Licytacja L-133-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-133-2011 - Dostawa akumulatorów rozruchowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Sekcja ZP, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Adres pocztowy: Kochanowskiego 2A
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 60-844
Tel.: 61/ 84 127 43, Faks: 61/ 84 127 44
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

132894

Termin otwarcia licytacji:

2011-06-20 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa akumulatorów rozruchowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa akumulatorów rozruchowych do pojazdów służbowych KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych w ilości 189 sztuk. Szczegółowy wykaz zawierający parametry techniczne przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 132894-2011 BZP, który zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 31.43.10.00-6
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zmówienia powinien wykazać wykonanie, a w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego również wykonywanej w okresie ostatnich trzech lat przed dniem terminu wyznaczonego na składanie wniosków o dopuszczenie do licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej należycie wykonanej dostawy akumulatorów rozruchowych, w ilości nie mniejszej niż 100 sztuk.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
Podpisane oświadczenie, że oferowane akumulatory spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, o treści określonej w załączniku nr 7 do ogłoszenia, który zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego

Inne dokumenty

1.Wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej o treści określonej w załączniku nr 1 do ogłoszenia, który udostępniony jest na stronie internetowej Zamawiającego. 2. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, o treści określonej w załączniku nr 3 do ogłoszenia; 3. Oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: a) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej podpisuje inna osoba niż Wykonawca, b) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. 4. Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na podmiotach trzecich, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia będzie polegał na zasobach innych podmiotów, a te podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, musi dostarczyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 dotyczące tego podmiotu; b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o treści określonej w załączniku nr 4 do Ogłoszenia, dotyczące tego podmiotu. Dokument, o którym mowa w pkt 1 musi zostać złożony w formie oryginału, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 2, 4 i 5 w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 winny być złożone w formie oryginałów lub kopii uwierzytelnionych przez Wykonawcę lub inne podmioty, których one dotyczą.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty cenowej na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, oraz postanowień umowy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego; 2) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy; 3) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia; 4) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy); 5) dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia, oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości; 6) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości; 7) niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunku spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie przewidywał on przy zawarciu umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. Zmiany postanowień zawartej umowy dokonywane będą w formie aneksu do umowy w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Termin związania ofertą

30 dni od dnia złożenia oferty

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca, aby wziąć udział oraz umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji i wraz z przedmiotowym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano przy rejestracji). 2. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informatycznych: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia podając cenę brutto. 2. Cena wywoławcza wynosi 55 300,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych 00/100) 3. Minimalna wartość postąpienia wynosi 200,00 zł. brutto (słownie: dwieście złotych 00/100). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 200.09 będzie oznaczało 200 zł i 9 groszy). 4. Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 5. System nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą 6. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 7. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do procedury winien nacisnąć znajdujący się w ogólnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk /lista postąpień/ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk /złóż postąpienie/. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk /złóż/.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-06-07 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Sekretariat Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17a, 60-844 Poznań.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-06-20 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-06-20 11:03:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl, plik pod nazwą /Załącznik nr 8 do ogłoszenia - projekt umowy/

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu oznaczoną nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem /wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę akumulatorów rozruchowych/. Wnioski złożone po upływie terminu określonego dla składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji nie będą rozpatrywane. 2. Zaproszenie o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazane zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail lub faksem na numer faksu podane we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, do momentu upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, będą zamieszczanie na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl. 4. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: - w sprawach procedury - Wiesław Gordienko, tel. 061/84 127 49, faks 061/84 127 44, e-mail w.gordienko@wielkopolska.policja.gov.pl, - w sprawach dot. przedmiotu zamówienia - Marek Palacz - 061/ 84 149 61; 5. Nie jest wymagany podpis elektroniczny. 6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć z Wykonawcą umowy ramowej. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających. 8. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich złotych (PLN) z wyłączeniem walut obcych. 10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakup. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni formularz cenowy zgodnie z treścią załącznika nr 6 do Ogłoszenia i w ciągu 3 dni od daty zamknięcia licytacji prześle go Zamawiającemu drogą elektroniczną oraz potwierdzi niezwłocznie w formie pisemnej.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła