Licytacja L-139-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-139-2009 - Zakup, dostawa i montaz agregatu pradotwórczego

Dane zamawiającego

Marta P, Nadleśnictwo Lubaczów
Słowackiego 20
37-600, Lubaczów

Numer ogłoszenia w BZP:

223792-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-07-27 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ Agregatu prądotwórczego obejmuje: 1. Zakup i dostawę AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 2. Wykonanie ZAKRESU ROBÓT dotyczącego montażu instalacji zasilania rezerwowego w tym. ROZRUCH UKŁADU REZERWOWEGO ZASILANIA SZKÓŁKI SIKORÓWKA. 3. Zakup i dostawę Stacjonarnego zestawu komputerowego wraz z systemem operacyjnym o wysokich parametrach wydajnościowych umożliwiający obsługę internetu i realizację prac biurowych. PEŁNY OPIS ZAMÓWIENIA w specyfikacji przedmiotu zamówienia dla licytacji elektronicznej na Zakup, dostawę i montaż Agregatu prądotwórczego.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet. system operacyjny: Windows98 ; 2000 ; XP, sprawne łącze internetowe, dostęp do Internetu bez pośrednictwa serwera proxy , przeglądarka internetowa: Internet Explorer 5.5 lub wyższy , instalacja bibliotek ProCertumAPI, bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem, .

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty (brutto) wyrażoną w złotych, z dokładnością do jednego grosza, przy czym wartość cyfrową groszy należy oddzielić od wartości cyfrowej złotych kropką. 5. Oferta złożona przez wykonawcę winna być korzystniejsza od najniższej oferty, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 8. Sugerowana cena wywoławcza wynosi: 97600.00 zł (brutto).

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-07-13 09:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Sytuacja podmiotowa wykonawcy, Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zdolność ekonomiczna i finansowa, Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zdolność techniczna, Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Aktualny odpis z właściwego rejestru, Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, Wykaz wykonanych dostaw lub usług, Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, Oświadczenie z art. 22 i 24, Oświadczenie z art. 22 i 24

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

2009-09-30.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

5%

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.krosno.lasy.gov.pl/lubaczow

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

WZÓR UMOWY NA DOSTAWY zawarta w ................, dnia ……….. pomiędzy : Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubaczów. 37-600 Lubaczów, Słowackiego 20 reprezentowanym przez: 1. ………………………………….. 2…………………………………… zwanym dalej Zamawiającym, a…………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez: 1………………….………………. 2…………………………………. zwanym dalej Dostawcą. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na " Zakup, dostawę i montaż agregatu prądotwórczego” licytacji elektronicznej, Strony oświadczają co następuje: § 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Zakup, dostawę i montaż agregatu prądotwórczego, którego dokładny opis zawiera Specyfikacja przedmiotu zamówienia dla licytacji elektronicznej na: „Zakup , dostawę i montaż Agregatu prądotwórczego”. 2. Zamawiający powierza, a Dostawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1. 3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Dostawcy z dnia ....., która stanowi załącznik do niniejszej Umowy i jest zgodna ze Specyfikacją przedmiotu zamówienia dla licytacji elektronicznej na " Zakup , dostawę i montaż agregatu prądotwórczego”. § 2 Zakup, dostawa i montaż przedmiotu niniejszej Umowy nastąpi do dnia 30.09.2009 r. § 3 1. Za wykonanie Umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ………………… (słownie: ……………………………………..). 2. Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w stawce: .......% tj. ………………….. PLN 3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 4. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy o numerze: ……………………….. prowadzony przez ………………………… w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Dostawcę. 5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającemu. § 4 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych. 2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Dostawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 § 5 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania § 6 Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. § 7 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. § 8 Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 9 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). § 10 Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. § 11 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Zadanie współfinansowane ze srodków NFOŚi GW

Informacje o wadium:

2000

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-07-13 09:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-07-27 11:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-07-16 13:08:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła