Licytacja L-127-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-127-2015 - Oprac. i druk biulet. Puls Regionu” w 2015 r.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Piotr Dąbek, Województwo Lubelskie
Adres pocztowy: Spokojna 4
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-074
Tel.: 81 44 16 580, Faks: 8144 16 535
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

64885

Termin otwarcia licytacji:

2015-06-09 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Oprac. i druk biulet. Puls Regionu” w 2015 r.
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz wykonanie druku biuletynu Lubelski Informator Unijny Puls Regionu w 2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia znajdujący się na stronie internetowej Zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.80.00.00-2
Dodatkowe przedmioty 79.81.10.00-2
79.82.00.00-8
79.82.10.00-5
79.82.11.00-6
79.82.20.00-2
79.82.21.00-3
79.82.23.00-5
79.82.30.00-9
79.97.00.00-4

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu oraz wykonaniu druku biuletynu/czasopisma/magazynu o wartości minimum 20 000,00 zł brutto każda oraz nakładzie minimum 3 000 egzemplarzy każda.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma osobami, w tym: a) co najmniej jedna z tych osób posiada doświadczenie korektorskie, b) co najmniej jedna z tych osób posiada doświadczenie w tworzeniu układów graficznych do prasy. W przypadku gdy jedna z tych osób będzie posiadała zarówno doświadczenie korektorskie jak i doświadczenie w tworzeniu układów graficznych do prasy druga z tych osób powinna posiadać doświadczenie w co najmniej jednej z ww. dziedzin

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiana wynika z okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajk, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mające wpływ na realizację umowy. 5. Konieczność zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn niezawinionych przez strony nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy. 6. Zmianapostanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie w formie aneksu do umowy, pod warunkiem nieważności takiej zmiany

Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Szczegóły patrz samouczek na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100.00 zł (sto złotych). W toku licytacjiZamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Cena wywoławcza 94 095,00 zł. Szczegóły patrz samouczek na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-05-14 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin (I pietro, pokój 128 w budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 - KANCELARIA OGÓLNA).

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-06-09 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-06-09 13:23:22

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy do pobrania na stronie internetowej zamawiajacego http://www.um.bip.lublin.pl/index.php?id=85.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zamawiający informuje, iż niniejsza usługa zostanie w całości sfinansowana ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, tj. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 3 do Ogło szenia - Projekt umowy, Załącznik nr 4a do Ogłoszenia - Oświad. wyk. w trybie art. 22, Załącznik nr 4b do Ogłoszenia - Oświad. wyk. w trybie art. 24, Załącznik nr 4c do Ogłoszenia - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Wykaz wykonanych usług, Załącznik nr 6 do Ogłoszenia wykaz osób, Załączniki dostępne są na stronie internetowej zamawiajacego http://www.um.bip.lublin.pl/index.php?id=85.„Cena wywoławcza 94 000.00 zł. Szczegóły patrz samouczek na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn. UWAGA!!! Chcąc zaoferować cenę o 100 zł niższą od ceny wywoławczej Wykonawca w rubrykę postąpień wpisuje proponowaną cenę 93 900.00 zł NIE zaś 100 zł.”

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła