Licytacja L-126-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest Artim Sp. z o.o. z ofertą o wartości 143723.04PLN.
Dane zwycięzcy:
Artim Sp. z o.o. - Krzysztof Kaczmarek, Artim Sp. z o.o.
Oleska121
45-231, Opole


Ogłoszenie o zamówieniu L-126-2018 - Dostawa papieru kserograficznego

Dane zamawiającego


Nazwa: ZZP, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Adres pocztowy: Korfantego2
Miejscowość: Opole, Kod pocztowy: 45-077
Tel.: 77 422 26 70, 2, Faks: 77 422 21 14
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

529954-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-04-05 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa papieru kserograficznego

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: papieru kserograficznego (białego, bezdrzewnego) w ilości 13400 ryz formatu A4 (1 ryza = 500 arkuszy). Parametry techniczne papieru: - gramatura 80g/m2 - białość w skali CIE min 146.Miejsce dostawy: magazyn materiałów biurowych i druków Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Oleska 95.Terminy realizacji dostawy: 23-27 kwiecień 2018r. (5400 ryz A-4), 25-29 czerwca 2018 r. ( 2900 ryz A-4), 22-26 października 2018 r.(5100 ryz A-4).

http://www.zamowienia.opolska.policja.gov.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem www.licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, Wykonawca winien zarejestrować się w tym systemie, a następnie we wniosku o dopuszczenie do licytacji zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu (z dokładnym podaniem znaków - małe/duże litery - które zastosował wykonawca podczas rejestracji). Nieprzekazanie loginu bądź przekazanie loginu niepoprawnego będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. B)Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informacyjnych: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet. Do udziału w licytacji nie jest wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z powyższym Zamawiający zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane.

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1.W toku jednoetapowej licytacji elektronicznej Wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej. 2.Wykonawca ma możliwość złożenia postąpienia od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 4.W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto w PLN za wykonanie całości zamówienia.Cena ma zawierać podatek od towarów i usług (według stawki obowiązującej w dniu,na który została wyznaczona licytacja) oraz podatek akcyzowy (jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu zamówienia podlega obciążeniu takimi podatkami) i ma być wyrażona w polskich jednostkach płatniczych. Definicja ceny została określona w art. 2 pkt.1 PZP.Cena obejmuje wszystkie czynności wykonawcy niezbędne do uzyskania efektu finalnego w postaci przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w postaci wolnej od wad prawnych i technicznych. Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. 5.Cena wywoławcza wynosi 145.900,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) 6. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 7.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 8.Minimalne postąpienie 300.00 PLN brutto (słownie: trzysta zł.00/100). 9.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. System nie przyjmie postąpienia, którego wartość jest mniejsza od ww. określonej kwoty. 10.Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby suma cen jednostkowych brutto przemnożonych przez ilość przedmiotu zamówienia dawała wylicytowaną wartość brutto. 11.System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu grosze należy oddzielić od złotych kropką (50.09 będzie oznaczało 50 zł i 9 groszy).12.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 13.W toku licytacji Wykonawca powinien odświeżać stronę poprzez wciśnięcie klawisza F5 z klawiatury. 14. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do procedury winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk-lista postąpień(przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk-złóż postąpienie. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk-złóż. 15.Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 16.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia. 17.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni załącznik nr 1 do umowy zawierający cenę jednostkową i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich, przy czym ww. wartość przedmiotu umowy brutto musi być równa cenie oferty tego Wykonawcy.18.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy.

300

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-27 11:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-04-05 11:00:00.

Dokładna data

Upływa 2018-04-05 11:30:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Nie

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć, nie późnej niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 25a ust.1 pkt.1 (dostępne na stronie internetowej Zamawiającego) 2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o których mowa w pkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinien być sporządzony z wykorzystaniem wzoru (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego). 5.W przypadku podpisania wniosku oraz ww. oświadczenia przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do wniosku dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

IX. Termin związania ofertą


30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Harmonogram dostaw papieru kserograficznego formatu A-4: 23-27 kwiecień 2018r, 25-29 czerwca 2018r, 22-26 październik 2018r

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej www.zamowienia.opolska.policja.gov.pl Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy wypełni formularz zawierający cenę jednostkową dla danego formatu papieru i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy. Cena ustalona w toku licytacji nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy. Termin zawarcia umowy ustalony zostanie zgodnie z art.94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła