Licytacja L-140-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-140-2009 - dostawa

Dane zamawiającego

jw1189, jw1189
Powstańców Warszawy 2
85-915, Bydgoszcz

Numer ogłoszenia w BZP:

105745-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-07-22 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10260 ryz i opakowań papieru do drukarek, plotera oraz papieru do drukarek igłowych. Wszystkie produkty stanowiące przedmiot zamówienia powinny; być dopuszczone do obrotu oraz posiadać minimum 12. miesięczny okres gwarancji jakości użycia liczony od daty dostawy. Produkty zamówienia powinny fabrycznie nowe; wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą, fabrycznie zapakowane [będą posiadać znak firmowy producenta, etykiety a także nienaruszone cechy pierwotnego opakowania]. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest na stronie Zamawiającego: http://1blog.pow.mil.pl ; zakładka: zamówienia publiczne; sprawa 03/Łącz/D/09. 3. Kod: CPV 30197630-1, CPV 30197644-2, CPV 30197640-4.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. – nie jest wymagany podpis elektroniczny. 1.2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zrejestrować się w systemie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: komputer klasy PC ( lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego będzie licytacją jednoetapową. 2.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200 zł. 6.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 8.Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. 9.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty zamknięcia licytacji Szczegółowej specyfikacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości brutto każdej pozycji oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji. 10. W toku licytacji Wykonawca powinien odświeżać stronę poprzez wciśnięcie klawisza F5 klawiatury.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-07-14 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.Do udziału w licytacji elektronicznej dopuszczeni będą wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. 2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia Wykonawcy i dokumentów określonych poniżej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ( załącznik nr 1 ) należy złożyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 3 ). Wzory załączników dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego http://1blog.pow.mil.pl zakładka: zamówienia publiczne; sprawa 03/Łącz/D/08; 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile wniosek składa pełnomocnik. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zasady składania wniosków przez podmioty występujące wspólnie: Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z wnioskiem pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku załączenia do wniosku innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego ( np. materiały reklamowe) dokumenty takie nie będą oceniane przez Zamawiającego.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

do 7 dni od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymaga się

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://1blog.pow.mil.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

UMOWA Nr …… zawarta w Bydgoszczy na podstawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie licytacji elektronicznej, sprawa nr 03/Łącz/D/09 w dniu …..2009.r. pomiędzy; Jednostką Wojskową 1189 z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 2, którą reprezentuje: Dowódca ………………………. Główny księgowy ……………………. zwaną dalej Zamawiającym, a …………………… z siedzibą w …. przy ul. ……, zarejestrowaną w dniu ….. pod numerem ………… w …………………….prowadzonym przez ……………… w ……, którą reprezentuje ………………, zwaną dalej w treści niniejszej umowy Wykonawcą, o następującej treści: . § 1. PRZEDMIOT UMOWY: Dostawa; papieru do drukarek i ploterów ( zgodnie z załączona specyfikacją cenową) . § 2. WARTOŚĆ UMOWY ………. złotych brutto w tym podatek VAT …………… zł Słownie;……………………………………………………….. § 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY Do 7dni od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę § 4. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Płatności będą realizowane przelewem, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. 2. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu zamówienia. 3. Zamówienie uważa się za wykonane gdy przedmiot zamówienia został dostarczony do miejsca przeznaczenia, z chwilą jego odbioru technicznego i ilościowego, potwierdzonego przez Zamawiającego. §5 WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE 1. Wszystkie produkty stanowiące przedmiot zamówienia powinny; być dopuszczone do obrotu oraz posiadać minimum 12. miesięczny okres gwarancji jakości użycia liczony od daty dostawy. Produkty zamówienia powinny fabrycznie nowe; wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą, fabrycznie zapakowane [będą posiadać znak firmowy producenta, etykiety a także nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. §6 GWARANCJA 1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonych wyrobach i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dostarczone wyroby: - stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, - mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich prze¬znaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym. 2. Podstawę reklamacji stanowi „Protokół reklamacji" wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni od daty ujawnienia wady. 3. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów poprzez dostarcze¬nie wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji. 4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu za¬miast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymianę wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby w międzyczasie ceny na takie wyroby uległy zmia¬nie. 5. Na wyroby wymienione w załączniku Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją producenta w punktach nie uregulowanych niniejszą umową na okres 12. miesięcy licząc od daty podpisania protokółu przyjęcia przez przedstawicieli Zamawiającego. 6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wy¬robów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 7. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 8. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wy¬robach Wykonawca: 8.1 Rozpatrzy „Protokół reklamacji" w ciągu 3 dni licząc od daty jego otrzymania, o czym bezzwłocznie zawiadomi Zamawiającego, 8.2 W uzgodnionym terminie wymieni wadliwy wyrób na nowy, nie później niż w ciągu 7 dni licząc od daty uznania „Protokółu reklamacyjnego" 8.3 Zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych wyrobów powiększoną o karę umowną w wysokości 5 % ich ceny ofertowej jeżeli nie wykona zobowiązań wynikających z pkt. 8.2. 9. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 3 dni, przyjmuje się, że została ona uznana. §7 ODBIÓR TECHNICZNY (ODBIÓR ILOŚCIOWO - JAKOŚCIOWY) Odbioru ilościowo-jakościowego wyrobów dokonywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, ul. Powstańców Warszawy 2.Odbiór nastąpi najpóźniej w ciągu 2 dni od daty dostarczenia. Osobą upoważnioną do odbioru ilościowego i jakościowego jest ……………………………………………………. tel. 052 3781582. §8 OPUST CENOWY I KARY UMOWNE 1. Zamawiającemu przysługuje opust cenowy w wysokości 0,5 % wartości brutto częściowej dostawy nie zrealizowanej w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Wyliczony opust pomniejsza wartość brutto dostawy i powinien być uwzględniony w wystawianej przez Wykonawcę fakturze. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę opustu, Zamawiający pomniejszy kwotę wynagrodzenia o należną wartość. 2. Brak spełnienia świadczenia określonego w umowie, pomimo wezwania Wykonawcy do jej realizacji, skutkuje zapłaceniem kary w wysokości 10% wartości ofertowej brutto oraz może spowodować odstąpienie od umowy. W takim przypadku Wykonawca dodatkowo pokryje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z koniecznością zakupu niedostarczonego towaru u innego Wykonawcy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Odstępujący zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości brutto umowy. Nie dotyczy to przypadku opisanego w pkt. 2 i § 9 pkt. 2. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. §9 INNE POSTANOWIENIA 1. Towar dostarcza do siedziby Zamawiającego Wykonawca na własny koszt i ryzyko. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, oraz innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. 4. Zmiana postanowień umowy z zastrzeżeniem art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny w Bydgoszczy. 6. Umowę niniejszą sporządzono na dwóch stronach, w 3 egz. z przeznaczeniem; jeden egzemplarz dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Data……………………… Dowódca ……...……….. Główny księgowy ……………….

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA : Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za całość zamówienia. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1.Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem do momentu otwarcia licytacji. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy pzp zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 2.Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 3.Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Andrzej Kuziemski – tel. /052 / 378 1640 , fax (052) 378 7504: SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 1.Wniosek o dopuszczenie do licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt. VII musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2.Składane zaświadczenia i oświadczenia muszą być oryginalnymi dokumentami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty. 4.Koperta musi być dostarczona do kancelarii Zamawiającego na adres: JW. 1189 Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 2 i opatrzona napisem: „Przetarg – papier sprawa 03/Łącz/D/09 - nie otwierać przed 14.07.2009 r.” godz. 10:30.

Informacje o wadium:

Wymagane wadium 1500,00 PLN. Wadium powinno być wniesione najpóźniej przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej, który zostanie podany wraz z zaproszeniem do udziału w licytacji. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego: NBP Oddział Bydgoszcz , numer konta: 03 1010 1078 0059 3313 9130 0000, z adnotacją: „Wadium –papier nr sprawy 03/Łącz/D/2009”. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm. ). Oryginały wadium wnoszonego w postaci wymienionej w pkt b, c, d, e, należy dostarczyć do sekcji zamówień publicznych.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-07-14 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-07-14 14:12:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła