Licytacja L-139-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest pgeobrotbia z ofertą o wartości 934787.7PLN.
Dane zwycięzcy:
pgeobrotbia - pgeobrotbia, PGE Obrót S.A.
8-go Marca6
35-959, Rzeszów


Ogłoszenie o zamówieniu L-139-2018 - Dostawa energii elektrycznej

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, Gmina Brzeg Dolny
Adres pocztowy: Kolejowa29
Miejscowość: Brzeg Dolny, Kod pocztowy: 56-120
Tel.: 71 3195117, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

533646-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-04-12 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa energii elektrycznej

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, dla punktów poboru energii elektrycznej znajdujących się w gminie Brzeg Dolny. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów, których szczegółowe zestawienie zawarte jest w załączniku nr 5 do ogłoszenia, w okresie od 01.06.2018 r. do 31.05.2019 r. wynosi 3 102 000 kWh. Zamawiający dołożył wszelkich starań, weryfikując zużycie energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy, aby prognozowane zużycie oddawało jak najlepiej rzeczywiste zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie umownym, jednak zaznacza, że prognozowane ilości zużycia energii są ilościami szacunkowymi służącymi jedynie do porównania ofert i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich wykorzystania w trakcie trwania umowy oraz nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen wynikających ze złożonej oferty. Zamawiający informuje że: - procedura zmiany sprzedawcy dla wszystkich wymienionych PPE przeprowadzana będzie po raz kolejny - wymagane przez OSD dane do zmiany sprzedawcy zawiera załącznik nr 5 do ogłoszenia, a jeśli wymagane będzie przesłanie innych danych, te zostaną przekazane w wersji edytowalnej na wskazany przez Wykonawcę adres email - po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy dokumenty rejestrowe wszystkich zamawiających - wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną; - przewiduje udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa (jego wzór zawiera załącznik nr 2 do umowy), do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD w tym do przyłączenia ewentualnych nowych PPE.

http://bip.brzegdolny.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wymagania formalne: 2.1.Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej jest zobowiązany do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl (o ile nie jest jeszcze zarejestrowany). Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie (nie jest wymagany podpis elektroniczny). 2.2. aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi przekazać Zamawiającemu swój LOGIN, który otrzyma po zarejestrowaniu się na platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego LOGINU (LOGIN należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania Zamawiającemu najpóźniej do godz. 15:00 na dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie prawidłowego LOGINU w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 2.3. Ze względu na częste błędy popełniane przez Wykonawców przy rejestracji na portalu licytacji, Zamawiający przypomina, że podczas procesu rejestrowania należy wybrać status "WYKONAWCA". 3. Wymagania techniczne: Wykonawca powinien posiadać urządzenia informatyczne, umożliwiające sprawne korzystanie z systemu, tj. komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, podłączony do sieci Internet.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Wykonawcy, którzy otrzymają zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej, po zalogowaniu się na platformie, uzyskają możliwość składania ofert. 2. Nie jest wymagany podpis elektroniczny. 3. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wniesienie wadium na okres związania ofertą (15 dni). 4. Ofertę składa się w postaci elektronicznej. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze oferty, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia 6. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za 3 102 000 kWh energii elektrycznej wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach. 7. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 1000 zł brutto. 8. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. 9. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom na platformie informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia. 11. Jedynym kryterium wyboru będzie cena. 12. Licytacja elektroniczna jest licytacją jednoetapową, zakończy się po upływie 10 minut od momentu złożenia ostatniego postąpienia. 13. Do wyliczenia jednostkowej ceny netto za 1 kWh energii elektrycznej zamawiający przyjmie iloraz oferty i szacowanego zużycia energii elektrycznej pomniejszonego o wielkość podatku VAT. Jednostkowa cena netto za 1 kWh zostanie zaokrąglona z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-29 15:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-04-12 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-04-12 10:10:49

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają: a) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie realizacji umowy; b) aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) TAURON S.A umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do obiektów Zamawiającego. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu wniosku o dopuszczenie do licytacji (załącznik nr 1 do ogłoszenia). Nie ma obowiązku przedstawiania samej koncesji, jak i umowy.

-

Zamawiający nie precyzuje tych warunków.

-

Zamawiający nie precyzuje tych warunków.

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Wykonawca wraz z wnioskiem składa: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

-

-

Wykonawca wraz z wnioskiem składa: 1) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do ogłoszenia); 2) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa).

IX. Termin związania ofertą


15 dni (od momentu zamknięcia licytacji.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


od 01.06.2018 r. do 31.05.2019 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


1.Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.brzegdolny.pl). 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy, w zakresie: 1) zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 kWh wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki; 2) zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej brutto za 1 kWh wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego; 3) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy, przedłużającego się procesu rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych/sprzedaży; 4) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z likwidacji punktu poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów. Dodanie nowego PPE lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które wymienione są w załączniku nr 1 do Umowy; 5) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 6) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 3. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Załącznikami do ogłoszenia są: Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Załącznik nr 3 - Oświadczenie nt. grupy kapitałowej; Załącznik nr 4 - Wzór umowy; Załącznik nr 5 - Szczegółowe zestawienie obiektów zamawiającego (stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy). Załączniki te opublikowane są na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.brzegdolny.pl 2. Wymagania odnośnie pełnomocnictwa (w przypadku składania oferty wspólnej, w tym również przez spółkę cywilną lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). Jeżeli osoba/osoby podpisująca wniosek i dokumenty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania wniosku i dokumentów. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do wniosku i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3. Forma dokumentów i oświadczeń innych niż pełnomocnictwa: 1) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; 2) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (osobę podpisującą wniosek). 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do ogłoszenia) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 6.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w ogłoszeniu - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, lub dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 6.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7. PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONY WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI POWINIEN ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ: 1) Formularz wniosku (załącznik nr 1 do ogłoszenia); 2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do ogłoszenia); 3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do ogłoszenia); 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa. 8. Do kontaktów Zamawiający upoważnia: p. Daniel Luchowski, tel. 71 319 5117 wew. 210. 9. Dopuszcza się porozumiewanie faksem pod numerem 71 3195 683 i drogą e-mail na adres um@brzegdolny.pl, z zastrzeżeniem ust. 10. 10. Wniosek wraz z załącznikami musi być złożony w formie pisemnej lub elektronicznie za pomocą portalu e-puap pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta, z podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-puap, np. poprzez przesłanie pisma ogólnego na skrzynkę Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym. Tym samym dla dokumentów przesyłanych na ewentualne wezwanie z art. 26 ust. 3 pzp, również dopuszczalna jest taka forma przesłania. 11. Zamawiającym jest Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny (działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz następujących Zamawiających: 1) Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, REGON: 000528681, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny, Burmistrz Stanisław Jastrzębski, tel. 713195117, fax (71) 3195 683, e-mail: um@brzegdolny.pl, , 2) Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego, REGON: 001181475 Pogalewo Wielkie 12H, 56-120 Brzeg Dolny, Dyrektor Iwona Tłuczek, tel. (71) 319 63 79, 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza, REGON: 000704327, ul. A. Mickiewicza 2, 56-120 Brzeg Dolny, Dyrektor Katarzyna Barylak tel. (71) 319 51 06, 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie, REGON: 000704310, ul. Zwycięstwa 10, 56-120 Brzeg Dolny, Dyrektor Urszula Chłód, tel. (71) 319 58 30, 319 56 67, 5) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Mikołaja Kopernika, REGON: 000592503, ul .Wilcza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Dyrektor Zofia Kupczak, tel. (71) 319 99 11, 6) Przedszkole Samorządowe Nr 1, REGON: 021398785, ul. Zwycięstwa 1, 56-120 Brzeg Dolny, Dyrektor Lucyna Pilarska, tel. (71) 319 56 60, 7) Przedszkole Samorządowe NR 2, REGON: 021398800, ul. Odrodzenia 2, 56-120 Brzeg Dolny, Dyrektor Dagmara Głuszczyńska tel. (71) 319 56 59, 8) Przedszkole Samorządowe NR 3, REGON: 021398779, ul. Przedszkolna 1, 56-120 Brzeg Dolny, Dyrektor Aleksandra Cieśla, tel. (71) 319 56 95, 9) Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita”, REGON:930242996, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny, Dyrektor Janusz Malik, tel./fax. (71) 380 80 30, 10) Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, REGON: 000634584, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny, Dyrektor Danuta Chłód, tel. (71) 319 52 52, 319 59 28, e-mail: dok@brzegdolny.pl, 11) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, REGON: 005943841, ul .Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny Kierownik Beata Sokolska, tel./fax (71) 319 56 62, 12) Środowiskowy Dom Samopomocy, REGON: 021790508, ul. Kolejowa 27A, 56-120 Brzeg Dolny, Kierownik Anna Chrąchol tel./fax (71)3199048, 13) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., REGON: 021474753, ul. Urazka 11 56-120 Brzeg Dolny, Prezes Artur Michałek, tel. (71) 319 54 35, e-mail: zgk@brzegdolny.pl 12. Gmina Brzeg Dolny została upoważniona do przeprowadzenie postępowania i zawarcia umowy. Wykonawca zawrze jedną umowę, z Gminą Brzeg Dolny. Wykonawca zobowiązany będzie wystawić odrębne faktury na zamawiających wspólnie udzielających zamówienia. Szczegółowe zasady rozliczenia za przedmiot zamówienia zawiera wzór umowy - załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Informacje o wadium


Tak

1. Wadium w postępowaniu zostaje ustalone w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). 2. Nie należy składać wadium wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wadium należy wnieść po otrzymaniu zaproszenia do składania ofert w licytacji. Zgodnie z treścią ogłoszenia licytacja rozpocznie się w terminie 5 dni od przesłania zaproszenia. Wykonawcy zobowiązani będą do wniesienia wadium najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego dzień wyznaczony jako termin licytacji – pod rygorem wykluczenia z prowadzonego postępowania. O dokładnym terminie wniesienia wadium każdy wykonawca zostanie powiadomiony ponownie wraz z przekazanym zaproszeniem do składania ofert. 3. Wadium można wnosić w formie: 1) pieniężnej; 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej; 4) gwarancji ubezpieczeniowej; 5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 42, poz 275). 4. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 25 9583 1022 0100 0130 2001 0015. 5. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5, oryginał dokumentu należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu o którym mowa w ust. 2. Wadium wniesione w tych formach musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być wystawione na Gminę Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-10 Brzeg Dolny, 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione na okres związania ofertą (15 dni), bieg tego okresu rozpoczyna się w dniu otwarcia licytacji. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła