Licytacja L-133-2019

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-133-2019 - Zakup energii elektrycznej w okresie od 01.08.2019 do 31.07.2020

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Gminy Kraszewice , Urząd Gminy Kraszewice
Adres pocztowy: wieluńska 53
Miejscowość: Kraszewice , Kod pocztowy: 63-522
Tel.: 627312038, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

559137-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Zakup energii elektrycznej w okresie od 01.08.2019 do 31.07.2020

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. w planowanej ilości około 374,740 MWh w okresie 12 miesięcy od 01.08.2019 do 31.07.2020 dla Gminy Kraszewice i jej jednostek podległych. Zamawiana energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby zasilania 26 punktów poboru zgodnie z załącznikiem nr 1. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy 374,740 MWh.Zamawiający dołożył wszelkich starań, weryfikując zużycie energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy, aby prognozowane zużycie oddawało jak najlepiej rzeczywiste zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie umownym, jednak zaznacza, że prognozowane ilości zużycia energii są ilościami szacunkowymi służącymi jedynie do porównania ofert i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich wykorzystania w trakcie trwania umowy oraz nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen wynikających ze złożonej oferty. Zamawiający informuje że, procedura zmiany sprzedawcy dla wszystkich wymienionych PPE przeprowadzana będzie po raz kolejny. Obecne umowy sprzedaży energii elektrycznej zostaną wypowiedziane przez Zamawiającego na dzień 31.07.2019. Zamawiający po wyłonieniu Wykonawcy przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury (Zmiany Sprzedawcy). Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucji realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz zawarcia w imieniu Zleceniodawcy umowy o świadczenie usług dystrybucji na warunkach dotychczas obowiązującej umowy. UWAGA!! Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w zostaną zawarte odrębne umowy zakupu energii elektrycznej, zgodnie z projektem umowy stanowiącym zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji, przez Bibliotekę Publiczną w Kraszewicach, Szkołę Podstawową w Kuźnicy Grabowskiej, Przedszkole Publiczne w Kraszewicach, Gimnazjum w Kraszewicach, Szkołę Podstawową w Kraszewicach, Urząd Gminy w Kraszewicach dla podległych punktów poboru energii.

www.kraszewice.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z w/w wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 4. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet. 5. Ze względu na częste błędy popełniane przez Wykonawców przy rejestracji na portalu licytacji, Zamawiający przypomina, że podczas procesu rejestrowania należy wybrać status "WYKONAWCA"

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1 .Licytacja elektroniczna na zakup energii elektrycznej, będzie licytacją jednoetapową. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Zamkniecie nastąpi w czasie 5 min po złożeniu ostatniego postąpienia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę netto za 1 MWh energii elektrycznej, wyrażoną w złotych; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 0,10 zł. 7.W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8.Zamawiający określił kwotę wywoławczą: 400,00 zł netto / MWh dla wszystkich taryf z grupy C (płaskich i strefowych). 9.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 10. Cenę brutto oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto uzyskanych w toku licytacji oraz szacowanego zużycia energii, tj. 374,740 MWh powiększonego o wartość VAT.

0.1

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-06-19 12:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają: a) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie realizacji umowy; b) aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do obiektów Zamawiającego. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu wniosku o dopuszczenie do licytacji (załącznik nr 8 do ogłoszenia). Nie ma obowiązku przedstawiania samej koncesji, jak i umowy.

-

-

-

Zamawiający wymaga okazania wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów, czy dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie - nie mniej niż 4 dostawy energii elektrycznej o wielkości wolumenu każdej z nich min 750,000 MWh (załącznik nr 4).

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP Wykonawca wraz z wnioskiem składa aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o których mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się tego typu dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykonawca wraz z wnioskiem składa 1. podpisane oświadczenie o posiadaniu aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważnej w okresie wykonywania umowy. (załącznik nr 8). 2)Zamawiający wymaga okazania wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów, czy dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie - nie mniej niż 4 dostawy energii elektrycznej o wielkości wolumenu każdej z nich min 750,000 MWh (załącznik nr 4).

-

Wykonawca wraz z wnioskiem składa Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia, Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia, Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału, kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


data rozpoczęcia: 1.08.2019 data zakończenia 31.07.2020

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego - załącznik nr 2

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła