Licytacja L-133-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-133-2009 - Remont pomieszczeń

Dane zamawiającego

Mariusz Karczewski, Gimnazjum nr 92
Koncertowa 4
02-787, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

L-133-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-07-07 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Zakres robót obejmuje wymianę posadzek, położenie gładzi gipsowej oraz malowanie ścian wewnątrz budynku. Ogólny zakres zewnętrznych prac remontowych uwzględnia: 1. Prace przygotowawcze. 2. Roboty rozbiórkowe na korytarzach i stołówce. 3. Oczyszczenie oraz naprawa starego podłoża pod posadzkowego. 4. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę. 5. Montaż wykładziny podłogowej wraz z listwowaniem. 6. Położenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie. 7. Malowanie ścian. 8. Montaż nowych obudów do kaloryferów. 9. Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych. Planowany termin rozpoczęcia prac: 14.07.2009 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: - opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 a do Ogłoszenia zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.gimnazjum92.internetdsl.pl - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2 b do Ogłoszenia zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.gimnazjum92.internetdsl.pl - przedmiar robót – załącznik nr 2 c Ogłoszenia zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.gimnazjum92.internetdsl.pl

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej wzór wniosku wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożenie wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy. Zamawiający, po weryfikacji nadesłanych wniosków, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej (data, godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji). Następnie za pośrednictwem operatora platformy do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców przekazywana jest informacja o sposobie rejestracji na platformie licytacyjnej. Informacja ta przekazywana jest na wskazane we wnioskach Wykonawców adresy e-mail. Po otrzymaniu informacji Wykonawca rejestruje się na platformie aukcyjnej pod adresem www.uzp.gov postępując zgodnie z przekazaną procedurą rejestracji. Wykonawcy są obowiązani do do przesłania swojego „LOGINu” zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie mógł zmienić na nowy – określony przez siebie. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: być wyposażony w procesor 733 MHz lub wyższy i posiadać co najmniej 512 pamięci RAM, posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub wyższy, posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0. albo Mozilla, posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy): 1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 2. Zaproponowana przez niego cena będzie stała w czasie objętym umową. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, zmiany kursów walut, ceł itp. Obciąża Wykonawcę i należy je uwzględnić w ofercie. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy – wzór umowy zamieszczony został w pkt IV.3.13) 7 3. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Dodatkowo nadmienia się, iż postąpienia w trakcie licytacji elektronicznej muszą być składane również w walucie polskiej. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia. 5. Po zamknięciu licytacji elektronicznej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót zamieszczonego na stronie internetowej www.gimnazjum92.internetdsl.pl z uwzględnieniem pozostałych dokumentów składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiących załączniki 2a oraz 2b do Ogłoszenia zamieszczonych na stronie www.gimnazjum92.internetdsl.pl, z tym, że ryczałtowa cena brutto wynikająca z przedmiotu zamówienia musi pokrywać się z ryczałtową ceną realizacji oferty, która wygrała licytację elektroniczną. Wszystkie ceny muszą być ustalone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kosztorys ofertowy traktowany będzie przez Zamawiającego jako podstawa ustalania zaawansowania robót przy płatnościach częściowych, ewentualnych rozliczeń za roboty zamienne lub w przypadku, o którym mowa w art.145 ustawy prawo zamówień publicznych. 6. Minimalna wysokość postąpień - 850 zł.( osiemset pięćdziesiąt złotych) 7. Cena wywoławcza: 190.000 zł ( sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

IV. Minimalna wysokość postąpienia

850.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-06-10 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

. Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Pzp oraz w art. 22 ust.1 pkt 4, w tym.: 1.1. Wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie) wykonał (tj. zakończył) w placówkach oświatowych (potwierdzone referencjami) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie lub położeniu posadzek o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. 1.2. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane i potwierdzoną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. LUB w przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje samodzielnie powyżej wskazaną osobą zdolną do wykonania zamówienia, a będzie polegać na zdolnościach w tym zakresie innych podmiotów – w celu udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował tą osobą przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia niniejszej osoby. 1.3. Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie „1” lub „0”, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Do uzupełnień wymaganych dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw stosuje się zasady art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów: 2.1. Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp – potwierdzającego spełnienie warunku określonego w pkt 1. Ogłoszenia. Niniejsze oświadczenie winno być sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.gimnazjum92.internetdsl.pl lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 3A do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.gimnazjum92.internetdsl.pl. Zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w treści załącznika. 2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – potwierdzającego spełnienie warunku określonego w pkt 1. Ogłoszenia. 2.3. Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje) – potwierdzającego spełnienie warunku określonego w pkt 1 oraz w pkt 1.1. Ogłoszenia. Niniejszy wykaz winien być zgodnym z treścią załącznika nr 4 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.gimnazjum92.internetdsl.pl. Zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w treści załącznika. 2.4. Wykazu osób, którymi dysponuje, lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - potwierdzającego spełnienie warunku określonego w pkt 1 oraz w pkt 1.2 Ogłoszenia. Niniejszy wykaz winien być zgodnym z treścią załącznika nr 5 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.gimnazjum92.internetdsl.pl. Zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w treści załącznika. 2.4. a) Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 2.4 Ogłoszenia, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 2.5. Dokumentów stwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – potwierdzających spełnienie warunku określonego w pkt 1 oraz w pkt 1.2. Ogłoszenia. 2.6. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – potwierdzającego spełnienie warunku określonego w pkt. 1 oraz w pkt 1.3. Ogłoszenia. 3. Wykonawcy zagraniczni składają dokument wymieniony w punkcie 2.2 Ogłoszenia zgodnie z wymogami określonymi w tym punkcie, bądź też tożsame odpowiedniki wymaganego dokumentu stosowane w kraju właściwym dla Wykonawcy potwierdzający, że nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wyszczególniony powyżej dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument sporządzony w języku obcym składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4.1. Oświadczenie wymienione w pkt 2.1. w zakresie: art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wspólnie – przy czym w zakresie art. 22 ust.1 pkt 4 każdy z Wykonawców potwierdza z osobna, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, natomiast w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp Wykonawcy potwierdzają wspólnie (tj. przez umocowanego Pełnomocnika), iż określone przez Zamawiającego warunki spełniają razem. 4.2. Dokument wymieniony w pkt 2.2 Ogłoszenia winien przedłożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna, tak aby samodzielnie potwierdzić spełnianie warunku, którego dotyczy. 4.3. Dokument wymieniony w pkt 2.6. Ogłoszenia winien przedłożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna, tak aby potwierdzić łączne spełnianie warunku, którego dotyczy. 4.4. Dokumenty wymienione w pkt 2.3, 2.4, 2.5 oraz 2.4a Ogłoszenia– jeżeli dotyczy, winien przedłożyć jeden albo więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tak aby potwierdzić łączne spełnianie danego warunku.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

data rozpoczęcia: 14/07/2009 data zakończenia: 25/08/2009 .

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 4.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 4.2. W przypadku wnoszenia należytego zabezpieczenia umowy: a) Dokument zabezpieczenia należy złożyć w depozycie w Kasie Gimnazjum nr 92 ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa najpóźniej w dniu podpisania umowy. 4.3. Sposób zwrotu zabezpieczenia określony jest we wzorze umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

): www.gimnazjum92.internetdsl.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

7. Wzór umowy: zawarta w dniu................. 2009 r. w Warszawie, pomiędzy Gimnazjum nr 92 z siedzibą w Warszawie (02-787) przy Ul. Koncertowa 4, NIP 951-19-57-703, REGON 016117043, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły w osobie: Mariusza Karczewskiego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 06.12.2007 r., Nr GP-0158/5962/2007 zwanym dalej w tekście Zamawiającym a .................................................................................................... NIP ..................... REGON .................... zwanym dalej w tekście Wykonawcą, w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie licytacji elektronicznej na podstawie art. 74, o następującej treści: § 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń w Gimnazjum nr 92 przy ulicy Koncertowej 4 Warszawie. 2. Zakres robót objętych umową określony jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w Ogłoszeniu o zamówieniu, w tym: w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót - stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. § 2 Terminy realizacji 1. Wprowadzenie Wykonawcy na teren wykonywania robót nastąpi w dniu .......... 2009 r. 2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia ……...2009 r. do dnia 20.08.2009 r. § 3 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia umowy określony w § 1 zgodnie z: 1) warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego, 2) wymogami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, 3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością. 2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac zgodnie z harmonogramem, uzgodnionym z Dyrektorem placówki. 3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót: pomieszczenia, materiały, sprzęt i narzędzia własne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 z materiałów własnych oraz przy pomocy urządzeń, którymi dysponuje. 5. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) i posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 6. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac. 8. W trakcie robót, każdorazowo po zakończeniu prac, Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia terenu wykonania przedmiotu umowy w stanie nieuszkodzonym i uprzątniętym, tak aby zapewnić bezpieczeństwo placówce oraz możliwość codziennego funkcjonowania jednostki. 9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, pozostawiając teren wykonywania przedmiotu umowy w stanie nieuszkodzonym i uprzątniętym oraz przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 10. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedzialności za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 88, poz. 587, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas wykonywania prac, jak również za roszczenia cywilno-prawne osób trzecich spowodowane działalnością Wykonawcy w trakcie realizacji umowy. 12. Przez cały okres obowiązywania umowy wykonawca musi posiadać ważną polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z zużyciem mediów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w ramach wynagrodzenia umownego. 14. Naruszenie obowiązków wymienionych w ust.1-14 może być podstawą do wcześniejszego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy lub do zmniejszenia wynagrodzenia umownego brutto (§ 6 ust.1 umowy) o 10%. §4 Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren wykonywania robót na podstawie protokołu wprowadzenia. 2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy istniejących miejsc poboru wody, energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 3. Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanych prac nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót. 4. Zamawiający odbierze prawidłowo wykonany przedmiot umowy, na podstawie protokołu odbioru prac, sporządzonego komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Zamawiający jest zobowiązany do terminowej wypłaty ustalonego wynagrodzenia. § 5 Podwykonawcy 1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany: - bez udziału Podwykonawców / z udziałem Podwykonawców, których Wykonawca przewiduje zatrudnić do realizacji .......................................................................................................................... 2. Wykonawca może zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 3. Wykonawca jak również Podwykonawcy zobowiązani są do udostępnienia Zamawiającemu projektów umów z ww. Podwykonawcami z możliwością zmiany zgodnie z art. 6471 Kodeksu cywilnego.* 4. W związku z płatnościami, o których mowa w § 7 ust. 3, kierowanymi bezpośrednio przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy i Podwykonawców, Wykonawca oświadcza, że nie zwalnia go to z obowiązku wynikającego z art. 474 Kodeksu cywilnego tj., że odpowiada on jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje niniejszą umowę. § 6 Nadzór 1. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się ...................................... 2. Ze strony Wykonawcy obowiązki kierownika robót wykonywać będzie ............................. 3. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru dotyczących realizacji zadania. § 7 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości .................. zł. + podatek VAT (22%) ................... zł. co łącznie daje kwotę brutto .................. zł (słownie: ............................................................................................................................zł). 2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy w tym między innymi koszty wbudowywanych urządzeń, koszty transportu, robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, itp. 3. Strony ustalają bezpośrednią płatność na rzecz Podwykonawców za roboty przez nich wykonane.* 4. Dopuszcza się wystawienie faktur przejściowych przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców * za roboty odebrane przez Zamawiającego pod względem ilości i jakości, opartych o procentowe zaawansowanie stopnia realizacji przedmiotu umowy określone przez inspektora nadzoru. Łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 95% wartości przysługującego im wynagrodzenia. 5. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury końcowej za roboty Wykonawcy wystawionej na Gimnazjum nr 92 Ul. Koncertowa 4 02-787 Warszawa, NIP 951-19-57-703. 6. Jako płatnika należy w fakturze wskazać Gimnazjum nr 92, Ul. Koncertowa 4 61, 02-787 Warszawa. Fakturę należy złożyć w Sekretariacie Szkoły przy Ul. Koncertowej 4 w Warszawie. 7. Należności Wykonawcy i Podwykonawców* z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy lub Podwykonawcy* wskazany na fakturze w ciągu 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 8. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez płatnika polecenia przelewu bankowego. § 8 Odbiór 1. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Przez gotowość do odbioru rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów. 2. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, jeśli roboty zostaną odebrane. 3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru nie później niż w siódmym dniu po otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy. 4. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez strony. 5. Nieobecność Wykonawcy lub upoważnionego pisemnie pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 6. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie. 7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 8. Data dokonania odbioru robót po usunięciu wad i usterek jest datą zakończenia robót, od której biegną terminy rękojmi i gwarancji oraz zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. W przypadku zaistnienia wad nie dających się usunąć Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. § 9 Kary umowne Zamawiający zastrzega sobie od Wykonawcy kary umowne: 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto (§ 7 ust. 1 umowy), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% wartości umowy, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto (§ 7 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej niż 20% wartości umowy, c) za odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 3. W przypadku gdy opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 lit. a) przekroczy 14 dni kalendarzowych, a zaawansowanie prac wskazuje, iż prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy wymagałoby okresu dłuższego niż 30 dni, Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym od umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej wartości pozostałych do wykonania robót, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy łącznie z karami. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zapłaty tej kary. § 10 Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty, w ramach której zobowiązuje się do: 1) usunięcia ujawnionych usterek, 2) wymiany materiałów i elementów wadliwych, 3) obniżenia ceny w przypadku, gdy usterek i wad nie można usunąć. 2. Okres udzielonej gwarancji wynosi: 1) na wykonane roboty – 36 miesięcy, 2) dostarczone materiały – zgodnie z gwarancjami udzielonymi przez producentów jednak nie krótszy niż 24 miesiące. 3. Okres rękojmi rozszerza się odpowiednio do okresu gwarancji. 4. Bieg terminu okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia dokonania protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane materiały wraz z dokumentami odpowiednich atestów i certyfikatów, wystawione przez ich producentów. 6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. 7. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad. 8. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. § 11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto oznaczonego w § 7 ust 1. tj. ...................... zł (słownie:.........................) w formie...................................... 2. 70% kwoty wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót. 3. 30% kwoty wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji, który wynosi trzy lata od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. § 12 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny, Prawo budowlane. 2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o każdej zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na adres wskazany w umowie. Obowiązek trwa przez cały okres trwania gwarancji na wykonane roboty. 3. Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Wszelkie zmiany warunków umowy oraz oświadczenia jej dotyczące pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy jak również do zapewnienia Zamawiającemu nadzoru i kontroli nad przetwarzaniem i ochroną w/w danych osobowych. Zamawiający Wykonawca 1. ……………………………… ….……………………. 2. ……………………………… * do wyboru Wykonawcy zgodnie z p. 7 Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 8. W odniesieniu do art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie: - terminu realizacji – pod warunkiem że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy: realizowane jest zamówienie dodatkowe; - wykonania prac zamiennych – pod warunkiem, że nie powodują wykroczenia poza przedmiot zamówienia; - wynagrodzenia umownego – pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; - podwykonawców – pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 9. Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w formacie PDF na stronie www.gimnazjum92.internetdsl.pl Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu…../06/2009

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami a) Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, natomiast wnioski wraz z załącznikami przekazywane są w formie pisemnej. b) Zamawiający i Wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. c) Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Pan Mariusz Karczewski – dyrektor szkoły tel. 022/643-65-34 fax 022/ 643-65-34 - w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: Pani Joanna Wolnik – kierownik gospodarczy tel. 022/ 6436534 wew. 15 - w zakresie dotyczącym licytacji elektronicznej Pan Mariusz Karczewski; tel. 022/ 643-65-34 fax 022/ 643-65-34

Informacje o wadium:

Wykonawcy zaproszeni do udziału w licytacji zobowiązani będą do wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł), najpóźniej w terminie wskazanym w Zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. Termin otwarcia licytacji elektronicznej zostanie podany Wykonawcom w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Wadium nie jest wymagane na etapie składania wniosków !!!

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-06-10 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-07-07 10:20:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-07-01 10:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła