Licytacja L-141-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-141-2015 - Zakup papieru kserograficznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-916
Tel.: 22 694-45-06, Faks: 22 694-52-68
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

68805-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-06-01 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup papieru kserograficznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego białego papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych dla Ministerstwa Finansów, wraz z dostawą oraz rozładunkiem i przemieszczeniem do pomieszczeń magazynowych wskazanych przez Zamawiającego, papieru formatu A4 w liczbie ok. 22 500 ryz (ryza=500 kartek), o standardzie IQ Premium, klasa A+, zwanego dalej Papierem. Dostawy Papieru będą realizowane zgodnie z zamówieniami Zamawiającego, w terminie od dnia opisania Umowy do 31.12.2015r., lub wykorzystania kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy. Dostawy będą realizowane w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania, nie częściej niż raz w miesiącu. Minimalna wielkość dostawy wynosi 500 ryz. 2. Papier wskazany w ust. 1 jest wysokiej jakości, wyprodukowany z celulozy bielonej, bez użycia związków chloru, z wykorzystaniem wybielacza optycznego, bezołowiowy, bezdrzewny, bezpyłowy, wielofunkcyjny, pracujący bezbłędnie na: a)kopiarkach: sekretarskich, biurowych, wysoko-nakładowych, cyfrowych oraz kopiarkach kolorowych, b)drukarkach laserowych, urządzeniach DTP. 3.Papier wymieniony w ust. 1 spełnia następujące parametry techniczne: Cecha Jednostka Metoda Wartość Gramatura g/m2 ISO 536 80 +/- 3 Grubość mm/1000 ISO 534 107 +/- 3 Sztywność KR/DŁ MD CD mN ISO 2493 125 58 Gładkość ml/min ISO 8791-2 140 +/- 50 Białość CIE ISO 11475 168 +/- 3 Jasność z UV % ISO 2470 113 +/- 1,5 Nieprzezroczystość % ISO 2471 min. 92,5 4. Papier powinien być wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających zasady Dobrej Gospodarki Leśnej. 5. Zamawiający informuje, że przedmiotem licytacji będzie cena za 1 ryzę papieru. 6. Licytacja elektroniczna rozpocznie się od ceny wywoławczej 12.80 zł brutto za 1 ryzę papieru.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.30-1
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
7 miesięcy (do dnia 31-12-2015)

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wskaże w wykazie oraz złoży poświadczenia, na wykonanie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 dostawy papieru kserograficznego o łącznej wartości co najmniej 180.000 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej, przesyłanej w formie skanu drogą elektroniczną, pod rygorem nieważności (tj. w formie aneksu). 2.Zmiany Umowy nie stanowią, w szczególności: zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów kont bankowych Stron, adresów e-mail. 3.Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w niżej wymienionych przypadkach gdy: 1)nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty; 2)niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu; 3)konieczności (ujawnionej w trakcie realizacji Umowy) dokonania uściśleń/uzupełnień postanowień umownych, korzystnych dla Zamawiającego lub wręcz niezbędnych z punktu widzenia realizacji Umowy.

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.mf.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) z Platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca powinien dokonać rejestracji przed wysłaniem Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji; b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, rejestruje się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl. W terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca składając Wniosek o dopuszczenie go do udziału w licytacji podaje swój login; c) w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia licytacji (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie umieszczono przy rejestracji); d) brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji; 2. Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce SAMOUCZEK; 3. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa; 4. Przedmiotowa licytacja jest; licytacją jednoetapową; 5. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny; 6. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu; 7. Zaproszenie do udziału w licytacji zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna prowadzona jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Platforma licytacji elektronicznych, adres internetowy https://licytacje.uzp.gov.pl; W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia; 2. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą; 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym należny podatek VAT. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie; 4. Oferta złożona przez Wykonawcę musi być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. System umożliwia składanie wyłącznie postąpień o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty; 5 Sposób podawania kwoty - kwota określana jest w złotych oraz groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np.: 99.90 obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające; 6. W trakcie licytacji elektronicznej system aukcyjny na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w tej licytacji, a także cenach złożonych przez nich ofert; 7. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie; 8. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; 9. W trakcie licytacji obowiązuje czas podawany na stronie Platformy licytacji elektronicznych UZP; 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całego zamówienia; 11. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 12,80 zł brutto za 1 ryzę papieru.

Minimalna wysokość postąpienia

0.02 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-05-21 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne pok. 308, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, 22 694-48 04, 22 694 59 15

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-06-01 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-06-01 10:25:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga przed podpisaniem Umowy wniesienia 5% ceny umownej zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór Umowy jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zamówienie jest finansowane ze środków budżetowych oraz w części współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu POPT.03.01.00-00-061/08 Wsparcie funkcjonowania urzędów kontroli skarbowej i Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w MF w latach 2007-2015 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, Wsparcie funkcjonowania Jednostki odpowiedzialnej za weryfikację zasady dodatkowości w latach 2010-2015 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, nr POPT.03.01.00-00-215/11. 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału licytacji elektronicznej. Złożenie większej ilości wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych wniosków przez danego Wykonawcę; 2. Wniosek oraz wszelkie dokumenty wymagane muszą zostać sporządzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej; 3. Załącznik Nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej należy złożyć w zamkniętej kopercie z wyraźnie oznaczonym napisem - Zakup papieru kserograficznego wraz z Załącznikiem Nr 2, Nr 2A - Oświadczenie Wykonawcy, Załącznikiem Nr 3 - Wykaz wykonanych głównych dostaw, Załącznikiem Nr 4. - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej; 4. Wykonawca może złożyć Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej oraz inne wymagane oświadczenia na formularzach sporządzonych przez siebie pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie co najmniej treści formularzy sporządzonych przez Zamawiającego i nie będzie z nimi sprzeczna. Dokumenty muszą być przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do Wniosku). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. W przypadku nieczytelnego podpisu dokumenty należy opatrzyć pieczątką imienną zawierającą co najmniej imię i nazwisko osoby składającej podpis; 5. Adres do korespondencji: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne, ul. Świętokrzyska 12, 00- 916 Warszawa; 6. Do porozumiewania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego upoważnieni są: Przemysław Dobrowolski, tel. 22 694-48-04, Jolanta Iwanowska tel. 22 694-59-15 oraz Joanna Lenart, tel. 22 694-55-56, e-mail: wzp@mofnet.gov.pl; 7. Informacyjnie: Ministerstwo Finansów urzęduje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:15-16:15; 8. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy; 9. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia przedmiotowej licytacji elektronicznej Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje wyłącznie drogą elektroniczną; 10. Bezpośrednio po zakończeniu licytacji na stronie Platformy licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, zakładka Ogłoszenia, pod adresem https://licytacje.uzp.gov.p zostanie podana nazwa oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano;

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła