Licytacja L-138-2010

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-138-2010 - dostawa papieru do drukarek dla ZTM Poznań

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZTMPoznan, ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Adres pocztowy: Grunwaldzka 104
Miejscowość: Poznan, Kod pocztowy: 60-307
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

90553-2010

Termin otwarcia licytacji:

8 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa papieru do drukarek dla ZTM Poznań
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa papieru do drukarek laserowych, atramentowych i urządzeń kopiujących oraz składanki komputerowej do drukarek igłowych: 1.1. Dostawa papieru do drukarek laserowych i atramentowych oraz urządzeń kopiujących formatu A4 w ilości 1800 ryz oraz formatu A3 w ilości 15 ryz. Papier ma spełniać następujące parametry jakościowe: • do zastosowania w urządzeniach biurowych, do kopiowania kserograficznego, drukowania laserowego i atramentowego, • gramatura – 80±2 g/m2 wg. PN-ISO 536:1996, • białość – min. 161±2 CIE wg. PN-EN ISO 11475:2002, • gładkość – max. 180±50 cm3/min wgh. PN-93/p-50166.02, • nieprzeźroczystość - ≥ 91% wg. ISO 2471:1998, • grubość - 108±3 µm wg PN-EN ISO 534:2005 • możliwość obustronnego wkładania do urządzenia biurowego – tzn. papier bez zaznaczonej strony wierzchniej, • zamawiający przyjmuje, iż 1 ryza zawiera 500 kartek. 1.2. Dostawa papieru – składanki komputerowej do drukarek igłowych, w ilości 27 kartonów według poniższej specyfikacji: Rodzaj Ilość /kartonów Wymiary (dł. x szer.) Gramatura ilość warstw nadruk oryginał/kopia ilość składek w kartonie Składanka komputerowa kolorowa (biało-żółto-zielono-żółto-różowa) 5 305 x 250 mm 53 g/m2 - 57g/m2 1 + 4 tak 350 Składanka komputerowa kolorowa (biało-żółto-zielono-różowa) 10 305 x 250 mm 53 g/m2 - 57g/m2 1 + 3 tak 450 Składanka komputerowa kolorowa (biało-różowa) 10 305 x 250 mm 53 g/m2 - 57g/m2 1 + 1 nie 900 Składanka komputerowa kolorowa (biało-żółto-żółto-różowa) 2 305 x 360 mm 53 g/m2 - 57g/m2 1 + 3 nie 450 Papier ma spełniać następujące parametry jakościowe: • do zastosowania w drukarkach igłowych, • papier samokopiujący, • perforacja standardowa, • bezpyłowy, bezchlorkowy, bezdrzewny,
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty 30.19.93.30-2

Termin wykonania zamówienia:
od dnia udzielenia zamówienia do 31.12.2010

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli: 1) wykonywał minimum 3 dostawy, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, każda na kwotę minimum 10.000,00 zł przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia; 2) oraz złoży dokumenty wymienione w dziale XI Ogłoszenia o zamówieniu. 2. Złożenie przez wykonawców wniosku o dopuszczeniu do licytacji elektronicznej i dokumentów oraz oświadczeń, wymienionych w rozdziale IX Ogłoszenia o zamówieniu będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli: 1) wykonywał minimum 3 dostawy, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, każda na kwotę minimum 10.000,00 zł przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia; 2) oraz złoży dokumenty wymienione w dziale XI Ogłoszenia o zamówieniu. 2. Złożenie przez wykonawców wniosku o dopuszczeniu do licytacji elektronicznej i dokumentów oraz oświadczeń, wymienionych w rozdziale IX Ogłoszenia o zamówieniu będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli: 1) wykonywał minimum 3 dostawy, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, każda na kwotę minimum 10.000,00 zł przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia; 2) oraz złoży dokumenty wymienione w dziale XI Ogłoszenia o zamówieniu. 2. Złożenie przez wykonawców wniosku o dopuszczeniu do licytacji elektronicznej i dokumentów oraz oświadczeń, wymienionych w rozdziale IX Ogłoszenia o zamówieniu będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli: 1) wykonywał minimum 3 dostawy, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, każda na kwotę minimum 10.000,00 zł przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia; 2) oraz złoży dokumenty wymienione w dziale XI Ogłoszenia o zamówieniu. 2. Złożenie przez wykonawców wniosku o dopuszczeniu do licytacji elektronicznej i dokumentów oraz oświadczeń, wymienionych w rozdziale IX Ogłoszenia o zamówieniu będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli: 1) wykonywał minimum 3 dostawy, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, każda na kwotę minimum 10.000,00 zł przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia; 2) oraz złoży dokumenty wymienione w dziale XI Ogłoszenia o zamówieniu. 2. Złożenie przez wykonawców wniosku o dopuszczeniu do licytacji elektronicznej i dokumentów oraz oświadczeń, wymienionych w rozdziale IX Ogłoszenia o zamówieniu będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.ztm.poznan.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Każdy wykonawca winien zarejestrować się na platformie licytacji elektronicznych pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php 2. Komputer wykonawcy powinien spełniać minimalnie następujące warunki: być wyposażony w procesor 7733 MHz i posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM, posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy, posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetowa Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszą albo Mozilla Firefox 2.x lub nowszą, posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s. 3. Wykonawca winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji. 4. Wszelkie informacje podawane w toku rejestracji można w każdej chwili zmienić, korzystając ze znajdującej się po lewej stronie ekranu zakładki „ustawienia konta”. 5. System nie pozwala na zarejestrowanie się jednocześnie zarówno jako zamawiający, jak i wykonawca, w ramach jednego konta. 6. Login powinien być unikalny i wskazywać na nazwę (firmę) wykonawcy. 7. Po wpisaniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk "zarejestruj". Spowoduje to wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie przesłana na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. W celu zakończenia procesu rejestracji, należy nacisnąć na podany w wiadomości link aktywacyjny. 8. Rejestracja w systemie licytacji elektronicznych oznacza akceptację regulaminu zamieszczonego na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W trakcie licytacji wykonawca podaje cenę brutto pln (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 2. Cena wywoławcza brutto: 24.400,00 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych 00/100). 3. Minimalne postąpienie: 50,00 (słownie: pięćdziesiąt złotych, zero groszy). 4. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższa cenę brutto realizacji całego zamówienia. Wykonawca, który zaproponował najniższą cenę brutto za realizację całego zamówienia, zostaje zwycięzcą licytacji elektronicznej.

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-04-27 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ZTM Poznań, Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań, pok 216

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

8 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 10:30.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA NZ/ /2010 – postanowienia ogólne Zawarta w dniu pomiędzy: Urzędem Miasta Poznania – Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu, powołany przez Radę Miasta Poznania Uchwałą nr XXXVIII/411/V/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku, NIP: 779-234-69-00, z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 104, 60-307 Poznań, zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Zbigniewa Rusaka Uprawnionego do działania Zarządu Transportu Miejskiego w oparciu o udzielone pełnomocnictwo z dnia 05.11.2008 roku do działania w imieniu miasta Poznania przez Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego, zwanym dalej Zamawiającym. a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reprezentowanym przez: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zwanym dalej Wykonawcą Postępowanie przeprowadzono w trybie licytacji elektronicznej na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami). § 1. 1. Przedmiotem umowy jest dostawa papieru do drukarek laserowych, atramentowych i urządzeń kopiujących oraz składanki komputerowej do drukarek igłowych, według ilości i asortymentu określonych w Załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu stanowiącym jego integralną część. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszania i zwiększania zakresu rzeczowego zleconych dostaw, stosownie do zaistniałych potrzeb i okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej. § 2. 1. Dostarczany przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy i spełniać odpowiednie wymagania i parametry jakościowe określone w normach, wytycznych i aprobatach. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie przedmiotu umowy w opakowaniu zgodnym z normami technicznymi w zakresie jej obowiązywania. W przypadku braku norm, Wykonawca zobowiązany jest do opakowania przedmiotu dostawy, który by nie utrudniał procedury odbioru u Zamawiającego. 2. Dostawy będą następować w dni robocze, w godzinach od 730 – 1500, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, które będzie zgłaszane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 3. Zamawiający w zapotrzebowaniu określi asortyment, wielkość i miejsce dostawy. 4. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony papier w terminie 48 godzin od daty nadania przez Zamawiającego zamówienia. 6. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego pisemnie lub faxem na adres: Zarząd Transportu Miejskiego, ul Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań, Dział Informatyki Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: Piotr Hylla tel. (0-61) 867-12-54, p.hylla@ztm.poznan.pl § 3. 1. Wartość netto przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 niniejszej umowy wynosi łącznie XXXXXXXXXXX PLN (słownie: XXXX) plus obowiązujący podatek VAT w kwocie XXXXXXXXXX PLN, tj. XXXXXXXXXXXX PLN brutto (słownie: XXXXX). 2. Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia określone w Załączniku nr 1 do umowy są niezmienne w trakcie trwania umowy. 3. Odbiór każdej dostarczonej partii będzie dokonywany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w obecności osoby upoważnionej przez Wykonawcę. Z dokonanego odbioru sporządzany jest protokół odbioru ilościowego, który stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 4. W przypadku stwierdzenia niewłaściwie wykonanej dostawy, Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę, który jest zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie 7 dni wymienić daną partię dostawy w której stwierdzono braki jakościowe. 5. Należność za każdą odebraną część zamówienia zostanie przelana na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą wykonywane w walucie polskiej – złoty polski. 7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP 779-234-69-00 i wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP XXXXXXX. § 4. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) W wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej części zlecenia, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca; b) W wysokości 0,2 % wartości brutto zlecenia niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Daną karę Zamawiający ma prawo potrącić z najbliższej należnej do wypłaty faktury (dokonać umniejszenia płatności wynikającej z faktury). 2. Wykonawca zastrzega sobie, iż w przypadku nieodebrania zamówionego przedmiotu dostawy przez Zamawiającego bez uzasadnionych przyczyn, obciąży go kosztami 15% zamówienia. 3. Cesja wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody drugiej strony. 4. W przypadku chęci zlecenia części przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest uprzednio uzyskać zgodę Zamawiającego. 5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań, jeżeli szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy rażąco przewyższają wysokość zastrzeżonych kar umownych. § 5. 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, tj. do końca 2010 roku, z mocą obowiązującą od dnia podpisania. 2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszej umowy przez drugą stronę. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeżeli istnieją przesłanki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy. 4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. § 6. 1. Zamawiającemu równocześnie przysługują uprawnienia wynikające z postanowień art. 579 k.c., tzn., że Zamawiający może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od postanowień wynikających z gwarancji obowiązującej strony. 2. Zamawiającemu równocześnie przysługują uprawnienia wynikające z postanowień art. 566 k.c., tzn., jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy albo żądać obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady. Przy składaniu reklamacji Zamawiający obowiązany jest dostarczyć stosowny dokument stwierdzający zasadność zgłaszanej reklamacji. 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej Zamawiający obowiązany jest zwrócić na koszt Wykonawcy wadliwe materiały eksploatacyjne będące przedmiotem reklamacji w celu ich naprawy lub wymiany na wolne od wad. Wybór sposobu załatwienia reklamacji zależy od Zamawiającego. 4. Wady i usterki przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest stwierdzić protokolarnie i reklamować na piśmie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich ujawnienia. 5. Stwierdzone wady i usterki Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 3 dni roboczych. 6. W przypadku jeżeli Wykonawca nie wywiązał się w terminie ze zobowiązań reklamacyjnych wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający może zakupić towary wolne od wad będące przedmiotem zamówienia na koszt Wykonawcy. § 7. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 2. Wszelkie spory wynikające z umowy lub w związku z nią, a które nie mogą być załatwione w sposób polubowny, będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu. 3. Załącznik nr 1 stanowi integralną część umowy. 4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jedna dla Wykonawcy. 5. Umowa wchodzi w życie z datą jej zawarcia. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła