Licytacja L-133-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-133-2014 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Kęty

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Kęty, Urząd Gminy Kęty
Adres pocztowy: Rynek 7
Miejscowość: Kęty, Kod pocztowy: 32-650
Tel.: 33 8447600, Faks: 33 8447660
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

129642-2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-04-29 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Kęty
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Dostawa sprzętu komputerowego wyspecyfikowanego w Załączniku nr 5 do niniejszego Ogłoszenia, tj.: Dysk 2,5” SAS – ilość 13 sztuk. Dysk 2,5” SSD – ilość 7 sztuk. Drukarka fiskalna – ilość 1 sztuka. Karta pamięci – ilość 1 sztuka. Tablet – ilość 2 sztuki. Rozdzielacz USB – ilość 3 sztuki. Bateria do laptopa – ilość 2 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera załącznik nr 5 do ogłoszenia o licytacji tj. formularz oferowanego sprzętu. 2.Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami progowymi (tzn. minimalnymi), każdy sprzęt o parametrach lepszych od wyspecyfikowanych spełnia tą specyfikację. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja. 3.Każde urządzenie wyspecyfikowane w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia powinno mieć nadany przez dostawcę unikalny numer, który pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie takiego urządzenia w razie np.: awarii lub serwisu, numer powinien być umieszczony na urządzeniu i opakowaniu. Wyspecyfikowane urządzenia powinny ze sobą współpracować oraz być ze sobą zgodne na płaszczyźnie współpracy danych urządzeń. 4.W zamówieniu oferowany może być jedynie sprzęt fabrycznie nowy, nigdzie nieużywany poza oczywistą sytuacją związaną z jego testowaniem. Dostawca obowiązany jest wymienić sprzęt na nowy o takich samych lub lepszych parametrach po 3 kolejnych naprawach serwisowych nie usuwających objawów awarii. 5.W każdym przypadku w którym użyto znaków towarowych w tej specyfikacji jest to podyktowane specyfiką zamawianego sprzętu oraz środowiska i zaplecza systemowo-sieciowego, w którym takie urządzenie musi pracować. Za użyciem w/w zapisów przemawia także wymóg 100% kompatybilności z obecnie posiadaną infrastrukturą sieciowo-systemowo-sprzętową.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.32.00-7
Dodatkowe przedmioty 30.23.20.00-4
31.43.40.00-7
30.23.41.00-9
30.23.45.00-7

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie dotyczy

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1.Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 1)W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej pełnomocnictwa określającego jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym). 2)Wypełniony formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum). Zamawiający dopuszcza, zgodnie z art. 23 Ustawy PZP, składanie ofert wspólnych. 1)Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów np. pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa, zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy PZP, powinien posiadać zakres co najmniej do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie „za zgodność z oryginałem” kopii. 2)Zamawiający wymaga, aby: a)każdy z przedsiębiorców konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej, dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt 2 albo dokumenty, o których mowa w pkt 4 niniejszego Działu, złożył oddzielnie; b)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 niniejszego Działu, Wykonawcy złożyli łącznie. 3)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty załączone do oferty w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy. 4)W przypadku, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 5)Wszelka korespondencja i rozliczenia będą dokonywane z pełnomocnikiem.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w następujących przypadkach, gdy: 1) Zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie. 2) Jeżeli wystąpiły okoliczności, których strony przy dołożeniu należytej staranności na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły. 3) Wykonawca może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres proporcjonalny do czasu opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpiło podczas produkcji sprzętu lub w czasie jego transportu i było następstwem siły wyższej skutkującej wstrzymaniem produkcji sprzętu lub jego podzespołów, albo uniemożliwiającej bezpieczną spedycję sprzętu. 4) Wystąpienie przesłanki uzasadniającej konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca musi udokumentować. Dokumenty uzasadniające przyczyny opóźnienia Wykonawca załączy do wniosku o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. 5) Zamawiający dopuszcza zmianę zaoferowanego modelu sprzętu lub jego podzespołu w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu sprzętu lub podzespołu z produkcji przez producenta, a dostępny będzie sprzęt o parametrach nie gorszych niż wynikających z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie. Wycofanie modelu sprzętu objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować. 6) Zamawiający dopuszcza zmianę zaoferowanego modelu sprzętu na model nowszy o parametrach nie gorszych niż wynikających z umowy, pod warunkiem, że cena sprzętu nowszego nie będzie wyższa niż cena sprzętu wskazanego w ofercie. 7) Nie jest dopuszczalna zmiana po stronie Wykonawcy z wyjątkiem: sukcesji generalnej, przekształcenia, sukcesji z mocy prawa.

Termin związania ofertą

15 dni licząc od dnia zamknięcia licytacji elektronicznej

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.kety.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie http//www.licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. Login powinien być przekazany zamawiającemu w oryginalnej pisowni, tzn. z zachowaniem pisowni wielkich i małych liter, numerów, spacji itp. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ewentualnych błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (022) 852 60 80 (w godzinach: 9:00 - 13:00). 2. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa. 3. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane fax-em lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (Wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia o licytacji elektronicznej).

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 2. Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 40.000,00 zł brutto. 3. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 200,00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza (grosze należy oddzielić kropką!). 4. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 5. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty! Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. Z dniem 15 października 2009 r. do systemu licytacji elektronicznych UZP została wprowadzona zmiana polegająca na żądaniu potwierdzenia składanej oferty w sytuacji, gdy stanowi ona mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Wprowadzenie ww. zmiany powoduje, iż w przypadku składania oferty stanowiącej mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej, momentem złożenia postąpienia będzie naciśnięcie przycisku potwierdzającego chęć złożenia oferty o wskazanej wartości. 6. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym koszty dostawy sprzętu do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego oraz należny podatek VAT. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni formularz cenowy poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartości oferowanego asortymentu i wartości całego przedmiotu umowy (brutto). Wypełniony i podpisany formularz cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do ogłoszenia, stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wartość przedmiotu umowy wykazana w formularzu musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy. Zaproponowana przez niego cena będzie stała w czasie objętym umową.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-04-23 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty, dziennik podawczy

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-04-29 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-04-29 11:15:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawiera wzór umowy - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o licytacji .

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła