Licytacja L-127-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-127-2013 - usługi ochrony mienia

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Paweł Węgrzynowski, COS-OPO w Wałczu
Adres pocztowy: Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99
Miejscowość: Wałcz, Kod pocztowy: 78-600
Tel.: 67-258-44-61, Faks: 67-258 44 61
Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej podległa MSiT

Numer ogłoszenia w BZP:

143714 - 2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-04-30 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
usługi ochrony mienia
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Ochroną mienia zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.) przez okres 12 miesięcy należy objąć mienie znajdujące się na terenie Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu o łącznej powierzchni 50,8772 h, składającym się z czterech kompleksów: Zespół A, Zespół B, Pasieka i Pawilon Sędziowski wraz z mieszczącymi się na tym terenie obiektami budowlanymi i ruchomościami
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.71.00.00-4
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący numer rachunku bankowego zamawiającego: 23 1240 5918 1111 00103717 1235 z dopiskiem: „Wadium - zamówienie na usługi ochrony mienia”. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.). Zamawiający dokona oceny spełnienia postawionego warunku na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie załączonej do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu koncesji

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) lub wykonuje, co najmniej dwa zamówienia (umowy) obejmujące usługi ochrony mienia w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.), na obiektach użyteczności publicznej, o wartości, co najmniej 150.000,00 zł każde zamówienie, (jeśli zamówienie jest wykonywane, wartość, co najmniej 150.000,00 zł dotyczy części zamówienia wykonanego przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Zamawiający dokona oceny spełnienia postawionego warunku na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentów i oświadczeń

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej sześcioma pracownikami ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.), w tym jednym posiadającym licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.) od co najmniej pięciu lat, posiadającymi, co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu obowiązków pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.), na obiekcie użyteczności publicznej. Zamawiający dokona oceny spełnienia postawionego warunku na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentów i oświadczeń

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne dokumenty

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.bip.cos.pl/bip/strony,0,70-wacz

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem licytacje.uzp.gov.pl. 1.2. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Tryb udzielania zamówienia: licytacja elektroniczna. 2. Licytacja elektroniczna na ochronę mienia zamawiającego, będzie licytacją jednoetapową. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie zamawianych usług w okresie 12 miesięcy wartość 358.154,35 zł brutto 7. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 zł. 9. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 10. zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena .

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-04-19 14:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz (sekretariat)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-04-30 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-04-30 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA – wzór zawarta w dniu 2013 r. w Wałczu pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu – Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, adres: Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz, NIP: 701-027-39-50, REGON: 142733356-00028, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Łukasza Grocholskiego – p.o. Dyrektora a (nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej), adres:, NIP:, REGON:, KRS, PESEL:, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: - (reprezentacja musi wynikać z wpisu do właściwego rejestru lub z pełnomocnictwa) łącznie zwanymi dalej Stronami, Wykonawca, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), w trybie licytacji elektronicznej, zawiera z Zamawiającym Umowę, o następującej treści: § 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi ochrony mienia w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.), obejmujące mienie znajdujące się na terenie Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu o łącznej powierzchni 50,8772 h, składającym się z czterech kompleksów: Zespół A, Zespół B, Pasieka i Pawilon Sędziowski wraz z mieszczącymi się na tym terenie obiektami budowlanymi i ruchomościami, a Zamawiający zobowiązuje się w zamian zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie (przedmiot Umowy). 2. Ochrona mienia, o którym mowa w ust. 1 odbywać będzie się na zasadach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Umowy oraz z uwzględnieniem zasad obowiązujących u Wykonawcy, o ile rozszerzają one zakres i sposób ochrony wskazany wyżej. § 2. CZAS TRWANIA UMOWY Umowa zawarta zostaje od dnia 2013 r. do dnia 2014 r. § 3. WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie zł, płatne miesięczne w kwocie po zł. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu Umowy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT. Wykonawca może doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego. 4. Strony wyłączają zastosowanie art. 3571 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) do wynagrodzenia Wykonawcy. § 4. UBEZPIECZENIE 1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej na czas wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie wypadków mogących wystąpić w związku z jej wykonywaniem, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. 2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do opłacania wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. § 5. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie za przedmiot Umowy, co stanowi kwotę w wysokości: zł (słownie:). § 6. KARY UMOWNE 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1. 2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej. § 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań Stron. Żadna ze Stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w Umowie. 2. Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej postanowień, chyba, że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy; z treści Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta bądź też obowiązujące przepisy prawa przewidują inny skutek takiej nieważności. 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy, (jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce) przez postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne, jak również będą w maksymalnym stopniu zbliżone – w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków ekonomicznych oraz intencji Stron zawierających Umowę w obecnej treści – do postanowień dotkniętych nieważnością. 4. Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Strony w zakresie praw i obowiązków związane są ogłoszenia o zamówieniu i ofertą Wykonawcy. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze Stron. Zamawiający Wykonawca

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła