Licytacja L-145-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-145-2009 - Materiały eksploatacyjne

Dane zamawiającego

Małgorzata, Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

237904-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-08-04 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1.Zakup fabrycznie nowych tonerów i tuszy do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy „WYKAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ”. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie 2 dni od podania informacji o wyborze oferty, dostarczy Zamawiającemu wypełniony i podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz „WYKAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH”. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia w/w formularza w tym kolumny V pt. „Nazwa producenta artykułu oraz numer katalogowy lub symbol handlowy nadany przez producenta oraz wydajność podana zgodnie z normą ISO/IEC 24711 dla tuszy lub równoważną normą oraz ISO/IEC 19752/19798 dla tonerów lub równoważną normą”. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych wykonawca wraz z w/w „Wykazem materiałów eksploatacyjnych” dostarczy zamawiającemu karty charakterystyki bezpieczeństwa oddzielnie dla każdego wymienionego w tym wykazie asortymentu. Karty charakterystyk bezpieczeństwa należy załączyć jako wydruki ze strony internetowej producenta danego rodzaju materiału eksploatacyjnego, podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub kopie w/w kart poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 2.Zamawiający dopuszcza materiały (produkty) równoważne. Za produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony (tj. że równoważne kasety z tonerem nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu, pełna kompatybilność z oprogramowaniem drukarki, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera), o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego (nowo wytworzonego w całości), pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony. Produkt równoważny nie może być produktem regenerowanym i nie może być poddany procesowi ponownego napełniania. Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów eksploatacyjnych muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane, niewchodzące wcześniej (pierwotnie) w całości, jak również w części, w skład innych materiałów. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego przed podpisaniem umowy, na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane materiały eksploatacyjne do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”). Stosowanie materiałów eksploatacyjnych nie może powodować uszkodzeń, awarii eksploatowanego sprzętu. Materiały równoważne muszą posiadać karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: - z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrowali się w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. - Wykonawca. W związku z powyższym Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji i zaproszeni do składania ofert, chcący wziąć udział w licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji, na ww. platformie licytacyjnej, o ile nie są jeszcze zarejestrowani. Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (przed wpisaniem loginu w załączniku nr 2 należy się zalogować w systemie i sprawdzić czy system go przyjmie). Jeżeli system przyjmie login należy go wpisać do oświadczenia o loginie i wraz z wnioskiem przesłać do Zamawiającego. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej dzień przed terminem otwarcia licytacji. W przypadku nie dochowania w/w terminu bądź nie przekazania loginu wykonawca nie będzie brał udziału w licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja jednoetapowa. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia) w postaci elektronicznej, podlegające automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Możliwość złożenia oferty (postąpienia) istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy składają oferty z ceną brutto za cały przedmiot zamówienia (zwaną dalej ceną oferty), wyrażoną w złotych. W/w cena oferty obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie naliczone cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT. 5. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 zł. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Informacje dotyczące Wykonawcy (tj. nazwę (firmę) oraz adres), którego ofertę wybrano w toku licytacji zostaną podane na stronie internetowej Zamawiającego tj. http://www.ms.gov.pl zakładka zamówienia publiczne. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za cały przedmiot zamówienia. 9. Cena wywoławcza 488 000,00 zł brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-07-22 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa powyżej na podstawie załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dokumentów żądanych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnianie tych warunków. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia, następujących dokumentów: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ogłoszenia - oryginał podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, Zamawiający zaleca odpowiednie skreślenie w formularzu oświadczenia w zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub w zakresie przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W przypadku złożenia oświadczenia bez skreśleń i nie załączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Ponadto do wniosku o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawcy muszą załączyć: a)Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) notarialnie poświadczona - jeśli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, zostaną podpisane przez osoby inne niż wskazane w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Termin związania ofertą

30 (od ostatecznego terminu składania ofert)..

IX. Termin wykonania zamówienia

15 dni .

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://www.ms.gov.pl zakładka zamówienia publiczne

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie 2 dni od podania informacji o wyborze oferty, dostarczy Zamawiającemu wypełniony i podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz „WYKAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH”. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia w/w formularza w tym kolumny V pt. „Nazwa producenta artykułu oraz numer katalogowy lub symbol handlowy nadany przez producenta oraz wydajność podana zgodnie z normą ISO/IEC 24711 dla tuszy lub równoważną normą oraz ISO/IEC 19752/19798 dla tonerów lub równoważną normą”. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych wykonawca wraz z w/w „Wykazem materiałów eksploatacyjnych” dostarczy zamawiającemu karty charakterystyki bezpieczeństwa oddzielnie dla każdego wymienionego w tym wykazie asortymentu. Karty charakterystyk bezpieczeństwa należy załączyć jako wydruki ze strony internetowej producenta danego rodzaju materiału eksploatacyjnego, podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub kopie w/w kart poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 3. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę w toku licytacji wg wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia, z zastrzeżeniem zawartym w w/w pkt 2 i który w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu szczegółową wycenę materiałów eksploatacyjnych. Suma cen jednostkowych w formularzu musi odpowiadać zaoferowanej w licytacji cenie brutto oferty za cały przedmiot zamówienia.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. Wniosek o dopuszczenie w licytacji elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami oświadczeniem i loginem, Wykonawca składa w formie pisemnej, w zamkniętym opakowaniu na adres Zamawiającego: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, Sekretariat Biura Dyrektora Generalnego wraz z dopiskiem: „wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, BDG-II-3826-01/09 termin składania do dnia 22.07.2009r. do godz. 12.00” oraz zawierającym adres Wykonawcy. a)w przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę i wniosek nie będzie oceniany pod względem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. Tym samym Wykonawca nie zostanie zaproszony do składania ofert. 5. Dopuszcza się składanie wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji przez dwóch lub więcej Wykonawców, pod warunkiem, że będzie spełniać następujące wymagania: 5.1 Wykonawcy występujący wspólnie, w szczególności konsorcja, muszą zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.2 Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – oryginał dokumentu lub kopia (odpis) notarialnie poświadczona. 5.3 Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej muszą być załączone dokumenty, o których mowa w sekcji VII niniejszego ogłoszenia. 5.4 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie. 5.5 Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 7. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami jest p. Małgorzata Filipek – tel. 022/52-12-773. 8. Wszystkie załączniki do ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://www.ms.gov.pl zakładka zamówienia publiczne.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-07-22 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-08-04 12:45:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-07-29 00:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła