Licytacja L-141-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-141-2011 - Zakup i dostawa drobnego sprzętu kuchennego (AGD)

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Rafał Ginszt, Agencja Rynku Rolnego
Adres pocztowy: ul. Nowy Świat 6/12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-400
Tel.: 0-22 661-72-72, Faks: 0-22 661-79-02
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

139466-2011

Termin otwarcia licytacji:

Termin otwarcia wypada w dzień wolny od pracy, a zatem otwarcie nastąpi pierwszego dnia roboczego po ustalonym terminie, tj.
2011-06-20 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa drobnego sprzętu kuchennego (AGD)
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. CPV: 39.22.00.00-0 (Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe). 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostarczanie fabrycznie nowego drobnego sprzętu kuchennego (AGD) do Centrali i Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego, przyznawanych jako nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przez OT w ciągu 2011 r. 3. W ramach zadania zrealizowany zostanie zakup nagród w postaci sprzętu AGD. 4. Ilości nagród są następujące: a) nagrody w postaci robota kuchennego wieloczynnościowego - 53 szt.; b) nagrody w postaci zestawu dwóch patelni: patelni grillowej - 58 szt. oraz patelni z pokrywką - 58 szt.; c) nagrody w postaci maszynki elektrycznej do mięsa - 40 szt.; d) nagrody w postaci noża szefa kuchni - 50 szt. 5. Specyfikację przedmiotu zamówienia z podziałem na rodzaje nagród stanowi załącznik nr 6 do Istotnych postanowień umowy. 6. Zestawienie ilościowe przedmiotu umowy w podziale na Oddziały Terenowe i Centralę ARR stanowi załącznik nr 2 do Istotnych postanowień umowy. 7. Miejscem dostaw przedmiotu zamówienia są Centrala Agencji Rynku Rolnego oraz Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego, zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w załączniku Nr 2 do Istotnych postanowień umowy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 39.22.00.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania do wyczerpania kwoty określonej w umowie, ale nie dłużej niż do dnia 14 lipca 2011r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 1 300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany mogą być w szczególności związane z: - zmianą danych adresowych obu stron umowy; - zmianą zapisów Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów. - ustawową zmianą stawki VAT poprzez zmianę wysokości wynagrodzenia brutto (kwota netto nie ulega zmianie) - terminami realizacji dostaw lub ich miejscami przeznaczenia w przypadku zmian terminów lub miejsc odbycia imprez, na które przeznaczone są na nagrody artykuły gospodarstwa domowego objęte daną dostawą, z zastrzeżeniem że dostawy odbędą się wyłącznie w ramach jednostek ARR, tj. Centrala i Oddziały Terenowe, wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy; - zmniejszeniem ilości artykułów gospodarstwa domowego o nie więcej niż o 3 sztuki z każdego z wymienionych rodzajów asortymentów wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z §2 ust. 6.

Termin związania ofertą

30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.arr.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, obowiązany jest zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie, poprzez wpisanie takiej informacji na formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 4. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 5. Nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 2. Cena wywoławcza: 66 051,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych). Minimalny krok postąpienia: 100,00 PLN brutto (słownie: sto złotych). 3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. W związku z wykonaniem umowy zawartej w wyniku przedmiotowego zamówienia publicznego rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich i nie będą prowadzone w walutach obcych.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-06-10 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Agencja Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, Kancelaria Ogólna, hol główny, parter, wejście D/A.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin otwarcia wypada w dzień wolny od pracy, a zatem otwarcie nastąpi pierwszego dnia roboczego po ustalonym terminie, tj.
2011-06-20 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-06-20 12:10:37

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości umowy brutto.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY PRZEDMIOT UMOWY § 1 Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego, zgodnie z zestawieniem ilościowo-wartościowym zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. WARUNKI REALIZACJI DOSTAW § 2 1. Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania do wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy, ale nie dłużej niż do dnia 14 lipca 2011r., zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku nr 2. 2. Artykuły gospodarstwa domowego, o których mowa w § 1, zgodne z parametrami wymienionymi w załączniku Nr 6 do niniejszej umowy, będą dostarczone sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem dostaw do Centrali i Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego. Zestawienie ilościowo-wartościowe przedmiotu umowy dostarczanego do Centrali oraz Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy a harmonogram dostaw określony został w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy. 3. Miejscem dostaw przedmiotu umowy są Centrala Agencji Rynku Rolnego oraz Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy przedmiotu umowy w opakowaniach właściwych dla danego rodzaju artykułu. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w stanie nienaruszonym i nieuszkodzonym. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości artykułów gospodarstwa domowego wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy o nie więcej niż 3 sztuki z każdego z wymienionych rodzajów asortymentów i w konsekwencji odpowiedniego zmniejszenia wartości umowy. W przypadku realizacji umowy w zakresie węższym niż opisany w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o wykonanie umowy w pełnej kwocie. 7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania dostawy w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8:00 do godz. 15:30. 8. Potwierdzeniem wykonania każdej z dostaw według harmonogramu zawartego w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez uwag przez przedstawicieli stron. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. 9. Wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zostanie potwierdzone przez Zamawiającego końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym bez uwag przez przedstawicieli stron. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 10. Upoważnioną osobą do podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych, określonych w ust. 8 i 9, po stronie Zamawiającego jest Dyrektor Oddziału Terenowego, którego dotyczy dostawa, lub w przypadku Centrali Agencji Rynku Rolnego - Dyrektor Biura Promocji Żywności. Upoważnioną osobą do podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego jest Dyrektor Biura Promocji Żywności Agencji Rynku Rolnego. 11. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z dostarczeniem artykułów gospodarstwa domowego określonych w § 1, do miejsc przeznaczenia, o których mowa w ust. 3. 12. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących postanowień zawartych w Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów - stanowiącymi załącznik Nr 5 do niniejszej umowy. 13. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji uzyskanych podczas realizacji umowy. 14. Wszelkie informacje uzyskane podczas realizacji niniejszej umowy będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z umową, z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). WARUNKI PŁATNOŚCI § 3 1. Całkowita wartość umowy wynosi netto _____ PLN (słownie: _____) plus należny podatek VAT, co stanowi wartość brutto ____ PLN (słownie: ____). 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 zgodnie z cenami zawartymi w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy 3. Całkowita wartość umowy, określona w ust. 1 ulega zmniejszeniu, stosownie do § 2 ust. 6, jeżeli zrealizowany przedmiot umowy , o którym mowa w § 1 obejmie ilości mniejsze niż wskazane w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 4. W przypadku realizacji umowy w kwocie niższej niż wymieniona w ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie umowy w pełnej kwocie. 5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 w terminie 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy , o którym mowa w § 1 stanowi podpisany bez uwag końcowy protokół zdawczo-odbiorczy określony w § 2 ust. 9. 7. Faktura VAT będzie wystawiona na: Agencja Rynku Rolnego, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, NIP: 525-000-78-79. 8. Płatność będzie wykonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT. KARY UMOWNE § 4 1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z parametrami określonymi w załączniku Nr 6 do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wymienić przedmiot umowy na zgodny z parametrami określonymi w załączniku Nr 6. W okresie od dnia zgłoszenia ww. niezgodności do dnia dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z parametrami określonymi w załączniku Nr 6 do niniejszej umowy, Zamawiający będzie naliczał kary umowne w wysokości 0,25% całkowitej wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień oczekiwania na dostarczenie przedmiotu umowy spełniającego parametry określone w załączniku Nr 6 do niniejszej umowy. 2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek terminu z określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy dla poszczególnych dostaw objętych przedmiotem umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25% całkowitej wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. W przypadku, gdy łączna suma kar umownych określonych w ust. 1 i ust. 2 liczona w całym okresie realizacji umowy przekroczy 10% całkowitej wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 1, Zamawiający w każdej chwili może odstąpić od umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 1. 4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości brutto umowy określonej w § 3 ust 1. 5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY § 5 1. W dacie zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 3 % wartości umowy brutto, tj. ____(słownie: ____) w formie ____, co Strony niniejszym potwierdzają. 2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Agencja przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Agencja zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy przeznaczone jest na pokrycie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy zostanie zwolnione (zwrócone) w terminie 30 dni od dnia uznania umowy przez Zamawiającego za należycie wykonaną, tj. po podpisaniu bez uwag końcowego protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 6 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.Zmiany mogą być w szczególności związane z: - zmianą danych adresowych obu stron umowy; - zmianą zapisów Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów. - ustawową zmianą stawki VAT poprzez zmianę wysokości wynagrodzenia brutto (kwota netto nie ulega zmianie) - terminami realizacji dostaw lub ich miejscami przeznaczenia w przypadku zmian terminów lub miejsc odbycia imprez, na które przeznaczone są na nagrody artykuły gospodarstwa domowego objęte daną dostawą, z zastrzeżeniem że dostawy odbędą się wyłącznie w ramach jednostek ARR, tj. Centrala i Oddziały Terenowe, wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy; - zmniejszeniem ilości artykułów gospodarstwa domowego o nie więcej niż o 3 sztuki z każdego z wymienionych rodzajów asortymentów wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z §2 ust. 6. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, której nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może w takim wypadku żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Załączniki, wskazane w niniejszej umowie, stanowią jej integralną część. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła