Licytacja L-126-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-126-2009 - Przebudowa ul. Grzegorzewskiej w Krakowie

Dane zamawiającego

zikit, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Centralna 53
31-586, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

99573-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-07-14 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Grzegorzewskiej w Krakowie. Znak sprawy 21/VI/2009. Zakres robót na odcinku od km 2+01,18 do km 3+15,00 polega m.in. na przywróceniu nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Grzegorzewskiej z ul. Rosistą po wybudowaniu kanału oraz budowa fragmentów kanalizacji opadowej w ul. Grzegorzeskiej na odc. D1-D6. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą przedmiaru robót i specyfikacji tecznicznej. Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość 753.538,54 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 10.000 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-07-03 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, a w szczególności wykażą, że: a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. od 2004r. wykonali roboty drogowe oraz roboty kanalizacyjne. Suma wszystkich wykazanych podobnych robót musi dotyczyć kwoty co najmniej 700.000 zł. b) osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy dróg oraz do sieci wod-kan wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby samorządu zawodowego, potwierdzającymi że osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane na listę członków tej izby. 2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych we wniosku oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w punkcie poniżej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 Pzp – wg zał. nr 1; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; c) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie – wg załącznika nr 2; d) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego; e) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ponadto do wniosku należy załączyć dowód wpłaty wadium. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną / upełnomocnioną do reprezentowania firmy. W przypadku wykonawców składających wspólny wniosek, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie a, b oraz e. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

do 30.06.2010r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny ofertowej brutto

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.zikit.krakow.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są na stronie www.zikit.krakow.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat w budynku B (pokój nr 111), oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - Przebudowa ul. Grzegorzewskiej w Krakowie. Znak sprawy 21/VI/2009. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Miłosz Świda - Kierownik Działu Umów i Zamówień Publicznych - tel. 012-616-71-34, Janusz Motyl - Inspektor Nadzoru - tel. 012-616-70-35. CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo - finansowy. (Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności terminu realizacji lub osób nadzorujących jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana nie może być niekorzystna dla Zamawiającego. Szczegółowe przesłanki zmiany umowy określono w istotnych postanowieniach umowy).

Informacje o wadium:

1) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 10.500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych) 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków. 3) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto depozytowe w Banku Pekao S.A. – nr rachunku: 32 1240 4722 1111 0000 4850 3855. 5) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 6) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania wniosków, natomiast do wniosku należy załączyć kopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”. 7) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 8) Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków. (Podstawa prawna art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a Pzp).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-07-03 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-07-14 11:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-07-07 14:11:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła