Licytacja L-133-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest progress_kr z ofertą o wartości 73800PLN.
Dane zwycięzcy:
progress_kr - Piotr Banach, PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
Al. Mickiewicza27
31-120, Kraków


Ogłoszenie o zamówieniu L-133-2018 - Dostawa laptopów

Dane zamawiającego


Nazwa: Dział Zamówień, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Adres pocztowy: Jana Brożka 3
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 30-347
Tel.: 12 254 11 93, Faks: 12 254 12 41
Rodzaj zamawiającego: spółka akcyjna

Termin otwarcia licytacji:

2018-03-27 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa laptopów

Dostawy

Dostawa laptopów w ilości 15 szt. zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia.

www.mpk.krakow.pl

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3 Dział Zamówień, pod nr fax: (12) 254-12-41 lub email: zamowienia@mpk.krakow.pl

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


(1.) Z platformy licytacji elektronicznych w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrują się na platformie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/. (2.) Rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji.(3.) Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma login – identyfikator użytkownika. Wykonawca informuje Zamawiającego o swoim loginie we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. W przypadku wpisania nieprawidłowego loginu lub nie podania go Zamawiającemu we wniosku wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania prawidłowego loginu. Niepoinformowanie Zamawiającego o loginie bądź jego błędne wskazanie uniemożliwi udział Wykonawcy w licytacji. UWAGA: Nie należy przesyłać zamawiającemu hasła Wykonawcy. (4.) Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową: Mozilla Firefox 2.0 (lub wyższa) lub Internet Explorer w wersji 6.0 (lub wyższa) oraz aktywne połączenie z siecią Internet.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


(1.) Wykonawcy w trakcie licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. (2.)Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. (3.) W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę brutto realizacji zamówienia wyrażona w złotych oraz ewentualnie w groszach. Uwaga: grosze należy oddzielić od złotych kropką. (4.) minimalna wysokość postąpienia wynosi:200 zł (słownie: dwieście złotych). Pierwsze składane postąpienie winno być niższe od ceny wywoławczej. Kolejne postąpienia winny być niższe od ceny brutto zaproponowanej przez innego Wykonawcę. (5.) Zamawiający informuje, że cena wywoławcza brutto przedmiotu zamówienia wynosi: 73 800,00 zł brutto - (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset zł 00/100). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje niższą cenę brutto. (6.)Za pośrednictwem platformy licytacyjnej Wykonawcy na bieżąco otrzymują informację o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert.

200

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-23 12:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-03-27 12:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-03-27 12:07:17

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


nie dotyczy

-

nie dotyczy

-

nie dotyczy

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Nie

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


do 14 dni od dnia podpisania umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


zawiera załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu

XIII. Informacje dodatkowe


Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w tym w szczególności przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i odwołań. Wartość szacunkowa całego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach podanych w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 do ogłoszenia o zamówieniu, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego: www.mpk.krakow.pl w zakładce przetargi. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z warunkami licytacji elektronicznej.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła