Licytacja L-140-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest ComtegraSA z ofertą o wartości 312000PLN.
Dane zwycięzcy:
ComtegraSA - ComtegraSA, Comtegra S.A.
Puławska474
02-884, Warszawa


Ogłoszenie o zamówieniu L-140-2019 - Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony antywirusowej stacji roboczych przed szkodliwym oprogramowaniem

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

544108-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-07-09 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony antywirusowej stacji roboczych przed szkodliwym oprogramowaniem

Usługi

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony antywirusowej stacji roboczych przed szkodliwym oprogramowaniem. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1.przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej uwzględniającej: a) Architekturę rozwiązania i mechanizmy komunikacji Konsoli z serwerami pośredniczącymi i stacjami roboczymi. b) Istniejącą strukturę stacji roboczych objętych wdrożeniem. c) Scenariusze tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych. d) Ustalenie adresacji sieciowej wszystkich komponentów i zasady konfiguracji firewalli Zamawiającego. e) Przygotowanie do akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu obejmującego Konsolę Systemu, instalację oprogramowania na stacjach roboczych w liczbie 1000 sztuk oraz wykonanie testów odbiorowych. Zamawiający wskaże do 10 lokalizacji, w których zostanie przeprowadzona instalacja oprogramowania na stacjach roboczych. Harmonogram musi uwzględniać lokalizacje, terminy oraz liczbę stacji roboczych podlegających wdrożeniu. j) Przedłożona dokumentacja przedwdrożeniowa musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 2.2. Udostępnienie oprogramowania Centralnej Konsoli (Konsoli) i konfiguracja go w infrastrukturze zamawiającego. 2.3. Konfigurację i uruchomienie komponentów niezbędnych dla zapewnienia ochrony antywirusowej na 1000 stacji roboczych wskazanych przez Zamawiającego oraz skomunikowanie ich z Konsolą (pozostałe stacje robocze Zamawiający skonfiguruje samodzielnie). 2.4. Aktywację subskrypcji ochrony antywirusowej zgodnie z harmonogramem aktywacji subskrypcji i zapewnienie ciągłość działania ochrony antywirusowej 3. Sumaryczna liczba stacji objętych ochroną wyniesie 9000 sztuk. 4. Kody CPV: 72511000-0 - Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym, 48761000-0 - Pakiety oprogramowania antywirusowego.

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT 23% - dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 100,00 PLN (słownie: sto złotych). 8. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 459 200,00 zł. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-07-01 11:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-07-09 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2019-07-09 12:15:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

-

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej- w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być składane w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3) winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3) winno być złożone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Wniosek należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzony własnoręcznym podpisem. 9. Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 9.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 8. 8.2. Oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony antywirusowej stacji roboczych przed szkodliwym oprogramowaniem. Nr sprawy: ZP-P-I.271.56.2019.

IX. Termin związania ofertą


30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Umowa nr .............. W dniu ................2019 r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514, reprezentowaną przez: ......................................................................................................................... zwaną dalej „Zamawiającym” - a ...................................................................................................................., z siedzibą w ..................................................................................................... reprezentowanym przez ...................................................................................... - zwanym dalej „Wykonawcą” - w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w którym oferta Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą, zawarta została umowa następującej treści: §1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony antywirusowej stacji roboczych przed szkodliwym oprogramowaniem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. §2 Realizacja Umowy 1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca: 1) przeprowadzi analizę przedwdrożeniową; 2) udostępni oprogramowanie Centralnej Konsoli (Konsoli) i skonfiguruje je w infrastrukturze Zamawiającego; 3) skonfiguruje i uruchomi komponenty niezbędne dla zapewnienia ochrony antywirusowej na 1000 stacji roboczych wskazanych przez Zamawiającego oraz skomunikuje je z Konsolą (pozostałe stacje robocze Zamawiający skonfiguruje samodzielnie). 4) będzie aktywował subskrypcje ochrony antywirusowej zgodnie z §3 ust. 2. i zapewniał ciągłość działania ochrony antywirusowej. 2. Sumaryczna liczba stacji roboczych objętych ochroną wyniesie 9000 sztuk. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby subskrypcji w okresach określonych w §3 ust 2 o 10%, co nie stanowi zmiany Umowy i nie skutkuje żadnymi sankcjami wobec Zamawiającego. 4. Wszystkie subskrypcje zapewniane w ramach Umowy będą aktywowane przez Wykonawcę w terminie określonym w §3 ust. 2 pkt 1 lub na zlecenie Zamawiającego w ciągu 7 dni od zlecenia w paczkach nie mniejszych niż 250 sztuk z zachowaniem terminów wynikających z §3 ust. 2 i będą aktywne do 31.12.2021 r. 5. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 Wykonawca na koniec każdego trzymiesięcznego okresu ochrony będzie sporządzał z Konsoli i przedstawiał do akceptacji Zamawiającemu zestawienie aktywnych subskrypcji w danym okresie rozliczeniowym. §3 Terminy wykonania i czas trwania umowy 1. Wdrożenie: 1) zadanie o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 w terminie 10 dni od zawarcia Umowy; 2) zadanie o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 w terminie 15 dni od zawarcia Umowy; 3) zadanie o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 w terminie 30 dni od zawarcia umowy jednak nie później niż do 01.09.2019 r. 2. Harmonogram aktywacji subskrypcji: 1) w dniu 01.09.2019 r. - 3000 sztuk, 2) do 31.12.2019 r. - 2000 sztuk, 3) do 31.12.2020 r. - 3000 sztuk, 4) do 31.12.2021 r. - 1000 sztuk. 3. Ochrona antywirusowa oraz aktywowane przez Wykonawcę subskrypcje obowiązują do 31.12.2021 r. 4. Umowa obowiązuje do 31.12.2021 r. §4 Obowiązki Wykonawcy 1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu realizacji Umowy, a w szczególności do: 1) zapewnienia terminowości wszelkich obustronnie ustalanych kontaktów roboczych oraz zaplanowanych prac; 2) zapewnienia i utrzymywania przez czas trwania Umowy dostępu do Konsoli dla pracowników Wykonawcy, przy zachowaniu bezpiecznego kanału transmisji danych; 3) udostępniania Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji mających znaczenie dla prawidłowej i kompletnej realizacji Umowy, o które poprosi Wykonawca; 4) koordynowania prac objętych przedmiotem Umowy; 5) czynnej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji postanowień Umowy; 6) zabezpieczenia Konsoli w zakresie archiwizacji i odtwarzania. 2. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru prac są: 1) ………………………. - w zakresie ……………………….., 2) ………………………. - w zakresie ………………………... 3. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację Umowy i koordynującym wszystkie działania jest ……………………………… 4. §5 Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu realizacji Umowy, a w szczególności do: 1) zapewnienia terminowości wszelkich obustronnie ustalanych kontaktów roboczych oraz zaplanowanych prac; 2) zapewnienia i utrzymywania przez czas trwania Umowy dostępu do Systemu dla pracowników Wykonawcy, przy zachowaniu bezpiecznego kanału transmisji danych; 3) udostępniania Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji mających znaczenie dla prawidłowej i kompletnej realizacji Umowy, o które poprosi Wykonawca; 4) koordynowania prac objętych przedmiotem Umowy; 5) czynnej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji postanowień Umowy; 6) zabezpieczenia Systemu w zakresie archiwizacji i odtwarzania. 2. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru prac są: 1) ………………………. - w zakresie ……………………….., 2) ………………………. - w zakresie ………………………... 3. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację Umowy i koordynującym wszystkie działania jest ………………………………. §6 Zatrudnienie pracowników 1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) konfigurowanie; 2) przeprowadzanie instruktaży oraz wdrożeń stanowiskowych; 3) opracowywanie dokumentacji; 4) instalacja oprogramowania; 5) zapewnienie ciągłości działania 2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno trwać przez okres wykonywanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę. 3. Wykonawca w terminie 20 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust. 1, ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonuje poszczególne czynności określone w ust. 1. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników wykonujących czynności określone w ust. 1 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym celu Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych, zobowiązuje się: 1) przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami; 2) okazać dokumenty potwierdzające bieżące opłacanie składek ZUS za tych pracowników. 5. Zarówno nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie tam wskazanym, jak i nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4, w terminie tam wskazanym, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w §12 ust. 4. 6. W przypadku kolejnego niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 4, Zamawiający: 1) naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w §12 ust. 4; 2) niezależnie od naliczenia kary umownej, o której mowa w pkt. 1, może odstąpić od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 7. Wymóg określony w ust. 1-4 dotyczy także każdego Podwykonawcy, jak i dalszego Podwykonawcy, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowie o podwykonawstwo zapisy zgodne z ust. 1-4. Odbiory 1. Wykonanie czynności będących przedmiotem Umowy i określonych w §2 ust. 1 pkt. 1-3 potwierdzone zostanie protokołami częściowymi odbioru wdrożenia, podpisanym bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 2. Po podpisaniu bez uwag protokołów częściowych o których mowa w ust. 1 Strony Umowy podpiszą bez uwag protokół końcowy wdrożenia najpóźniej 01.09.2019 r. 3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 1-3 Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Czynności odbiorowe powinny zakończyć się, w terminach określonych w §3 ust. 1 podpisaniem protokołów, o których mowa w ust. 1. 4. Wykonanie czynności będących przedmiotem Umowy i określonych w §2 ust. 1 pkt 4 potwierdzane będzie przez Wykonawcę na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego raportu z Konsoli. 5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt usunąć ujawnione wady w terminie 3 dni i ponownie zgłosić gotowość prac do odbioru. Usunięcie ewentualnych wad nie przedłuży terminów, o których mowa w §3. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami i normami, przy zachowaniu należytej staranności. §9 Podwykonawcy 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem Umowy podwykonawcom. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) ….................................................................................................................. 2) ...................................................................................................................... 3) ...................................................................................................................... §10 Poufność 1. Informacje Poufne - niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania - są to informacje Zamawiającego, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, a zostały przekazane lub udostępnione Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, które Zamawiający oznaczył jako poufne lub w inny sposób poinformował Wykonawcę, że traktuje je jako poufne. Informacjami poufnymi są także informacje przekazane Wykonawcy w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, oznaczone jako poufne. 2. Za Informacje Poufne nie są uważane informacje, które Zamawiający jest zobowiązany ujawnić na mocy obowiązujących przepisów, w tym ustawy PZP. 3. Wykonawca zobowiązuje się: 1) nie ujawniać Informacji Poufnych innym podmiotom, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności; 2) wykorzystywać Informacje Poufne jedynie w celu realizacji Umowy; 3) nie powielać Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne dla realizacji Umowy; 4) zabezpieczać otrzymane Informacje Poufne przed dostępem osób nieuprawnionych w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru. 4. Wykonawca może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostępnić Informacje Poufne personelowi Wykonawcy (pracownikom, współpracownikom) oraz Podwykonawcom, przy czym dostęp do Informacji Poufnych oraz korzystanie z Informacji Poufnych przez te osoby i podmioty nie może wykroczyć poza zakres, w jakim Wykonawca może z nich korzystać. Wykonawca zobowiąże te osoby i podmioty do przestrzegania poufności. Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenia spowodowane przez takie osoby i podmioty. 5. W przypadku rozwiązania Umowy, niezależnie od powodu rozwiązania lub jej wygaśnięcia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu w terminie 14 dni materiałów zawierających Informacje Poufne, a Informacje Poufne przechowywane w wersji elektronicznej usunie ze swoich zasobów i nośników elektronicznych. Ten sam obowiązek będzie ciążył na osobach i podmiotach, o których mowa w poprzednim ustępie. 6. Wykonawca zobowiązuje się na pisemne żądanie Zamawiającego niezwłocznie zniszczyć materiały zawierające Informacje Poufne. 7. Niezależnie od kar umownych opisanych w §12, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych - w wysokości 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) zł za każdy przypadek naruszenia. §11 Wynagrodzenie 1. Całkowita kwota wynagrodzenia za cały okres obowiązywania Umowy nie może przekroczyć kwoty brutto .......…..…......…... zł (słownie: …………….…….), w tym wynagrodzenie netto ................................. zł (słownie: ........………………) i podatek VAT .…..............……. zł (słownie: ……………………) 2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia w wysokości 10% kwoty określonej w ust. 1. za czynności opisane w §2 ust. 1 pkt. 1-3 jest podpisany przez obydwie strony bez uwag protokół końcowy odbioru wdrożenia o którym mowa w §7 ust. 2. 3. Faktura za wykonanie czynności, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 1-3 zostanie wystawiona przez Wykonawcę na podstawie podpisanego protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2. 4. Wynagrodzenie za wykonanie czynności §2 ust. 1 pkt 4 płatne będzie z dołu w częściach, za każde trzy pełne miesiące kalendarzowe świadczenia ochrony antywirusowej liczone od daty aktywacji pierwszych subskrypcji. Ostatnia część będzie płatna po zakończeniu umowy. 5. Wynagrodzenie za każdą z części będzie liczone jako suma iloczynów liczby dni ochrony w trzymiesięcznym okresie oraz 1/30 kosztu miesięcznej ochrony jednej stacji roboczej, w wysokości ………… zł (w zaokrągleniu do czterych miejsc po przecinku) liczona dla wszystkich stacji roboczych objętych ochroną w okresie rozliczeniowym. 6. Faktury za wykonanie czynności, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 4 będą wystawiane przez Wykonawcę na koniec każdego zakończonego okresu, o którym mowa w ust. 4 oraz 5 na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego raportu z Konsoli. 7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w poszczególnych latach kalendarzowych jej obowiązywania nie może przekroczyć środków budżetowych przewidzianych w budżecie miasta na te lata. 8. Wynagrodzenie zostanie wpłacone na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionych faktur VAT. 9. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle* ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz.2191) z uwzględnieniem właściwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiającego. 10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 11. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. §12 Ciągłość działania ochrony antywirusowej 1. Wykonawca zapewni ciągłość działania ochrony antywirusowej od 1.09.2019 r. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu: 1) poprawność funkcjonowania Konsoli, 2) usuwanie awarii, usterek, błędów i przyczyn niestabilnej pracy wszystkich udostępnianych Zamawiającemu elementów ochrony; 3) aktualizację udostępnianego oprogramowania do najnowszych wersji, 4) udzielanie nielimitowanych konsultacji w języku polskim (pod nr: ………………..…….. lub adresem mailowym e-mail: ……………...….), świadczonych przez certyfikowanego specjalistę, w zakresie bieżącej ochrony stacji roboczych i pracy Konsoli w godzinach pracy Urzędu. 3. W ramach zapewnienia ciągłości działania ochrony antywirusowej Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania i natychmiastowego potwierdzania zgłoszeń awarii, usterek, błędów, niestabilnej pracy systemu, zgłoszeń krytycznych lub któregokolwiek jego elementu przez wskazanych w protokole odbioru administratorów systemu za pomocą e-mail: ………………. oraz tel./fax. ……………….. . 4. Zamawiający przez awarię, usterkę, błędy lub niestabilne zapewnienie ochrony stacji roboczych i pracy Konsoli rozumie każdą sytuację, w której udostępniane komponenty i elementy ochrony pracują w sposób odmienny niż opisany w dokumentacji technicznej i użytkowej. 5. Wsparcie techniczne zapewnia niezwłoczne podjęcie zgłoszenia zgodnie z zasadami określonymi przez standardy obsługi. W tym: usuwanie awarii, usterek i przyczyn jej niestabilnej oraz mało wydajnej pracy oprogramowania w terminie do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia awarii. 6. W przypadku zgłoszeń krytycznych, powodujących brak działania Konsoli lub wstrzymanie ochrony stacji roboczych, Wykonawca usunie awarię w ciągu 8 godzin od zgłoszenia. 7. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego przeprowadzania aktualizacji, instalacji poprawek w okresie trwania wsparcia technicznego, do najnowszej stabilnej wersji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej i szczegółowej ewidencji interwencji w ramach zapewnienia ciągłości ochrony antywirusowej w sposób dający możliwość bieżącego wglądu przez Zamawiającego do informacji dotyczących tych czynności. 9. Wykonawca zapewni dostęp do bazy wiedzy/wsparcia technicznego producenta oprogramowania antywirusowego. §13 Kary umowne 1. W przypadku niedotrzymania terminów realizacji czynności, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1, 2. i 3. Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 2. W przypadku niedotrzymania terminów realizacji czynności, o których mowa w §2 ust. 4 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 3. W przypadku niedotrzymania terminów realizacji czynności, o których mowa w §11 ust. 5 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde uchybienie terminu. 4. W przypadku niedotrzymania terminów realizacji czynności, o których mowa w §11 ust. 6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdą godzinę zwłoki karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: stu złotych 00/100) za każde uchybienie terminu. 5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w §6 Umowy, oraz w przypadku odmowy lub zaniechania przedstawienia dokumentów pozwalających na przeprowadzenie kontroli, w sposób określony w §6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) zł za każdy stwierdzony przypadek. 6. Kary, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4, nie będą miały zastosowania, kiedy niedotrzymanie terminu realizacji nastąpi z przyczyn technicznych lub technologicznych, nie leżących po stronie Wykonawcy. 7. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust.1. 8. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust.1. 9. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o potrąceniu i o jego wysokości. 10. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych określonych w Umowie, Strony uprawnione są do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. §14 Siła wyższa 1. Strony uznają niedotrzymanie lub opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy uniemożliwiające należyte wykonanie obowiązków za usprawiedliwione, jeśli zostały spowodowane przez okoliczności, które powstały na skutek działania siły wyższej. 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni, od kiedy nawiązanie komunikacji stanie się możliwe, przekaże drugiej Stronie pisemną informację o zaistnieniu siły wyższej i jej przewidywanych skutkach dla realizacji Umowy oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. 3. Strony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od dnia otrzymania powyższej informacji, uzgodnią na piśmie tryb dalszego postępowania w przedmiocie realizacji Umowy. §15 Ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynikające z działania siły wyższej lub gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpi z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i integralność kopii danych wykonanych i przechowywanych przez Zamawiającego. 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty danych, w tym za niemożność korzystania z danych utraconych przez Zamawiającego oraz za koszty związane z odtworzeniem danych, które powstały na skutek niedopełnienia leżącego po stronie Zamawiającego obowiązku sporządzania kopii zapasowych danych aktualnych i archiwalnych oraz odtwarzania utraconych lub zmienionych danych. 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub zaprzestania funkcjonowania Systemu spowodowane: 1) uszkodzeniem Systemu na skutek nieuzgodnionego z Wykonawcą, nieprawidłowego używania lub naprawiania Systemu przez Zamawiającego; 2) uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi, przepięciami elektrycznymi wywołanymi przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy lub wynikającymi z działania siły wyższej; 3) błędami Systemu na skutek używania przez Zamawiającego nieuzgodnionego z Wykonawcą oprogramowania osób trzecich, mogącego mieć znaczenie dla poprawności i efektywności pracy Systemu; 4) błędami Systemu na skutek wprowadzenia przez Zamawiającego do używania sprzętu nieuzgodnionego z Wykonawcą, mogącego mieć znaczenie dla poprawności i efektywności pracy Systemu; 5) błędami Systemu na skutek nieuprawnionej ingerencji w kod źródłowy lub wynikowy Systemu; 6) błędami Systemu na skutek zmian w konfiguracji sprzętowej lub systemowej, które wprowadzono bez uzgodnienia z Wykonawcą; 7) korzystaniem z Systemu przez osoby nieupoważnione w związku z udostępnieniem hasła dostępu przez pracownika Zamawiającego. §17 Zmiany umowy 1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana terminu realizacji umowy z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej realizację umowy w terminach określonych pierwotnie, 2) zmiana wynagrodzenia, w przypadku: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług - stawka i kwota podatku VAT i wynagrodzenia ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub lub zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2017 r. Poz. 847, z późn. zm.) - ryczałt ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa o których mowa w niniejszej lit., pod warunkiem, że Wykonawca: - udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, - wykaże jaką część ceny jednostkowej stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - ryczałt ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa o których mowa w niniejszej lit., pod warunkiem, że Wykonawca: - udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, - wykaże jaką część ceny jednostkowej stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów, d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wykażą bezpośredni lub pośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wykaże, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę na podstawie lit. b lub c. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę. 3. Poza przypadkami o których mowa w ust. 2, dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej Umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 3, pkt 4 lit. b) - c), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a - 1e ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U.2018r. Poz. 1986 z późn. zm.). §18 Odstąpienie od umowy 1. Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy przewidzianych w przepisach prawa, Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach, gdy: 1) Wykonawca nie przystąpi do realizacji przedmiotu Umowy; 2) Wykonawca będzie wykonywał Umowę w sposób nienależyty, w szczególności dopuści się naruszenia postanowień Umowy; 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1-2, Zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy lub usunięcia naruszeń postanowień Umowy wyznaczając mu co najmniej 7 dniowy termin do usunięcia nieprawidłowości. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni liczonych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 3. Odstąpienie od Umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami z momentem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kar umownych i odszkodowania. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy. §19 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, m.in. Kodeks cywilny i Ustawa Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku powstania sporów w trakcie realizacji Umowy, Strony dołożą starań zmierzających do polubownego ich rozstrzygnięcia. 3. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sporów, Strony ustalają, że będą one rozstrzygane w drodze postępowania sądowego przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 1.1. w zakresie przedmiotu zamówienia: p. Paweł Marczuk - Wydział Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin, ul. Okopowa 11, telefon 81 466 11 22, 1.2. w zakresie procedury: p. Paweł Patyra - Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, telefon 81 466 30 16. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 21.06.2019 r. 2.1. Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/. 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien podać wszelkie dane kontaktowe, zgodnie z wzorem umowy. 4.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: 5.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 4.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka1, 20–109 Lublin. 4.1.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 4.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. 4.1.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 4.1.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 4.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 4.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 4.1.8. Posiada Pani/Pan: 4.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 5.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 4.1.8.4. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 4.1.8.5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 4.1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 4.1.9.1.w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 4.1.9.2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 4.1.9.4.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacje o wadium


Tak

1.Wadium należy wnieść przed upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej, w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych); 2.Wadium może być wnoszone w następujących formach: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. nr konta 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875, tytułem „Wadium: Świadczenie usługi ochrony antywirusowej. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wadium należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, pokój nr 8 przed terminem wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1.poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie, o którym mowa w pkt. 1 pomimo zaproszenia go do licytacji elektronicznej, nie zostanie do niej dopuszczony.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła