Licytacja L-145-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-145-2012 - Sprzątanie obiektów ZUS Radom

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZUS Radom, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Radom
Adres pocztowy: Czachowskiego 21A
Miejscowość: Radom, Kod pocztowy: 26-600
Tel.: 483856350, Faks: 483856415
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

101225 - 2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-05-31 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzątanie obiektów ZUS Radom
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie porządku wokół obiektów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych. Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione czynności: 1. kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w niżej wymienionych obiektach (14.719,54 m2); 1.a. Oddział ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A (budynek nr 1 i nr 2) + winda wolnostojąca od ul. Żeromskiego – 8.477,27 m2; 1.b. Inspektorat ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10 – 1.553,60 m2; 1.c. Inspektorat ZUS w Przysusze, ul. Radomska 30 – 877,51 m2; 1.d. Inspektorat ZUS w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 6 – 1.354,10 m2; 1.e. Inspektorat ZUS w Zwoleniu, ul. Bogusza 20 – 1.191,00 m2; 1.f. Inspektorat ZUS w Kozienicach, ul. Radomska 43 (łącznie z powierzchnią wynajmowaną) – 407,74 m2; 1.g. Biuro Terenowe ZUS w Pionkach, ul. Spokojna 9 – 485,00 m2; 1.h. Biuro Terenowe ZUS w Lipsku, ul. Partyzantów 10 – 373,32 m2; 2. czyszczenie – pranie żaluzji pionowych we wszystkich pomieszczeniach (2.696 m2) – 1 raz w roku w miesiącach kwiecień/maj; 3. czyszczenie – pranie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach(4.325m2) – 1 raz w roku w miesiącach kwiecień/maj; 4. czyszczenie – pranie tapicerki meblowej (780 szt. krzeseł) – 1 raz w roku w miesiącach kwiecień/maj; 5. mycie okien – dwustronnie (3.040,00 m2) – 2 razy w roku w miesiącu wrześniu i kwietniu; 5.a. w przypadku O/ZUS Radom, Inspektoratu ZUS w Grójcu oraz Inspektoratu ZUS w Szydłowcu mycie okien musi odbywać się z tzw. zwyżki lub metodą alpinistyczną ze względu na wysokość budynku oraz konstrukcję okien plastikowych (nieotwieralne 70%), okna myte ze zwyżki – 1.737,00 m2 (nieotwieralne 70%) okna myte bez zwyżki – 1.303,00 m2 ogółem: – 3.040,00 m2 6. mycie sufitów podwieszanych w O/ZUS w Radomiu, wykonanych z paneli aluminiowych lub PCV (370 m2) – 2 razy w roku w miesiącach październik/listopad i kwiecień/maj; 7. wykonanie polimeryzacji następujących powierzchni: posadzek, PCV, tarketu (5.200 m2) – 1 raz w roku (w II kwartale) – w obiektach Oddziału ZUS w Radomiu i jednostkach terenowych ZUS (holle, korytarze i pomieszczenia biurowe). Polimeryzację pomieszczeń biurowych należy wykonać po wcześniejszym wystawieniu biurek, krzeseł i stolików. 8. utrzymanie porządku wokół niżej wymienionych obiektów : 8.a. Oddział ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A; 8.b. Inspektorat ZUS w Grójcu, ul. Jana Matejki 10; 8.c. Inspektorat ZUS w Przysusze, ul. Radomska 30; 8.d. Inspektorat ZUS w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 6; 8.e. Inspektorat ZUS w Zwoleniu, ul. Bogusza 20; 8.f. Inspektorat ZUS w Kozienicach, ul. Radomska 43; 8.g. Biuro Terenowe ZUS w Pionkach, ul. Spokojna 9; 8.h. Biuro Terenowe ZUS w Lipsku, ul. Partyzantów 10.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 90.91.92.00-4
Dodatkowe przedmioty 90.91.13.00-9
90.62.00.00-9
90.91.00.00-9

Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie (wskazane w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.1. ppkt 1.1.a. przedmiotowej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP - w zakresie pkt 1. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o analizę informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1 przedmiotowej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca: - złoży wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie (wskazane w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.1. ppkt 1.1.a. przedmiotowej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP - w zakresie pkt 2; - wykaże się co najmniej 2 usługami, każda trwająca przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy i polegająca na sprzątaniu budynków użyteczności publicznej takich jak m.in. budynki biurowe, szkoły, szpitale, banki (o powierzchni nie mniejszej niż 8.000 m2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, poprzez złożenie wraz z ofertą wykazu wskazanego w podrozdziale II pkt 1.1. ppkt 1.1.b. niniejszego Rozdziału; Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o analizę informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1 przedmiotowej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie (wskazane w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.1. ppkt 1.1.a. przedmiotowej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP - w zakresie pkt 3. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o analizę informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1 przedmiotowej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie (wskazane w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.1. ppkt 1.1.a. przedmiotowej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP - w zakresie pkt 3. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o analizę informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1 przedmiotowej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca: - złoży wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oświadczenie (wskazane w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.1. ppkt 1.1.a. przedmiotowej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP - w zakresie pkt 4; - posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 400.000 zł. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o analizę informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1 przedmiotowej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Inne dokumenty

1. wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW; 2. pełnomocnictwo - w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 3. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia - określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy PZP.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza cenowo, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl/zampub/

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wymagania formalne: 2.1. w licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl 2.2. aby zamawiający miał możliwość dopuszczenia wykonawcy do udziału w licytacji, wykonawca musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem) i przekazać zamawiającemu określony tam swój LOGIN, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej – LOGIN należy podać posługując się dokładnie takimi samymi znakami (w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano); 2.3. w przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu lub nie przekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie wykonawcy od dalszego postępowania. 3. Wymogi techniczne komputera Wykonawcy: 3.1. Wykonawca powinien posiadać komputer PC z oprogramowaniem WINDOWS lub LINUX oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższa albo Firefox 2.0 lub wyższa. Urząd Zamówień Publicznych i zamawiający zalecają wykonawcom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w Samouczku w pkt 7 dostępnym na stronie internetowej UZP pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn; 3.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału wykonawcy składają kolejne najkorzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W toku licytacji wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych i ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Oferta złożona przez wykonawcę powinna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą „cenę przebicia oferty najkorzystniejszej", tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie „dopytuje się" o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty, ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po „KLIKNIĘCIU" przycisku „POTWIERDŹ". 5. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 5.000.00 zł brutto. 6. W toku licytacji zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy elektronicznej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz o cenach złożonych ofert w ten sposób, że informacje te będą na bieżąco dostępne po „KLIKNIĘCIU" na zakładka „LISTA POSTĄPIEŃ". 7. Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji wykonawców nawzajem. 8. Po dokonaniu każdego postąpienia cenowego lub na bieżąco wykonawca powinien dokonywać odświeżenia strony (klawisz F5) celem aktualizacji listy postąpień, tak aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 9. Zamawiający określa kwotę wywoławczą, którą wykonawcy mogą licytować „w dół" – 450 000.00 zł brutto. 10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto. 12. Wykonawca, który złoży najkorzystniejsze postąpienie elektroniczne przed podpisaniem umowy ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA CENOWEGO (stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW) poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych poszczególnych asortymentów, określeniu ceny wszystkich asortymentów i określeniu ceny brutto całego przedmiotu zamówienia w PLN. Wypełniony i podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji formularz cenowy stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy. Uwaga: Cena brutto oferty za wszystkie asortymenty wynikająca z licytacji elektronicznej musi być bezwzględnie tożsama (identyczna) z faktyczną ceną potwierdzoną pisemnie w formularzu cenowym za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu i opisie przedmiotu zamówienia.

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-05-18 14:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ZUS Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pokój nr 218 (II piętro - wejście B

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-05-31 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-05-31 10:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, który złoży najkorzystniejsze postąpienie elektroniczne zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto zadeklarowanej w elektronicznym ostatnim najkorzystniejszym postąpieniu.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zawarcia z nim umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców stanowiacej załącznik do przedmiotowego Ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonym na stronie Zamawiajacego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Po zamknięciu licytacji automatycznie wykonawca, który zaoferował najkorzystniejsze postąpienie „w dół" zostanie uwidoczniony na stronie platformy licytacyjnej https://licytacje.uzp.gov.pl jako zwycięzca licytacji. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, który zaoferował najkorzystniejsze postąpienie cenowe o miejscu i terminie zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony zgodnie z treścią art. 94 ustawy - Prawao zamówień publicznych. Wykonawca (zwycięzca) który zaproponował najkorzystniejsze (najtańsze) postąpienie cenowe w licytacji zobowiązany będzie do złożenia pisemnego szczegółowego formularza cenowego zgodnie z treścią niniejszej instrukcji przyjmując za ostateczną cenę brutto zadeklarowaną w elektronicznym ostatnim najkorzystniejszym postąpieniu. Szczegółowy formularz cenowy (potwierdzający i uściślający ceny poszczególnych rodzajów usług – dostarczony po zakończonej licytacji) powinien być wypełniony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do niniejszej INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW, podpisany zgodnie ze wskazówkami w nim określonymi i dostarczony na co najmniej 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: w sprawach formalnych mgr Rozanna Jaśkiewicz – Starszy Specjalista Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych tel. (48) 38-56-350 w godz. 8:00 – 12:00 mgr Grzegorz Kozicki – Specjalista Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych tel./fax (48) 38-56-415 w godz. 8:00 – 15:00 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia mgr inż. Robert Wężykowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Administracji i Remontów tel. (48) 38-56-400 w godz. 8:00 – 15:00

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła