Licytacja L-133-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-133-2016 - PRZEBUDOWA DP NR 1719L

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Artur Giza, Powiat Chełmski
Adres pocztowy: Plac Niepodległości 1
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: 082 562 75 01, Faks: 082 562 75 10
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

102361

Termin otwarcia licytacji:

2016-07-13 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA DP NR 1719L
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Nazwa zadania: Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1719L na odcinku od drogi krajowej Nr 12 do drogi wojewódzkiej Nr 841. Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operacji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1719L od km 16+087,00 do km 26+358,00 na długości 10,271 km wraz z przebudową zatok autobusowych (10 szt.), przebudową skrzyżowań (24 szt.) oraz przebudową skrzyżowań z masy mineralno-asfaltowej (16 szt.) Miejsce realizacji operacji: Bezek, Bezek-Kolonia, gmina Siedliszcze oraz Busówno-Kolonia, Olchowiec, Święcica, gmina Wierzbica. Parametry drogi: -klasa techniczna drogi - Z, -kategoria ruchu - KR2, -szerokość jezdni - 5,50 m, -szerokość poboczy - 2 x 1,00 m -grupa nośności podłoża - G-3, lokalnie G-2 -dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100kN, -pierwsza kategoria geotechniczna obiektu. Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1.Roboty przygotowawcze 1Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie równinnym-km- 10,2710 2.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm-m2-10 271,00 3.Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu-m2-56 490,50 2.Przebudowa nawierzchni 1.Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem-m2-56 490,50 2.Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,standard II-t-4 369,20 3.Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem-m2-56 490,50 4.Umocnienie nawierzchni włókniną syntetyczną-m2-1 000,00 5.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm.-m2- 56 490,50 6.Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem-m2-56 490,50 7.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3cm.-m2-56 490,50 8.Skropienie krawędzi nawierzchni drogowych asfaltem-m2-2 118,40 3.Przebudowa zatok autobusowych 10 szt. 1.Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej-m 480,00 2.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej-m-480,00 3.Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem-m2-1 100,00 4.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca gr.po zagęszczeniu 4cm.-m2-1 100,00 5.Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem-m2-1 100,00 6.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 3cm.-m2- 1 100,00 4.Przebudowa skrzyżowań (24 szt.) 1.Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, głębokość wykopu do 3,0 0m.-m3- 48,00 2.Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm krotność = 1,00 -m2-480,00 5.Przebudowa skrzyżowań z masy min-asf. (16 szt.) 1.Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem-m2-320,00 2.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.standard II,warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 4 cm.-m2-320,00 6. Elementy BRD 1.Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie (poprzeczne pasy zwalniające)-m2-32,00 2.Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie (p10)-m2-72,00 3.Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm -szt-103,00 4.Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 (wg. SOR)-szt-41,00 5.Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 (wg. SOR) (B-20 aktywny-2 szt.)-szt-23,00 7. Roboty wykończeniowe 17.Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia-ha- 1,50 2.Plantowanie (obrobienie na czysto poboczy i rowu) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie.-m2-42 368,00 3.Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych,grunt rodzimy piaszczysty,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm -m2-21 200,00 Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności: 1.Przedmiar robót. 2.Dokumentacja techniczna - rysunki z przebiegiem drogi 3.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest w szczególności do: 1)wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót; 2)zapewnienia stałej obecności kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych robót, 3)do utrzymania w czasie prowadzenia robót czystości i porządku; 4)przejęcia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 5)umożliwiania wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 6)opracowania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organu zarządzającego ruchem na terenie powiatu chełmskiego, 7)ubezpieczenia robót, przy czym ubezpieczeniu winna podlegać w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, 8)systematycznego prowadzenia oraz pokrycia kosztów wszelkich badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz, niezbędnych do realizacji zadania oraz udokumentowania i zachowania wysokiej jakości robót budowlanych i wbudowanych materiałów, w sposób zgodny z częstotliwością wykonywania wskazaną w SSTWiORB, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz będą udostępniane na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego do wglądu, 9)zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie badań: próbki odbiorcze nawierzchni z betonu asfaltowego, przydatność kruszywa do podbudowy, zaopiniowanie receptur bitumicznych, które zostaną wykonane przez specjalistyczne laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Termin wykonania danego badania zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, w przypadku negatywnego wyniku, badania zostaną powtórzone. Wykonawca ureguluje należności za badania w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury VAT, wystawionej przez laboratorium, w której zostanie wskazany jako płatnik. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty za wykonane badania i potrąci kwotę zapłaconych należności z wynagrodzenia Wykonawcy, 10)pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z wykonywaniem robót, 11)bieżącego utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów w związku z wykonywaniem robót, 12)usunięcia wszelkich usterek i wad powstałych w trakcie prac, jak i tych, które mogą wystąpić w trakcie okresu gwarancji, a które ujawnione zostaną w trakcie odbioru pogwarancyjnego, z należną starannością i pilnością oraz zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiającego, 13)zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną, 14)zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy i ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej, 15)skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych pełnej dokumentacji potwierdzającej ich wykonanie, a w szczególności uzupełniony dziennik budowy, sprawozdanie techniczne atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z zatwierdzonymi recepturami..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.20-6
Dodatkowe przedmioty 45.23.32.20-7

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie: 30.11.2016.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) do dnia i godziny otwarcia licytacji. 2.Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 3.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 34 1600 1101 1841 1342 5000 0005 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z dopiskiem wadium- Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1719L na odcinku od drogi krajowej Nr 12 do drogi wojewódzkiej Nr 841,. 4.Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed otwarciem licytacji. 5.Dowód wniesienia wadium powinien zostać dostarczony do Zamawiającego do dnia i godziny otwarcia licytacji. 6.Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art. 46 ustawy..

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać roboty budowlane z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz winien załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty zostały wykonane w sposób należyty a także wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek będzie spełniony, gdy Wykonawca dowiedzie, że wśród wykazanych robót znajduje się 1 robota budowlana w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi w technologii z mieszanek mineralno- asfaltowych o długości min. 5,00 km (w ramach tej roboty budowlanej może to być droga o długości min. 5,00 km bądź kilka dróg dających łącznie min. 5,00 km).

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać dysponowanie zasobami: 1.Samochód samowyładowczy o ładowności min. 8 t z przykryciem brezentowym min.3 szt. 2.Samochód samowyładowczy o ładowności minimalnej 8 t- min.2 szt. 3.Walec statyczny samojezdny- min.1 szt. 4.Walec wibracyjny- min.1 szt. 5.Szczotka mechaniczna wyposażona w urządzenie odpylające- min.1 szt. 6.Walec ogumiony- min.1 szt. 7.Skrapiarka lepiszczy bitumicznych- min.1 szt. 8.Wytwórnia mas bitumicznych- min.1 szt. 9.Układarka do układania mieszanek mineralno- asfaltowych - min.1 szt.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami: 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy branży drogowej posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej oraz min. 24 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót branży drogowej. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień budowlanych w innym kraju niż Polska będą także uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area- EEA) i Konfederacji Szwajcarskiej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 2 000 000,00 zł oraz fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów, na potrzeby wykonania zamówienia (art.26 ust.2b ustawy Pzp). Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda, aby pisemne zobowiązanie zawierało w szczególności: a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c)charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Ponadto, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wówczas Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymaganych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy. W przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z Wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz brak podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ustawy. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być przestawione w formie oryginału, bądź kserokopii poświadczonej przez notariusza. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1)terminu realizacji umowy gdy jest ona spowodowana: a)warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót (przez warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót należy rozumieć warunki atmosferyczne w znaczny sposób odbiegające od warunków zwykle panujących o tej samej porze roku na terenie realizowania robót), b)epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy, c)siłą wyższą, d)wadami dokumentacji projektowej uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkującymi przerwą w realizacji robót budowlanych, 2)zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku zdarzeń takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą miały kwalifikacje nie niższe od osób wskazanych w umowie. Zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzonego na piśmie i podpisanego przez strony aneksu. Poza przypadkami wymienionymi wyżej Zamawiający nie przewiduje zmiany innych istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.powiat.chelm.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2.Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). 3.Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. 4.Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych). 7.Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 4 197 652,37 zł brutto (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem groszy). 8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców..

Minimalna wysokość postąpienia

100000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-07-04 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Starostwo Powiatowe w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, I piętro, pokój Nr 127

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-07-13 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-07-13 11:25:58

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest stosownie do postanowień art.150 ust. 1 i 2 ustawy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny (z VAT). 2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3.Wykonawca w złożonej ofercie określa formę, w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4.Forma zabezpieczenia musi być zgodna z przepisami ustawy, tj. art. 148 ust 1 ustawy. 5.Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 34 1600 1101 1841 1342 5000 0005 Bank BGŻ BNP Parias S.A. z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy- Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1719L na odcinku od drogi krajowej Nr 12 do drogi wojewódzkiej Nr 841 6.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone będzie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy. 7.Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy)

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1.Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. 2.Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 3.Wniosek składa się w formie pisemnej. 4.Wniosek i jego załączniki muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 5.W niniejszym postępowaniu oświadczenia, informacje i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie - drogą pocztową bądź faksem..

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła