Licytacja L-141-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-141-2009 - Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Dane zamawiającego

ARadzik, Urząd Marszałkowski Wojeództwa Mazowieckiego w Warszawie
Jagiellońska 26
03-719, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

106465

Termin otwarcia licytacji:

2009-07-24 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Zestaw komputerowy -121 sztuk; monitor LCD 19 -121 sztuk; notebook do 15.4 cala -12 sztuk; drukarka laserowa - 16 sztuk; drukarka przenośna atramentowa z dołączonym orogramowaniem - 3 sztuki; drukarka laserowa kolorowa - 12 sztuk; skaner kolorowy, płaski, A4 z dołączonym orogramowaniem - 2 sztuki; skaner A4 duplex 15 str/min mono/kolor - 9 sztuk; skaner 600 dpi 30 str min/kolor, 40 str min/mono - 1 sztuka; oprogramowanie: ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition - Wersja BOX polska wersja- 2 sztuki; CorelDRAW Graphics Suite X4 PL - 2 sztuki; Licencja prog. archiwizującego Win-rar - 134 licencje.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licyctacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę, montaż i instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego będzie licytacją 3-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 4 000,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego 951 800,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

4000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-07-15 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Użyte poniżej określenia `pzp` lub `ustawa` oznaczają ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a w szczególności w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej 1 dostawę sprzętu komputerowego, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (brutto) każde; c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. 4) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, warunki, o którym mowa w punkcie 1 lit. c każdy z Wykonawców musi spełnić i udokumentować samodzielnie. 5) Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 6) Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie dokonana przez Komisję przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 p.z.p.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wraz z wnioskiem (załącznik nr 2 do ogłoszenia, dostępny na stronie www.zamowienia.mazovia.pl) o dopuszczenie do udziału w licytacji zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, wraz z wypełnionym wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa następujące dokumenty: a) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 p.z.p., zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie (zawierającej treść) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; b) w celu potwierdzenia, opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom sprzętu komputerowego, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawcy przedstawią informację zgodnie z wymogami określonymi wsekcji III.2 opis warunków udziału w postepowaniu pkt 1 lit. b ogłoszenia; c) Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, których wzór stanowią załączniki nr 1A i 1B do ogłoszenia, dostępny na stronie www.zamowienia.mazovia.pl; d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - jeśli nie wynika to z zapisów w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do wniosku: a) wypełniony i podpisany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do ogłoszenia, dostępny na stronie www.zamowienia.mazovia.pl), b) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, spełniają europejskie normy bezpieczeństwa i spełniają wymagania w zakresie efektywności energetycznej co najmniej równoważne ze wspólnymi specyfikacjami technicznymi Energy Star (dla komputerów i monitorów)

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

20 dni .

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.zamowienia.mazovia.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Szczegółowe warunki umowy z wybranym Wykonawcą zawarte są w załączonym projekcie umowy w załączniku nr 3 do ogłoszenia na stronie www.zamowienia.mazovia.pl.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do ogłoszenia (na stronie www.zamowienia.mazovia.pl). Formularz ten będzie stanowić załącznik do umowy. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Kancelaria Ogólna Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę, montaż i instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Nie otwierać przed dniem 15.07.2009 r. godz. 10:00. WARUNKI UMOWY: Z wykonawcą zostaną podpisane cztery umowy - odrębne dla każdego z programów określonych poniżej oraż na sprzęt komputerowy dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Szczegółowe warunki umowy z wybranym Wykonawcą zawarte są w załączonym projekcie umowy w załączniku nr 3 do ogłoszenia na stronie www.zamowienia.mazovia.pl. Programy z których będzie finansowany zakup sprzętu PC: 1.Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (w skrócie PROW 2007-2013) 2.Wydatek finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w skrócie PO KL) 3. Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (w skrócie RPO WM 2007-2013).

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-07-15 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-07-24 10:30:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-07-17 11:46:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła