Licytacja L-126-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-126-2017 - Remont Ip budynku Nowa 4 UMTarnów

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Jerzy Jakus, Urząd Miasta Tarnowa
Adres pocztowy: Mickiewicza 2
Miejscowość: Tarnów, Kod pocztowy: 33-100
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

67971-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-05-11 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont Ip budynku Nowa 4 UMTarnów
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: a) projektu instalacji elektrycznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, b) robót budowlanych w istniejących warunkach terenowych, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną (przedmiarem robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projektem „instalacji wodnej przeciwpożarowej” w zakresie I piętra, „projektem aranżacji korytarza I piętra”, projektem instalacji elektrycznej opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego), oraz wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.21.55.10-5
45.26.25.00-6
45.26.23.00-4
45.41.00.00-4
45.44.21.00-8
45.43.00.00-0
45.43.12.00-9
45.45.00.00-6
71.32.00.00-7
45.31.12.00-2
45.33.12.20-4

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Okres w dniach: 120

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1). Informacja na temat wadium: Wykonawcy zaproszeni do udziału w licytacji zobowiązani będą do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł, 00/100) w terminie wskazanym w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: 76 1030 1250 0000 0000 88 0000 99, z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „Wadium – Remont I piętra w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4”. Wadium musi wpłynąć na konto Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie wskazanej w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. 3) W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, pokój 113, do dnia i godziny wskazanej w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. 4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt 1 i pkt 3 ustawy pzp 6) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: A) dysponuje lub będzie dysponował: a) minimum 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy. b) minimum 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych bez ograniczeń. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie robót elektrycznych. Informacje dodatkowe: Dopuszcza się łączenie obu funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez tą osobę wymaganych uprawnień. W przypadku uprawnień dla osób dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem, że zachowują swoją ważność oraz z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) i przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. B) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku o pow. użytkowej minimum 500 m2. .

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: A) dysponuje lub będzie dysponował: a) minimum 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy. b) minimum 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych bez ograniczeń. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie robót elektrycznych. Informacje dodatkowe: Dopuszcza się łączenie obu funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez tą osobę wymaganych uprawnień. W przypadku uprawnień dla osób dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem, że zachowują swoją ważność oraz z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) i przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. B) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku o pow. użytkowej minimum 500 m2. .

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych w sekcji III.1.3) zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów: a. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), b. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
§ 12. 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następującym zakresie: 1) termin wykonania robót w przypadkach: a) w razie wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, b) w razie braku możliwości udostępnienia Wykonawcy w terminie wynikającym z przyjętego harmonogramu pomieszczeń przeznaczonych do remontu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, c) w razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających kontynuowanie prac remontowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) wystąpienia siły wyższej np. trąby powietrznej, pożaru, powodzi, e) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny; 2) sposób i zakres wykonania robót w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 3) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy. 2. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest: 1) w przypadku zmiany określonej w ust. 1 pkt 1 - to, że przyczyny ich wystąpienia wpływają na niemożność dochowania terminu wykonania robót, 2) w przypadku zmiany określonej w ust. 1 pkt 2 – to, że zmiana nie jest niekorzystna dla Zamawiającego i nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia. 3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 – wykazanie przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Termin związania ofertą

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.malopolska.pl/umtarnow

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGIN-u Zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 3. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 852 60 80. 4. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 5. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 2. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 4. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 7. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 1 do ogłoszenia, z zastrzeżeniem sekcji III.5.1. 9. Cena wywoławcza wynosi 500 000,00 PLN brutto, minimalna wysokość postąpienia - nie mniej niż 5 000,00 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty - jeżeli w kwocie występują grosze, wpisuje się je po kropce, obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce. - 10. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 11. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia - Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie). 12. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 13. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-04-26 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, parter sala 1 – Kancelaria Główna w Wydziale Organizacyjnym.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-05-11 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-05-11 13:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia za przedmiot umowy. 2. Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 3. 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie należytego wykonania umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy. 4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 5. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być przelane na konto Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie o/Rzeszów 76 1030 1250 0000 0000 8800 0099 z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „Remont I piętra w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4”. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi zapewniać wypłatę kwoty gwarantowanej bez sprzeciwu i na pierwsze wezwanie uprawnionego z gwarancji. 7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie w formie gwarancji, powinny znaleźć się w niej między innymi następujące zapisy: - kwota ……. zł, tj. 70% gwarancji przeznaczonej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy, - kwota ……... zł, tj. 30% gwarancji przeznaczonej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy w okresie rękojmi za wady zostanie zwolniona w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi. 8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca według wyboru wnosi na cały okres lub na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 9. W przypadku nie przedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu dotychczasowego zabezpieczenia.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, składając odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, ze nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa . 3. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia. 4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. 5. Wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa odpowiednio w pkt III.3 i pkt. III.7 ogłoszenia należy złożyć w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu (zob. sekcja I.4 i IV.6.2) w zamkniętej kopercie posiadającej nazwę i adres wykonawcy z dopiskiem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na Remont I piętra w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. nowa 4” w godzinach pracy Kancelarii Głównej (w poniedziałek od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 6. Wzór wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 7. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, oświadczenia i dokumenty (o których mowa w pkt. III.3 i III.7.1-3) - według wzorów określonych w załącznikach nr 2, 3, 5 i 6 do ogłoszenia mają być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona, w szczególności na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub odpowiednio innego dokumentu np. umowy spółki cywilnej do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba.] 8. Oświadczenia wymienione w pkt. III.3) i pkt. III.7) ogłoszenia mają być przedstawione w formie oryginału przez wykonawcę. 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego („konsorcjum”, spółka cywilna): a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b) „Konsorcjum” składa wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, oraz wspólną ofertę cenową w toku licytacji elektronicznej. 10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów, określonych w sekcji III.5.1, jeżeli: 1) Wykonawca wskaże dostępność dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę i dokumenty, 2) Wykonawca wskaże dokumenty, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności dokumentów przechowywanych przez zamawiającego, zamawiający skorzystała z posiadanych dokumentów, o ile są aktualne. 11. Warunek posiadania zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami zostanie spełniony przez konsorcjum w przypadku, gdy jeden z członków konsorcjum spełni warunek, bądź warunek zostanie spełniony łącznie. 12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, o których mowa w sekcji III.5.1 dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski. 14. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o ustawie pzp. należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 15. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia, udostępnionymi na stronie Zamawiającego są: a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 b) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - załącznik nr 2 c) oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy – załącznik nr 3 d) Wzór umowy – załącznik nr 4 e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 f) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 6

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła