Licytacja L-133-2017

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-133-2017 - WM/SZP/LE/42/2017/G Remont lokali mieszkalnych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Sekcja Zamówień Publicznych, Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Reja 53-55
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-343
Tel.: 713235700, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

71564-2017

Termin otwarcia licytacji:

12 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WM/SZP/LE/42/2017/G Remont lokali mieszkalnych
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Zajączkowskiej 47/12, ul. Grunwaldzkiej 11/19, ul. Grunwaldzkiej 3-5/2, ul. Grunwaldzkiej 3-5/3, ul. Grunwaldzkiej 3-5/11, ul. Grunwaldzkiej 3-5/20, ul. Sępa Szarzyńskiego 47/3, ul. Chełmońskiego 42B/2, ul. Kowalskiej 56/5. 3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych. 4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają: dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. nr 7) i projekt umowy (zał. nr 6). 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zm.) po jednej osobie na cały etat do wykonywania prac fizycznych dla każdej branży: - ogólnobudowlanej - sanitarnej - elektrycznej. 6. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy. 7. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. załączając oświadczenie własne). 8. Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnym. 9. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2017r. od dnia podpisania umowy przez strony, zgodnie z harmonogramem wykonania robót, przedstawionym przez Wykonawcę w terminie określonym w projekcie umowy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.45.30.00-7
45.22.00.00-5
45.23.24.60-4
45.30.00.00-0
45.31.00.00-3
45.32.00.00-6
45.33.00.00-9
45.33.10.00-6
45.33.11.00-7
45.33.11.10-0
45.33.30.00-0
45.40.00.00-1
45.43.11.00-8
45.43.12.00-9
45.43.21.10-8
45.44.21.00-8

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do 30 listopada 2017r. od dnia podpisania umowy przez strony

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w zaproszeniu do licytacji zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100). 2. Wadium winno obejmować okres: od terminu wyznaczonego jako ostateczny termin otwarcia licytacji do upływu terminu związania ofertą. 3. Przepisy art. 45 i 46 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Gminy Wrocław nr 41 1020 5226 0000 6102 0417 7663– podając /w tytule/ na dowodzie wpłaty: numer lub przedmiot postepowania. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu wskazanego w zaproszeniu do licytacji jako nieprzekraczalny termin wniesienia wadium. Terminowe wniesienie wadium Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. Zaleca się, aby Wykonawca złożył potwierdzenie przelewu w miejscu wskazanym w zaproszeniu do licytacji. 7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, jego dowód wniesienia w formie oryginału należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie i w miejscu wskazanym w zaproszeniu do licytacji. Zaleca się, także aby Wykonawca załączył również jego kopię opatrzoną klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczoną za zgodność z oryginałem. 8. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi mieć postać oświadczenia Gwaranta, w którym Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zapłacić Zamawiającemu pełną kwotę wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. W przypadku nie wskazania we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (elektrycznych i sanitarnych) w budynkach mieszkalnych lub użytkowych o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każda.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w wymiarze minimum 2 lat; osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy; - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w wymiarze minimum 2 lat; osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika robót; - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w wymiarze minimum 2 lat, osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika robót. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn.zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne niewymienione dokumenty

W związku z tym, że aktualnie trwają prace związane z pełnym dostosowaniem formularza ogłoszenia zamieszczanego na Platformie licytacji elektronicznych do zmian wynikających z ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) Zamawiający przedstawia poniżej informacje, wynikające z nowelizacji ustawy Pzp. I. PODSTAWY DO WYKLUCZENIA 1.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 2)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 4.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. II.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji musi zawierać: 1) formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (wzór zał. nr 1), 2) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i OWU (wzór zał. nr 2a, b do OWU), 3) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 4) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wzór zał. nr 4a i 4b), lub inny stosowny w tym zakresie dokument, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wzór zał. nr 4a i 4b), lub inny stosowny dokument w tym zakresie, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, z którego wynikać będzie jednoznacznie: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. III. OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z WNIOSKIEM O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunek udziału w postępowaniu wskazany w pkt 1 ppkt 2) lit c) rozdz. IV OWU i ogłoszenia o zamówieniu (wzór zał. nr 2a, b). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, składa odrębnie i podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 4.Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędącymi podmiotami na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej. IV.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1.Stosując odpowiednio art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 3 do OWU). Zamawiający poinformuje o Wykonawcach, którzy złożyli w wymaganym terminie wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawcy w terminie 3 dni od otrzymania od Zamawiającego powyższej informacji przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Stosując odpowiednio art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów tj. 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający stosując odpowiednio z art. 22a ust. 3 i art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wezwie tego Wykonawcę do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 1),2) i 3) powyżej, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP Stosując odpowiednio art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów tj. 1) wykazu osób, spełniających warunek określony w rozdz. IV OWU, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór zał. nr 5 do OWU); 2)wykazu robót budowlanych, spełniających warunek określony w rozdz. IV OWU, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór zał. nr 6 do OWU), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
I. 1. Każda ze stron może wnieść o zmianę umowy w trybie pisemnym, jeżeli zmiana będzie prowadzić do: 1) obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztów użytkowania obiektu; 2) poprawy jakości robót przy braku zmiany ceny końcowej; 3) podniesienia wydajności urządzeń i poprawę parametrów technicznych; 4) podniesienia bezpieczeństwa; 5) usprawnień w trakcie użytkowania obiektu, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie spowodują zmiany terminu realizacji oraz podwyższenia wynagrodzenia. 2. Strony również mogą zmienić termin realizacji umowy lub termin realizacji robót dla poszczególnych adresów wynikających z harmonogramu na pisemny wniosek Wykonawcy złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia niżej wymienionych przesłanek, zawierający dokładny opis podstawy do zmiany terminu, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) nieterminowego przekazania terenu budowy; 2) braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy; 3) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych; 4) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót na warunkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 12 umowy; 5) siły wyższej, o ile Wykonawca realizuje prawidłowo postanowienia niniejszej umowy. 3. Zamawiający odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych wyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji zamówienia. 4. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli Zamawiający udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu po terminie wskazanym w § 2 umowy. 5. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w sytuacji pojawienia elementów prac niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego pomimo zachowania należytej staranności. W takim przypadku dopuszcza się zmianę sposobu wykonania umowy poprzez zmianę zakresu prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, o ile będzie to uzasadnione. 6. Wykonawca może także zaproponować Zamawiającemu poprawienie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmianę technologii, aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, zmianę wyposażenia, zmianę wymiarów, zastosowanie rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych. Zamawiający każdorazowo indywidualnie rozpatrzy okoliczności przemawiające za przyjęciem propozycji Wykonawcy. Zmiana technologii nie może prowadzić do zwiększenia ceny ofertowej, może natomiast prowadzić do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy odpowiednio o czas niezbędny do wprowadzenia zmian jednakże wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 7. Strony dopuszczają zmianę umowy w sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych niemożliwych do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności, a które ujawnione zostały w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 8. Zamawiający może w każdym przypadku zrezygnować z wykonania części robót, o ile będzie dotyczyło to nie więcej niż 30% zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o te elementy robót i materiałów, z których Zamawiający zrezygnował. Wykonawca na powyższe wyraża zgodę i oświadcza, iż zrzeka się wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń z tytułu niezrealizowanej części umowy. Strony ustalają, iż Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane roboty. 9. W razie zaistnienia okoliczności uzasadniających zlecenie robót dodatkowych, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w tym zakresie o uzasadniony czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych oraz o wartość robót dodatkowych ustaloną według cen jednostkowych podanych w ofercie dla danego elementu i dla danych robót. W sytuacji gdy strony nie są w stanie ustalić ceny jednostkowej, która będzie wynikała z oferty przyjęte zostaną, po akceptacji Zamawiającego, średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonywana jest wycena. 10. W razie zaistnienia okoliczności uzasadniających zlecenie robót zamiennych, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w tym zakresie z zastrzeżeniem, że w miejsce określonych robót i przypisanych im z oferty cen jednostkowych wykonane zostaną inne roboty wyliczone na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie. W sytuacji gdy strony nie są w stanie ustalić ceny jednostkowej, która będzie wynikała z oferty przyjęte zostaną, po akceptacji Zamawiającego, średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w Sekocenbudzie za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonywana jest wycena. 11. Strony dopuszczają możliwość zmiany w trakcie realizacji umowy kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego. 12. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę. 13. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w celu dostosowania warunków umownych do tych przepisów, zaś w szczególności strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia w sytuacji zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług jednakże wyłącznie w zakresie dotyczącym realizacji niniejszej umowy. II. Wszelkie zmiany do umowy za wyjątkiem zmian adresowych Wykonawcy i Zamawiającego oraz zmian osób wskazanych w § 10 ust. 1 i 2 umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.wm.wroc.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1) Licytacja będzie prowadzona na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych znajdującej się na stronie https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/licytacje-elektroniczne2. 2) Z platformy licytacji elektronicznych w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/licytacje-elektroniczne2. Omyłkowe zarejestrowanie się Wykonawcy jako Zamawiającego uniemożliwi przypisanie Wykonawcy do licytacji. 3) Od Wykonawców chcących wziąć udział w licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 4) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/licytacje-elektroniczne2, i wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 5) Wykonawca przekazuje swój LOGIN wpisując go w pkt 5 formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. LOGIN winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni, tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, znaków specjalnych, odstępów itp. 6) Brak wskazania LOGINu bądź brak poprawnego LOGINu we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 7) Nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu oraz nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. Podany LOGIN umożliwi Zamawiającemu przypisanie Wykonawcy do licytacji. 8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową rejestrację Wykonawcy na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych. 2. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa albo Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja będzie licytacją jednoetapową. 2. Czas trwania licytacji elektronicznej – 30 minut (wg czasu systemowego odliczanego na stronie, na której prowadzona jest licytacja). 3. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (oferty). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 2 000,00 PLN. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacji elektronicznych UZP na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto. 10. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-05-18 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław (kancelaria)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

12 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 10:30.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej brutto oferty. Informacje dodatkowe: Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądza, 2) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Gminy Wrocław nr 41 1020 5226 0000 6102 0417 7663. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy okazać najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w terminie do dnia podpisania umowy w siedzibie Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ul. M. Reja 53-55, Wrocław, pokój nr 115.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do OWU.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Spółka Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław, tel. 71 323 57 00, reprezentująca na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia Nr 1/IV/Z/15 r. z dnia 5.01.2015 r. Gminę Wrocław, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław. adres strony internetowej: www.wm.wroc.pl. I. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU / OWU 1. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji – wzór (zał. nr 1). 2. Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i OWU – wzór (zał. nr 2a, b). 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wzór (zał. nr 3) – do dostarczenia na wezwanie Zamawiającego. 4. Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp - wzór (zał. nr 4a i 4b). 5. Wykaz osób – wzór (zał. nr 5) – do dostarczenia na wezwanie Zamawiającego. 6. Wykaz robót budowlanych – wzór (zał. nr 6) – do dostarczenia na wezwanie Zamawiającego. 7. Projekt umowy (zał. nr 7). 8. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. nr 8), w tym: Przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 9. Formularz cenowy – wzór (zał. nr 9) – do dostarczenia na wezwanie Zamawiającego przed zawarciem umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. II. SPOSÓB PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI 1. Każdy Wykonawca oraz Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) mogą złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w OWU i ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku złożenia przez Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia więcej niż jednego wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, Zamawiający nie będzie ich rozpatrywał. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz wymagane załączniki, a także składane w toku postepowania oświadczenia, dokumenty, formularz cenowy i kosztorysy muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy tj. przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym. W przypadku podpisania ich przez osobę nie wymienioną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym, do wniosku winno być załączone pełnomocnictwo. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (z wyłączeniem spółki cywilnej), na zasadach określonych w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i winno być załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 4. Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej składają wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji (wszystkie dokumenty) podpisany przez wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki w inny sposób reguluje sprawy dotyczące zakresu reprezentacji. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca załączył do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji umowę spółki. 5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z załącznikami składany jest pod rygorem nieważności w formie pisemnej tj. 1) w oryginale składane są: a) Oświadczenia wykonawcy, innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców wskazane w Rozporządzeniu ws. dokumentów; b) Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (lub inny stosowny dokument); c) Formularz wniosku, formularz cenowy, kosztorysy ofertowe; d) Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp; 2) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem składane są: dokumenty, wskazane w Rozporządzeniu ws. dokumentów inne niż oświadczenia. 3) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza składane jest: pełnomocnictwo. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia, poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw należy je złożyć w formie pisemnej jw. 6. Formy pisemna pod rygorem nieważności wymaga jest również w przypadku zmiany lub wycofania wniosku. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji w postaci elektronicznej. 7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, chyba że taki podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji powinien być sporządzony przy użyciu nośników pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zaleca się, aby wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji został sporządzony pismem maszynowym lub komputerowym. 10. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji musi zawierać: 1) formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (wzór zał. nr 1), 2) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i OWU (wzór zał. nr 2a, b), 3) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 4) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wzór zał. nr 4a i 4b), lub inny stosowny w tym zakresie dokument, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz załączniki winny być sporządzone wg wzorów zawartych w OWU. Wielkość i układ załączników mogą zostać przez Wykonawcę zmienione, jednak ich treść musi być zgodna z opisem poszczególnych pól. 11. Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji były parafowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy zgodnie z pkt 2. 12. Całość tworząca wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. 13. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane, powinny być: 1) oznaczone klauzulą „nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”; 2) załączone, jako odrębna część niezłączona z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji w sposób trwały. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca, który wykaże informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zobowiązany jest wykazać prawidłowość zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, swojej nazwy (firmy) oraz adresu. Zamawiający informuje ponadto, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawcy podczas licytacji (LOGIN). III. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W niniejszym postępowaniu (poza platformą licytacyjną) wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) w przypadkach i zgodnie z zasadami określonymi w rodz. VII OWU) lub pocztą elektroniczną (skan pisma podpisany przez osobę uprawnioną). 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres email: anna.majewska@wm.wroc.pl lub zamowienia@wm.wroc.pl. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pisemnie lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca w niniejszym postępowaniu przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 4, wysłanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a w przypadku Zamawiającego na adres wskazany w pkt 2, uznaje się za skutecznie przesłane i doręczone, gdy nie otrzymano komunikatu o niedostarczeniu wiadomości. 6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się znakiem postępowania określonym w OWU. 7. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacji elektronicznej. IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1.Cena brutto oferty podana przez Wykonawcę w trakcie licytacji musi wynikać z kosztorysów ofertowych opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej dla poszczególnych adresów i formularza cenowego, złożonych po zakończeniu licytacji na wezwanie Zamawiającego. 2.Wykonawca ma obowiązek ustalenia stawki podatku VAT dla przedmiotowego zamówienia w wysokości, która wynika z przepisów prawa podatkowego, oraz uwzględnienia w cenie oferty planowanych zmian prawodawczych w zakresie stawek podatku od towarów i usług VAT. Zamawiający określił 8% stawkę podatku VAT dla wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje inną, niż podana przez Zamawiającego stawkę podatku VAT, bądź jest zwolniony od podatku VAT należy przedstawić w formularzu cenowym uzasadnienie wraz z podstawą prawną 3.Wartość brutto przedmiotu umowy musi być tożsama z najniższą ceną zaoferowaną w licytacji. 4.W kosztorysie ofertowym, muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru. 5.W kosztorysie ofertowym wszystkie ceny jednostkowe zaleca się podać bez podatku VAT. 6. Błędne wypełnienie formularza cenowego i/lub kosztorysu ofertowego, w tym niezgodność z ofertą, OWU, ogłoszeniem o zamówieniu lub dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia, będzie skutkowało wezwaniem Wykonawcy do przedłożenia prawidłowego formularza cenowego i/lub kosztorysu ofertowego. Nieprzedłożenie pomimo wezwania prawidłowego formularza cenowego i/lub kosztorysu ofertowego, zostanie przez Zamawiającego uznane jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i spowoduje unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w związku z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.Uchylenie się Wykonawcy od zwarcia umowy powoduje, że nie jest możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bowiem zgodnie z art. 78 ust. 3 ustawy Pzp oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W takim przypadku Zamawiający uzna, że nie została złożona żadna oferta.7.Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty, musi być zgodny z zakresem robót określonym w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. IV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy Pzp. VI. UMOWY O PODWYKONAWSTWO 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji i formularzu cenowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 4. Zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 6. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, a ponadto informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, zawiera projekt umowy (zał. nr 7).

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła