Licytacja L-125-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest semiline z ofertą o wartości 12787.08PLN.
Dane zwycięzcy:
semiline - Agnieszka Hoppe, Semi Line Group
Wał Miedzeszyński 630
03-994, Warszawa


Ogłoszenie o zamówieniu L-125-2018 - Wykonanie wraz z oznakowaniem oraz dostarczenie parasoli na bieżące potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako narzędzi promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Dane zamawiającego


Nazwa: Wydział Zamówień Publicznych , Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Adres pocztowy: Plac Teatralny2
Miejscowość: Toruń, Kod pocztowy: 87-100
Tel.: +48566218281, Faks: +48566218455
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

527176-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-04-11 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Wykonanie wraz z oznakowaniem oraz dostarczenie parasoli na bieżące potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako narzędzi promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Dostawy

Wykonanie wraz z oznakowaniem oraz dostarczenie parasoli na bieżące potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako narzędzi promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie.Parasole zostaną wykonane zgodnie ze Specyfikacją warunków przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia.

http://umwkp.rbip.mojregion.info/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Licytacja prowadzona będzie na stworzonej przez Urząd Zamówień Publicznych platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych. 1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl). 3. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowana jedną z ww przeglądarek lub przeglądarka równoważną, podłączony do sieci Internet.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach: grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności: koszty ubezpieczenia, transportu, rozładunku, przeniesienia do wskazanych pomieszczeń, montażu oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi: 100,00 PLN (słownie: sto złotych). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-20 09:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-04-11 10:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2018-04-11 11:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

-

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

-

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego wyżej.

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego, pokój 337, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń. Oznakowanie koperty: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - PARASOLE Nr sprawy: WZP.272.14.2018 2. W przypadku podpisywania wniosku lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym, ewidencyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej składa ww. oświadczenie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca, który przynależy do grupy kapitałowej składa ww. oświadczenie w ciągu 3 dni od opublikowania na stronie internetowej zamawiającego http://umwkp.rbip.mojregion.info/ informacji o wykonawcach, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, wobec powyższego nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału postępowaniu. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia. 6. Wzory oświadczeń zostały przygotowane przez Zamawiającego i udostępnione na stronie http://umwkp.rbip.mojregion.info/

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od momentu zatwierdzenia projektów. Szczegółowe terminy określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do ogłoszenia.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia. UMOWA (wzór umowy) zawarta w Toruniu w dniu …………. 2018 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko–Pomorskim z siedzibą w Toruniu 87-100, Pl. Teatralny 2, NIP: 956-19-69-536, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………………………...…… ……………………………………………………………………………………………..……………, a …………………………………………………………………………………………………………... z siedzibą przy …………………………………………………………………………………………..; NIP…..…………………..……; REGON……….…….………..; KRS……………………………...…; reprezentowanym przez:………............................................................................................................. zwanym dalej Wykonawcą, zawarto umowę następującej treści: § 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie wraz z oznakowaniem oraz dostarczenie parasoli na bieżące potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako narzędzi promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie. 2. Parasole zostaną wykonane zgodnie ze Specyfikacją warunków przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy złożoną w licytacji elektronicznej. 3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1, a także, że jest on pozbawiony wad fizycznych oraz wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń. 4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonych materiałów na okres 12 miesięcy. § 2 1. Zamawiający w terminie 3 dni od daty podpisania umowy przekaże droga mailową Wykonawcy materiały graficzne (m.in. logotypy) potrzebne do wykonania przedmiotu umowy. 2. Z przekazanych materiałów Wykonawca będzie mógł korzystać tylko na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 3. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje w szczególności następujące etapy prac: 1) zaprojektowanie przez Wykonawcę oznakowania graficznego materiałów ze wskazaniem miejsca oznakowania i przedstawienie projektu w wersji elektronicznej do akceptacji Zamawiającemu, 2) oznakowanie materiałów informacyjno-promocyjnych po uzyskaniu ostatecznej akceptacji Zamawiającego przedstawionych projektów, 3) dostawę materiałów na adres wskazany w §3 ust. 2 nie później niż w terminie ustalonym w §3 ust. 1. 4. Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu graficznego danego materiału dokona jego akceptacji lub wniesie poprawki, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i wprowadzić, a następnie przedstawić Zamawiającemu rezultat pracy do ponownej akceptacji. 5. Przedmiot umowy może być realizowany wyłącznie w oparciu o projekty zaakceptowane bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 6. Wszelkie poprawki, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca wykona bez dodatkowego wynagrodzenia. 7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pełnej informacji na temat stanu wykonania umowy na każdym etapie jej realizacji. 8. Wykonawca zapewni, że dostarczone przez niego materiały charakteryzują się funkcjonalnością, estetycznym wykonaniem, trwałością i dobrą jakością zarówno samych materiałów, jak i naniesionych oznakowań, w tym przede wszystkim: 1. materiały muszą zapewniać łatwe i bezproblemowe korzystanie z nich, 2. materiały nie mogą ulegać zniszczeniu przy korzystaniu zgodnie z ich przeznaczeniem, 3. ruchome elementy materiałów powinny zapewnić ich właściwe funkcjonowanie, 4. naniesione oznakowanie musi być odporne na ścieranie, rozmazywanie, wykruszanie, 5. oznakowania materiałów muszą być dokładnie naniesione (np. pola barwne nie mogą nachodzić na siebie), 6. naniesione oznakowania muszą być czytelne. 9. Wszystkie dostarczone materiały winny być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe i wolne od wad oraz spełniać warunki dla produktów bezpiecznych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 10. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu umowy. 11. Za dni robocze Zamawiający rozumie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. §3 1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od momentu zatwierdzenia projektów. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i odpowiedzialność do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2 i rozładuje dostarczone materiały we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 3. Dostawa realizowana będzie w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 4. Za termin dostawy, przyjmuje się datę dostawy całego i kompletnego przedmiotu umowy, potwierdzoną przez Zamawiającego i Wykonawcę w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 7 niniejszego §. 5. Wszystkie materiały muszą być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie podczas dostawy. 6. Odbiór przedmiotu umowy zostanie poprzedzony sprawdzeniem przez Zamawiającego zgodności dostarczonych materiałów pod względem jakościowym i ilościowym z wymogami opisanymi w Załączniku nr 1 do umowy. 7. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, w terminie do 5 dni roboczych od dnia wykonania umowy w pełnym zakresie. 8. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ich w terminie jednorazowo wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do 7 dni roboczych. W razie dotrzymania przez Wykonawcę wyznaczonego terminu nie będą miały zastosowania zapisy § 5 ust. 1pkt 4) lit. a). 9. Sytuacja przewidziana w ust. 8 nie ma zastosowania w razie, gdy ilość wadliwych przedmiotów przekroczy 50 % całego zamówienia, wówczas zastosowanie mają zapisy z § 5 ust. 1 pkt 4) lit. c). 10. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wskazanych wad stanowić będzie podstawę do podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT za realizacje przedmiotu zamówienia. § 4 1. Z tytułu wykonania całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ………………………………...zł brutto (słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………) zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy. 2. Kwota wskazana w ust. 1 uwzględnia wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych zgodnie z § 6. 3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonana przelewem w terminie 14 dni od daty skutecznego dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, przy czym Wykonawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa § 3 ust 7-9. 4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Fakturę należy wystawić na Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956-19-69-536 z dopiskiem Płatnik: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń. § 5 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy, 2) za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu na usunięcie nieprawidłowości wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 8 umowy z zastrzeżeniem pkt 4) lit.a). 3) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 40 % kwoty określonej w § 4 ust. 1 umowy, 4) za niewykonanie przedmiotu zamówienia - w wysokości 40% kwoty określonej w § 4 ust. 1, przy czym za niewykonanie zamówienia Zamawiający uzna: a) niedostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu na ich dostarczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, b) nie usunięcie wad w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu o którym mowa w § 3 ust. 8, c) dostarczenie materiałów wadliwych przekraczających 50% całego zamówienia. 5) za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia - w wysokości 20% kwoty określonej w § 4 ust. 1, przy czym za nienależyte wykonanie zamówienia Zamawiający uzna uchybienia w realizacji przedmiotu zamówienia. 2. W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 5. Wystąpienie okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym winno być stwierdzone protokołami sporządzonymi z udziałem obu stron. Jeżeli Wykonawca odmówi udziału w czynnościach sporządzenia protokołu, okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy wskazuje Zamawiający w swoim oświadczeniu. § 6 1. Wykonawca oświadcza, iż wykonując umowę nie naruszy autorskich praw majątkowych osób trzecich i przekaże powstałe w wyniku wykonywania Umowy Dzieła Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przedniego z praw zależnych osób trzecich, a w szczególności z praw autorskich, patentów, umów przemysłowych lub znaków towarowych, jeżeli normalne użytkowanie dzieł powstałych w wyniku wykonania umowy, bądź nabytych przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy, wymaga korzystania z tych praw. 3. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy autorskie prawa majątkowe do wszystkich projektów (wizualizacji) zaakceptowanych przez Zamawiającego wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tych materiałów przechodzą na Zamawiającego, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności: 1) utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrowymi, elektronicznymi, drukiem, na kliszy fotograficznej, technikami poligraficznymi; 2) sporządzenia cyfrowego zapisu serwisu; 3) wprowadzania do obrotu; 4) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/ lub multimedialnej i wykonania w Internecie; 5) publicznego wykonania lub odtworzenia; 6) wystawienia i wyświetlenia; 7) wykorzystania w celu przygotowania innych opracowań; 8) najmu i/ lub użyczenia; 9) zbywania, w tym sprzedaży na rzecz osób trzecich; 10) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz z ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych). 4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zmawiającego z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i na własne ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającemu oraz innym podmiotom, przed roszczeniami osób trzecich. § 7 1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do współpracy na każdym etapie realizacji umowy. 2. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy jest: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………….…………………………, a do podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 3 jest: ………………………… ………………………………………………………………………………………………….. . 3. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy jest …………………………….………………………………………, e-mail:…………………………………………….., Tel…………………………….. § 8 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Ewentualne spory rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. Załączniki: 1. Specyfikacja warunków przedmiotu zamówienia 2. Oferta Wykonawcy z dnia……………. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła