Licytacja L-126-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-126-2015 - Dostawa zestawów komputerowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: BOR, Biuro Ochrony Rządu
Adres pocztowy: Podchorążych 38
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-463
Tel.: 22 606 54 04, Faks: 22 606 54 08
Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednosta Budżetowa

Numer ogłoszenia w BZP:

101050-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-05-25 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa zestawów komputerowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 45 szt. zestawów komputerowych o parametrach technicznych i wymaganiach określonych w załącznikach nr 1a i 3 do ogłoszenia (dokumenty dostępne są na stronie Zamawiającego: www.bor.gov.pl).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.40.00-2
Dodatkowe przedmioty 30.20.00.00-1

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
30 dni od dnia podpisania umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania wniesie do upływu terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wadium w wysokości 4.000 PLN. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy. Niepieniężne formy wniesienia wadium dostarczane są do kasy Zamawiającego. Kasa Biura Ochrony Rządu Warszawa, ul. Podchorążych 38 budynek nr 1 (czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 10.00 i 13.00 - 15.00). Niepieniężne formy wniesienia wadium dostarczane są w oryginale, podpisanym przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, tj. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie Nr: 27 1130 1017 0020 1200 1820 0004 z dopiskiem „Wadium” – nr sprawy 11/2015/ZP. Zwrot i zatrzymanie wadium odbywać się będzie zgodnie z przepisami art. 46 Ustawy.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni od dnia zakończenia licytacji.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bor.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie http//www.licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox lub wyższa.Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 171.000,00 zł brutto. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 2.000,00 zł brutto. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-05-14 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Biuro Ochrony Rządu, 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, w kancelarii ogólnej” bud. 1 część B pokój 7 (kancelaria czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15).

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-05-25 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-05-25 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przed dniem zawarcia umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto złożonej oferty. Zabezpieczenie wykonania umowy może być wniesione w formach określonych w art. 148 ust.1 PZP. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 90% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 10% zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji. Zabezpieczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przechodzi na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od realizacji umowy oraz gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia (dokumenty dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.bor.gov.pl)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1.Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia (dokumenty są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.bor.gov.pl).Wniosek wraz z załacznikami należy złożyć (przesłać) w zaklejonej kopercie z opisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę zestawów komputerowych (nr sprawy 11/2015/ZP).Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami powinien być sporządzony w języku polskim w sposób czytelny i być podpisany przez osobę (osoby) mającą prawo do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy wniosek podpisze pełnomocnik Wykonawcy, należy dołączyć do wniosku pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.Wszelkie poprawki, zmiany, przekreślenia w tekście wniosku powinny być parafowane przez osobę podpisującą wniosek.Pozostałe zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub e-mailem: zamowieniapubliczne@bor.gov.pl podając w tytule wiadomości „sprawa nr 11/2015/ZP”. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 2.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i złożonych oświadczeń we wniosku. Zamawiający dopuści do licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.W celu oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda pisemnego oświadczenia Wykonawcy we wniosku, że spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy; Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2. 3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)pisemnego oświadczenia Wykonawcy we wniosku o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 1 do ogłoszenia; 2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 3 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Dokumenty wymienione powyżej mogą posiadać formę kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą zgodnie z art. 23 Ustawy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i do wniosku dołączyć stosowne pełnomocnictwa. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca składa te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. 4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni załącznik nr 1 do umowy „Przedmiot zamówienia podlegający dostawie” oraz załącznik nr 2 „Karta gwarancyjna”. Suma wartości oferowanego przedmiotu zamówienia musi być identyczna z ceną uzyskaną w toku licytacji elektronicznej. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy certyfikaty CE dla oferowanego asortymentu (za dokument równoważny certyfikatowi CE Zamawiający będzie uznawał deklarację zgodności CE).

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła