzeci, albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczeń wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający, podczas trwania umowy na dostawę energii elektrycznej, może zgłosić Wykonawcy potrzebę zmniejszenia lub zwiększenia mocy umownej do wysokości mocy przyłączeniowej, wnioskując z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Zamiana mocy umownej nastąpi od następnego okresu rozliczeniowego. Zamawiający nie poniesie żadnych opłat związanych ze zmianą mocy umownej. 2. Zmiana grupy taryfowej dokonywana będzie na pisemny wniosek Zamawiającego, na warunkach określonych przez Sprzedawcę. Wybrana przez Zamawiającego grupa taryfowa będzie obowiązywać co najmniej 4 miesiące. Zamawiający nie poniesie żadnych opłat związanych ze zmianą grupy taryfowej. 3. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy Pzp, w szczególności: 1) niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych przepisami ustawy Pzp, w tym zmian wskazanych w art. 144 ust. 1, Strony są uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy Pzp; 2) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian: a) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa; b) w przypadku uzasadnionej przyczynami obiektywnymi konieczności zmiany dotyczącej:  sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji,  zakresu przedmiotu Umowy, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji; c) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości Wynagrodzenia dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym; d) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy, zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub przepisami prawa; e) przerwania świadczenia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć lub którym skutkom nie można było zapobiec, pomimo dołożenia przez Wykonawcę najwyższej staranności (np.: klęska żywiołowa i inne).; f) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności; g) zmiany na skutek wydanych decyzji i uzgodnień. 4. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany: 1) przez Zamawiającego – Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony przygotuje założenia dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany; 2) przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany. 5. Założenia dotyczące dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany Umowy. Założenia dotyczące danej zmiany powinny obejmować wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym przypadku.

Termin związania ofertą

30 dni od daty zamknięcia licytacji.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.duw.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca, sam lub jako partner konsorcjum podmiotów, ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji stanowi załącznik nr 1 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji musi być złożony w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie, nie jest dopuszczalne złożenie wniosku w formie elektronicznej. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na zakup energii elektrycznej. Nie otwierać przed datą: 26.04.2017 r., godz. 12.00. 3. Adres Zamawiającego: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław. 4. Koperta ma posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 5. W przypadku, gdy informacje zawarte we wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu we wniosku należy zamieścić stosowne odsyłacze. 6. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 7. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim. 8. Wniosek wraz z załącznikami musi być czytelny i sporządzony z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 9. Wniosek wraz z załącznikami musi być podpisany przez Wykonawcę tj. osoby reprezentujące Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 10. Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nastąpi w dniu 26.04.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2167, na drugim piętrze budynku. 11. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 12. Zamawiający będzie porozumiewać się z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości. Dopuszczalna będzie też, w każdym przypadku, forma pisemna. Forma pisemna będzie obligatoryjna do wniesienia, zmian i wycofania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Powyższe zasady porozumiewania się nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. 13. Wszelką korespondencję należy kierować na adres Zamawiającego: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław. 14. Wykonawcy zobowiązani są do wskazania we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej numeru telefonu oraz numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelkie pisma związane z zamówieniem. 15. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Joanna Olechnowicz, tel: 71 340 65 20, e-mail: zamowienia@duw.pl, fax: 71 340 69 48, bez prawa udzielania Wykonawcom ustnych wyjaśnień. 16. Od momentu otwarcia licytacji do momentu jej zamknięcia, wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą sobie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej. 17. Wiadomości przekazywane Wykonawcom będą widoczne w zakładce „moje wiadomości”. 18. Nie udziela się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawcy podczas licytacji (LOGIN) aż do momentu jej zamknięcia. 19. Z platformy, w pełnym zakresie, mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 20. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). UWAGA: Login musi uniemożliwiać identyfikację Wykonawcy biorącego udział w licytacji elektronicznej, tj. w szczególności nie może zawierać nazwy Wykonawcy w jakiejkolwiek formie. Zaleca się ustalenie loginu w postaci ciągu cyfr. Brak loginu lub poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w postępowaniu. 21. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 22. Wymagania techniczne: a) komputer klasy PC spełniający wymagania techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek, podłączony do sieci internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1) Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2) W toku licytacji Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia w zakresie wynagrodzenia netto za 1 MWh energii elektrycznej czynnej. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3) Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 4) W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę netto za 1 MWh wyrażoną w złotych oraz w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5) Zamawiający informuje, że kwota wywoławcza wynosi 280.00 PLN netto za 1 MWh. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0.20 PLN netto. Pierwsze składane postąpienie winno być niższe od kwoty wywoławczej. Kolejne postąpienie winno być niższe od ceny netto za 1 MWh postąpienia zaproponowanego wcześniej przez innego Wykonawcę. 6) W toku licytacji Zamawiający, za pośrednictwem platformy licytacyjnej, na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w licytacji, informację o pozycji złożonych przez nich ofert cenowych, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych przez nich ofert. Do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający nie ujawni informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców. 7) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę netto za 1 MWh. 8) W celu ustalenia zaoferowanej ceny brutto za 1 MWh, do zaproponowanej ceny netto za 1 MWh zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie stanowił iloczyn łącznego szacunkowego zużycia energii elektrycznej i ceny netto za 1 MWh zaoferowanej w licytacji, powiększonej o stawkę podatku VAT 23%.

Minimalna wysokość postąpienia

0.20 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-04-26 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, sekretariat Biura Administracji i Logistyki, pokój 2167.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-05-04 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-05-04 12:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający zawrze Umowę na dostawę energii elektrycznej do przedstawionych punktów poboru energii PPE na warunkach oferty wybranej jako najkorzystniejszej, wg ogólnego wzoru umowy przedstawionego przez Wykonawcę, uwzględniającej warunki wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Uruchomienie dostawy nastąpi w dniu 1 czerwca 2017 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec zmianie w przypadku wskazania przez dotychczasowego dostawcę energii elektrycznej innego terminu rozwiązania umowy (rozpoczęcie dostawy nastąpi zgodnie z terminem rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Część wydatków będzie finansowana z programów: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020 (finansowanie wydatków w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020) POPT 2014-2020 oraz Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska INTERREG RCZ–PL.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła