Licytacja L-138-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest lub123 z ofertą o wartości 65500.5PLN.
Dane zwycięzcy:
lub123 - lub123, AHU WIDOK Sp. z o.o.
Wojciechowska5
20-704, Lublin


Ogłoszenie o zamówieniu L-138-2018 - Dostawa materiałów biurowych i papierniczych, sprzętu/urządzeń biurowych w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

533054-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-04-04 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa materiałów biurowych i papierniczych, sprzętu/urządzeń biurowych w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dostawy

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów biurowych i papierniczych, papieru, sprzętu/urządzeń biurowych w ramach realizacji projektów "Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces", "Szkoły na sto dwa". Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowana jedną z ww przeglądarek lub przeglądarka równoważną, podłączony do sieci Internet.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postapień, niezbedne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złozona w toku licytacji przestaje wiżać, gdy inny Wykonawca złożył oferte korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złoytych oraz ewentualnie w groszach: grosze nalezy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmujaca wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy podmiotów będących czynnym podatnikiem podatku VAT) w szczególności: koszty ubezpieczenia, transportu, rozładunku, przeniesienia do wskazanych pomieszczeń, montażu oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postapienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców bioracych udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złozonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiajacych identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 76 619,42 PLN. 8. Wysokość minimalnego postapienia wynosi: 100,00 PLN (słownie: sto złotych). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-27 10:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-04-04 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2018-04-04 12:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek popsuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 9.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 8. 9.2. Oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ- Dostawa materiałów biurowych i papierniczych, sprzętu/urządzeń biurowych w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020-Nr sprawy: ZP-P-I.271.1.43.2018

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


30 dni od daty zawarcia umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


UMOWA NR ……………… zawarta w dniu ………………………………………w Lublinie pomiędzy: Gminą Lublin, z siedzibą w Lublinie przy Placu Króla Władysława Łokietka 1, NIP 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez: ...…………………………………………... – Zastępcę Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, …………………………………………….. – Zastępcę Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną, a reprezentowaną/ nym przez: ……………………………………………………………………………………………………….. zwaną/ nym dalej Wykonawcą. Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) postępowania w trybie licytacji elektronicznej na dostawę materiałów biurowych i papierniczych, papieru, sprzętu/urządzeń biurowych na potrzeby realizacji projektów „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces.” oraz „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 § 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa materiałów biurowych i papierniczych, papieru, sprzętu/urządzeń biurowych w ramach realizacji projektów „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”, „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością i ustaleniami z Zamawiającym. 3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rzeczy fabrycznie nowe, najwyższej jakości, kompletne, spełniające wymogi obowiązujących przepisów, posiadające dokumenty wymagane przepisami prawa, umożliwiające ich bezpieczną pracę i obsługę. § 2 1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem rzeczy dostarczanych w ramach niniejszej umowy, posiada prawo swobodnego nimi dysponowania oraz, że nie są one dotknięte żadną wadą fizyczną i wadą prawną, w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich. 2. Wykonawca oświadcza, że materiały biurowe i papiernicze, papier, sprzęt/urządzenia biurowe objęte niniejszą umową zostały zakupione w autoryzowanym kanale dystrybucji producenta i posiadają pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. § 3 1.W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca: 1) dostarczy materiały biurowe i papiernicze, papier, sprzęt/urządzenia biurowe własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do miejsc spełnienia świadczenia, wskazanych w § 3 ust. 2 oraz § 3 ust. 3 niniejszej umowy, wraz z wymaganymi dokumentami; 2) rozładuje materiały biurowe i papiernicze, papier, sprzęt/urządzenia biurowe oraz przetransportuje je do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 3) zapewni obsługę serwisową w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych w niniejszej umowie. 2.Miejscami spełnienia świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dla projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” - zadanie 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy są: 1) budynek Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta ul. Lwowska 11, 20-128 Lublin: p. 1- 117 ryz.; p. 2- 156 szt.; p. 3- 156 szt.; p. 8. – 15 szt.; p. 9. – 3 kg.; p. 10. – 8 szt.; p. 11. – 9 ryz.; p. 12. – 20 op.; p. 13. - 22 kpl.; p. 14. – 16 kpl.; p. 15. – 8 szt.; p. 16. – 35 szt.; p. 17. – 8 kpl.; p. 18. – 22 szt.; p. 19. – 17 kpl.; p. 20. – 7 szt.; p. 21. – 15 kpl.; p. 22. – 15 kpl.; p. 23. – 15 kpl.; p. 24. – 15 kpl.; p. 25. – 15 kpl.; p. 26. – 15 kpl.; p. 27. – 15 kpl.; p. 28. – 15 kpl.; p. 29. – 15 szt.; p. 30. – 15 kpl.; p. 31. – 15 szt.; p. 32. – 15 ark.; p. 33. – 15 szt.; p. 34. – 2 szt.; p. 35. – 8 kpl.; p. 36. – 57 szt.; p. 37. – 27 kpl.; p. 41. – 8 szt. 2) budynek Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego 20-950 Lublin Al. Racławickie 5: p. 1 – 54 ryz.; p. 2 -108 szt.; p. 3 – 108 szt. 3) budynek Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga ul. Al. Racławickie 7a, 20-059 Lublin: p. 1 – 48 ryz.; p. 2 – 146 szt.; p. 3 – 146 szt. 4) budynek Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego, ul. Podwale 11 20-117 Lublin: p.1 – 168 ryz.; p.2 – 336 szt.; p. 3 – 336 szt.; p. 38 - 7 rol..; p. 39 – 7 rol.; p. 40 – 8 ryz; p.42 – 6 ryz; 5) budynek Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin: p. 1 – 100 ryz.; p. 2 – 200 szt.; p. 3 – 200 szt; 6)budynek Zespołu Szkół Energetycznych, im. prof. Kazimierza Drewnowskiego, ul. Długa 6, 20-346 Lublin: p. 1 – 900 ryz.; p. 2 – 904 szt.; p.3 - 904 szt.; 7) budynek Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Elsnera 5 20-854 Lublin: p. 4 – 1 szt.; p. 5 – 1 szt.; p. 6 – 1 szt; 8) budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej, Gimnazjum Specjalne nr 22, ul. Wyścigowa 31, 20-425 Lublin: p. 7 – 1 szt.; p. 34 – 1 szt; 9) budynek Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki, ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin: p. 1 – 85 ryz.; p.2. – 168 szt.; p. 3 – 168 szt. 10) budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy nr 1, Al. Spółdzielczości Pracy 65 20- 147 Lublin: p. 7 – 2 szt.; p. 34. - 2 szt. 3.Miejscami spełnienia świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dla projektu „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” - zadanie 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy są: 1) budynek Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga, ul. Al. Racławickie 7a, 20-059 Lublin; p.1 – 466 szt.; p. 2 – 466 szt.; p. 3 – 466 szt.; p. 4 – 159 ryz.; p. 5 – 6 ryz.; p. 11 – 1 szt.;p. 13 – 5 kpl.; p. 14 – 8 bl. 2) budynek Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Elsnera 5 20-854 Lublin: p. 1 – 112 szt.; p. 2 – 112 szt.; p. 3 – 112 szt.; p. 4 – 40 ryz.; p. 6 – 40 szt.; p. 7 – 2 zest.; p. 8 – 1 szt.; p. 9 – 1 zest.; p. 10 – 1 zest. 3) budynek Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki, ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin: p. 1 – 230 szt.; p. 2 – 230 szt.; p. 3 – 230 szt.; p. 6 – 40 szt. 4) budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy nr 1, Al. Spółdzielczości Pracy 65 20- 147 Lublin: p. 1 – 248 szt.; p. 2 – 248 szt.; p. 3 – 248 szt.; p. 4 – 16 ryz.; p. 6 – 8 szt. 5) budynek Zespołu Szkół nr 10, ul. Biedronki 13, 20-543 Lublin: p. 1 – 209 szt.; p. 2 – 209 szt.; p. 3 – 209 szt.; 6)budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Ignacego Rzeckiego 10, 20-637 Lublin: p. 1 – 212 szt.; p. 2 – 212 szt.; p. 3 – 212 szt.; p. 4 – 250 ryz.; p. 12 – 1 szt.; p. 14 – 10 bl. 4.Wykonawca zapewni takie opakowanie materiałów biurowych i papierniczych, papieru, sprzętu/urządzeń biurowych, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do Zamawiającego 5.Wraz z dostawą materiałów biurowych i papierniczych, papieru, sprzętu/urządzeń biurowych Wykonawca dostarczy i wyda Zamawiającemu instrukcję obsługi i konserwacji sprzętu oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z prawem oraz zgodnie z jego technicznym i gospodarczym przeznaczeniem, w tym karty gwarancyjne urządzeń wydane przez producenta. Dokumenty te będą sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. § 4 1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4.Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) …....................................... § 5 1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony sprzęt/urządzenia biurowe przez okres wskazany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłe szkody w imieniu Zamawiającego będące następstwem wad urządzeń i artykułów biurowych. 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady poszczególnych urządzeń i artykułów biurowych rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. § 6 1. W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń, w tym do bezpłatnej naprawy lub wymiany elementów lub części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady urządzenia wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. 2. Naprawy sprzętu w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane będą w miejscu użytkowania sprzętu, a w przypadku niemożności wykonania tych czynności na miejscu, w serwisie wskazanym przez Wykonawcę. W obu przypadkach wszelkie koszty związane z naprawą, w szczególności koszty transportu sprzętu od i do Zamawiającego obciążają Wykonawcę. 3. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować zgłoszenia awarii w godzinach pracy tj. od ………… – ………… i przystąpić do usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości w ciągu 72 godzin od zgłoszenia przekazanego telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej Wykonawcy. 4.Wykonawca usunie wady fizyczne rzeczy lub dostarczy rzeczy wolne od wad w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3. Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą. 5. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad urządzenia w terminie wskazanym w ust. 4, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej - na koszt i ryzyko Wykonawcy. § 7 1. Wykonawca może zlecić wykonanie napraw gwarancyjnych innemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. 2. Dokonanie odbioru urządzeń zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji. 4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. § 8 1. Wykonawca dostarczy wszystkie rzeczy będące przedmiotem umowy w ilościach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz spełni wszystkie pozostałe świadczenia objęte umową, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 2 niniejszej umowy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. 2. Za datę wykonania umowy przez Wykonawcę Strony uznają datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. § 9 1. Strony zgodnie ustalają, że po dostarczeniu materiałów biurowych i papierniczych, papieru, sprzętu/urządzeń biurowych objętych niniejszą umową oraz po spełnieniu pozostałych świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 2 niniejszej umowy, zostanie przeprowadzony przez Strony ich odbiór, potwierdzony pisemnym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron. 2. Przedmiotem odbioru będą również dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej umowy. 3. Protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. § 10 1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia. Za wadę Strony przyjmują w szczególności każdą niezgodność dostarczanych urządzeń i artykułów biurowych z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w czasie odbioru w terminie 7 od ich zgłoszenia, Zamawiający może odstąpić od umowy. 3. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia wad. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru urządzeń i artykułów biurowych w przypadku braku dokumentów, o których mowa w niniejszej umowie. § 11 1. Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w kwocie maksymalnej:………………………………….. zł (słownie: …………………………………………………………../100) brutto, w tym kwota netto ………………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………………./100) oraz podatek VAT w wysokości 23%. 2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, i w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy niezbędne do jej wykonania, w tym koszty ubezpieczenia, transportu, rozładunku, przeniesienia do wskazanych pomieszczeń, montażu oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy. 2.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi dwie faktury VAT odrębnie dla zadania 1 - projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces.” i zadania 2 – projekt „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 3.Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych, odrębnych faktur VAT, po uprzednim odbiorze przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy. 4.Z tytułu opóźnień w zapłacie faktur Wykonawca może żądać odsetek ustawowych. 5.Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. § 12 1. Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne materiałów biurowych i papierniczych, papieru, sprzętu/urządzeń biurowych objętych niniejszą umową. 2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia umowy i wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu. 3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia, zawartego w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie. 4. Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku, określonym w ust. 2. § 13 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) w przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 niniejszej umowy. 4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy o więcej niż 7 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych określonych w ust. 2 5. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z momentem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych. 6. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 7. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne. § 14 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. § 15 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2) konieczność dokonania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie o dofinansowanie projektu pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą RPO WL, w ramach którego realizowane jest zamówienie; 3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego lub zaleceń Instytucji Zarządzającej; 4) wynikną rozbieżności lub niejasności w nieistotnych postanowieniach umowy, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 5) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzieli zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. § 16 Od obowiązków wynikających z umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze Stron ma prawo do rozwiązania umowy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej Stronie. § 17 Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. § 18 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. §19 W przypadku nierozwiązania sporu w drodze negocjacji, będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. §20 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie procedury: p. Anna Ziółkowska - Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, telefon 81 466 30 17. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiajacego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjasnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjasnienie treści ogloszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiajacego nie później niż do końca dnia 22.03.2018r. 2.1. Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjasnieniami zamawiający udostepnia na stronie internetowej zamawiajacego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/ 3. Po wyborze oferty a przed zawarciem umowy Wykonawca winien opracować i przekazać Zamawiajacemu Wykaz/wycenę materiałów i urzadzeń biurowych, który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy (udostępniony na stronie internetowej Zamawiajacego www.bip.lublin.eu)oraz wskazać godziny do przyjmowania zgłoszenia awarii.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła