Licytacja L-138-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-138-2009 - Dostawa papieru kserograficznego

Dane zamawiającego

Cios Dariusz, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w BIłgoraju
Kościuszki 103
23-400, Biłgoraj

Numer ogłoszenia w BZP:

222498-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-07-22 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego (kod CPV – 30.19.76.44 – 2) w asortymencie i ilości określonej poniżej: 1) Papier kserograficzny, biały, matowy, przeznaczony do dwustronnego powielania o parametrach: format A-4, gramatura 80 +/- 2 g/m² , białość - min. 146 +/- 3 CIE, wilgotność 3,8-5,0 %, grubość 103 +/- 3 um, 1 Ryza = 500 szt., wielkość zamówienia w ryzach – 8 000 szt. 2) Papier kserograficzny, biały, matowy, przeznaczony do dwustronnego powielania o parametrach: format A -3, gramatura 80 +/- 2 g/m² , białość - min. 146 +/- 3 CIE, wilgotność 3,8-5,0 %, grubość 103 +/- 3 um, 1 Ryza = 500 szt., wielkość zamówienia w ryzach – 200 szt. 3) Papier kserograficzny, biały matowy, przeznaczony do dwustronnego powielania o parametrach: format A -4, gramatura 80 +/- 2 g/m² , białość - min. 161 +/- 2 CIE, wilgotność 3,8-5,0 %, grubość 108 +/- 3 um, 1 ryza = 500 szt., wielkość zamówienia w ryzach – 4 500 szt. 2. UWAGA: W celu potwierdzenia, że oferowany papier spełnia parametry techniczno jakościowe WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNO - JAKOŚCIOWĄ producenta papieru zawierającą nazwę handlową i parametry techniczno - jakościowe oferowanego papieru kserograficznego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionego papieru kserograficznego oraz zmiany ilościowej w poszczególnych asortymentach w zależności od potrzeb. 4. Przy zmianach ilościowych obowiązują ceny jednostkowe podane w ofercie. Zmiana ilości papieru w poszczególnych asortymentach nie może wpłynąć na przekroczenie maksymalnej wartości umowy. 5. Wykonawca w okresie wykonywania zamówienia zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1) W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl 2) Aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, musi on zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu określony tam swój LOGIN, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia i niniejszej instrukcji). 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 2. Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: 1) Wykonawca winien posiadać komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek Internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną. 2) W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażaną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą „cenę przebicia oferty najkorzystniejszej” tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. Nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po „kliknięciu” przycisku „potwierdź”. 5. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200 zł. brutto. 6. W toku licytacji Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert w ten sposób, że te informacje są na bieżąco dostępne po „kliknięciu” na zakładkę „lista postąpień” 7. Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji wykonawców nawzajem. 8. PO DOKONANIU KAŻDEGO POSTĄPIENIA CENOWEGO lub na bieżąco WYKONAWCA WINIEN DOKONYWAĆ ODŚWIEŻANIA STRONY celem aktualizacji listy postąpień tak aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 9. Zamawiający określa KWOTĘ WYWOŁAWCZĄ którą Wykonawcy mogą licytować „w dół” – 161 158,34 zł. brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto. 12. Wykonawca, najkorzystniejszego (najtańszego) postąpienia elektronicznego przed podpisaniem umowy ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA CENOWEGO stanowiącego zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych poszczególnych asortymentów, określeniu wartości wszystkich asortymentów i określeniu wartości brutto całego przedmiotu zamówienia w PLN. Wypełniony i podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji formularz będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy. 13. UWAGA: Cena brutto za wszystkie asortymenty wynikająca z licytacji elektronicznej musi być bezwzględnie tożsama (identyczna) z faktyczną ceną potwierdzaną pisemnie w formularzu cenowym za realizację całego zamówienia określonego w ogłoszeniu i opisie przedmiotu zamówienia

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-07-10 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi zawarte w art. 22. ust 1, pkt 1-4 Pzp tj.: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca/y: - złoży stosowne oświadczenie z art. 22. ust 1, pkt 1-4 Pzp - Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia. Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca/y: - Złoży/ą stosowne oświadczenie z art. 22. ust 1, pkt 1-4 Pzp 2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca: - złoży stosowne oświadczenie z art. 22. ust 1, pkt 1-4 Pzp. 3) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca: - złoży stosowne oświadczenie z art. 22. ust 1, pkt 1-4 Pzp. 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie załączonych do wniosku oświadczeń i dokumentów jak również ustali czy oferty wraz z załącznikami zostały prawidłowo podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji. 5. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu jak również Ci, których wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oświadczeń i dokumentów lub złożone dokumenty zawierać będą błędy, zostaną wykluczeni z postępowania jeśli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnią na wezwanie stosownych oświadczeń lub dokumentów. Uzupełnianie nie będzie możliwe jeżeli mimo uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych ogłoszeniem i niniejszą instrukcją, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 7. Po dokonaniu w/w czynności Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej wykonawców spełniających postawione w ogłoszeniu i niniejszej instrukcji warunki udziału w postępowaniu kierując do tych wykonawców stosowne zaproszenia. 8. Informacja o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazana zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego na podany we wniosku o dopuszczenie do licytacji nr fax lub adres e-mail oraz potwierdzona pisemnie na podany adres do korespondencji.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca składając wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji obowiązany jest do wniosku – dostępnego na stronie www. zus.pl w linku zamówienia publiczne po wybraniu właściwego Oddziału ZUS i trybu postępowania - załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. ust 1, pkt 1-4 Pzp oraz ogłoszeniu: 1) Oświadczenia: a) Oświadczenie z art. 22. ust 1, pkt 1-4 Pzp wg wzoru 2) Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. ust 1, pkt 1-4 Pzp: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 m -cy przed upływem terminu składania ofert; b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert; c) Aktualna specyfikacja techniczno – jakościowa producenta papieru zawierająca nazwę handlową i parametry techniczno - jakościowe oferowanego przez wykonawcę rodzaju papieru kserograficznego w szczególności wymagane przez Zamawiającego

VIII. Termin związania ofertą

30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie elektronicznych postąpień (zamknięciem licytacji).

IX. Termin wykonania zamówienia

12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.zus.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w instrukcji przystąpienia do licytacji wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępnymi na oficjalnej stronie zamawiającego: www.zus.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Jacek Blicharz – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego oraz Inwestycji i Remontów, tel. (084) 688 13 39, W sprawach proceduralnych: Dariusz Cios – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. (084) 688 12 02, ul. Kościuszki 103. 2. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami udzielają informacji w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Informacje o wadium:

Nie dotyczy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-07-10 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-07-22 12:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-07-17 15:46:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła