Licytacja L-134-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-134-2009 - Rewitalizacja elewacji Muzeum Sztuki w Łodzi

Dane zamawiającego

zamowienia, Muzeum Sztuki w Łodzi
Więckowskiego 36
90-734, Łódź

Numer ogłoszenia w BZP:

119124-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-07-08 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Rewitalizacja zabytkowych elewacji budynku Muzeum Sztuki w Łodzi. Część I - budynek A elewacja od strony ul. Więckowskiego i ul. Gdańskiej

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.6.Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość 1.250.000,00 PLN. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-14 14:30:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust.1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.). 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie do innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. a. Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, polegające na wykonaniu renowacji lub rewitalizacje lub remoncie elewacji zabytkowego budynku. b. Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100.000PLN, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, polegającą na wykonaniu w ramach jednej umowy prac konserwatorskich detali z piaskowca na elewacji zabytkowego budynku . c. Dysponują kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadają minimum dwuletnią praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z rozporządzeniem Ministra kultury z dnia 09.06.2004 r. (Dz. U. nr 150 poz. 1579) lub jako właściciel zakładu sam spełnia te warunki. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj: a. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy posiadają udokumentowane środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000 PLN. posiadają ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1.000 000,00 PLN. b. posiadają ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1.000 000,00 PLN, 11.2. Złożenie przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 12.2. Opisu będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów czy Wykonawca spełnia wszystkie ww. warunki. 11.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe. 11.4. Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej i zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane faksem oraz drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 2. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 5. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 6. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 7. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Opisu; 8. oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Opisu; 9. Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, informacje o osobach, doświadczenie zawodowe osób należy załączyć dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia dla osób, dla których wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o członkostwie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z aktualnym terminem ważności, informację o przebiegu doświadczenia zawodowego. 10. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania, w przypadku robót w obiektach zabytkowych należy podać również nr wpisu do rejestru lub ewidencji zabytków oraz należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

VIII. Termin związania ofertą

30.

IX. Termin wykonania zamówienia

do 30.11.2009.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca przed terminem zawarcia umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem w wysokości 5 % ceny całkowitej wylicytowanej oferty. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.msl.org.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 5 do Opisie warunków udziału dostępnego na stronie www.msl.org.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-14 14:30:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-07-08 10:20:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-07-02 00:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła