Licytacja L-145-2017

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-145-2017 - Dostawa fabrycznie nowej drukarki wielkoformatowej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Miasto Białystok, Miasto Białystok
Adres pocztowy: ul. Słonimska 1
Miejscowość: Białystok, Kod pocztowy: 15-950
Tel.: 085 869 60 02, Faks: 085 869 62 65
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

501105-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

7 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowej drukarki wielkoformatowej
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowej drukarki wielkoformatowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia. 2. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na drukarkę wielkoformatową.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.23.21.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
30 dni

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej. Wadium należy wnieść w wysokości 280,00 zł 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 3. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – Dostawa fabrycznie nowej drukarki wielkoformatowej. 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej. 7. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania wniosków. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca (w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu) zobowiązany jest złożyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji oddzielnie oświadczenie wstępne Wykonawcy, o którym mowa w Rozdz. VII Instrukcji - na lub wg Załącznika nr 3 do Ogłoszenia; 2. Wykonawca - w terminie 3 dni licząc od dnia upublicznienia przez Zamawiającego informacji o Wykonawcach, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji - przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, – Załącznik nr 7 do Ogłoszenia; 3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.bialystok.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl b) Wykonawca aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej Platformą) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). c) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do uzupełnienia loginu. Nieuzupełnienie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. d) Pomoc przy rejestracji i odpowiedzi a ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl , w zakładce „SAMOUCZEK”. 2. Wymagania techniczne: a) Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz b) Przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa c) Nie jest wymagany podpis elektroniczny

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna będzie licytacja jednoetapową. 2. Po zalogowaniu się na Platformie , Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskają dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału, składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą łączną cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Na cenę oferty brutto składa się łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący wszystkie koszty poniesione na wykonanie całego zakresu rzeczowego dostawy, zgodnie z opisem przedmiotu zmówienia i załączonym wzorem umowy. 7. Oferta złożona przez Wykonawcę (w ramach postąpienia) winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 20,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 9. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikacje Wykonawców. 10. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej – system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 11. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). 12. Zamawiający przyjął cenę wywoławcza, kwotę brutto w wysokości 13 200,00 PLN za całość zamówienia.

Minimalna wysokość postąpienia

20.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-05-16 13:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wniosek należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Informatyki, ul Słonimska 1, pok. nr 30 (sekretariat).

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

7 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 13:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA NR INF-V.272- ... .2017 /PROJEKT/ zawarta w dniu ………………………..2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku, w imieniu którego działa: ……………………………………………..………………………………………………………………………. z siedzibą: 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej „Zamawiającym” a ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. NIP …………………….………………….., REGON………………………..………...…., reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………………………………………………………..………… zwanym dalej „Wykonawcą”, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (INF-V.271…...2017) prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), o następującej treści: § 1 Definicje 1. W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi dużą literą w celu podkreślenia, że są to pojęcia zdefiniowane: 1) Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji niniejszej Umowy; 2) Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikiem stanowiącym jej integralną część, regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem; 3) Sprzęt – Sprzęt informatyczny – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy; 4) Dostawa – Sprzęt oraz jego transport do lokalizacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; 5) Miejsce użytkowania Sprzętu – miejsce lub miejsca dostawy, w którym Sprzęt został zainstalowany przez Zamawiającego; 6) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku wyłączając dni ustawowo wolne od pracy; 7) Awaria – zdarzenie, w którym ograniczona została wydajność i funkcjonalność Sprzętu, uniemożliwiające Zamawiającemu korzystanie ze Sprzętu lub zdarzenie nie wpływające na funkcjonalność i wydajność Sprzętu, ale powodujące stan niezgodny ze stanem określonym w opisie przedmiotu zamówienia; 8) Zgłoszenie Awarii – ciąg działań ze strony Zamawiającego mający na celu powiadomienie Wykonawcy o zaistniałej Awarii/wadzie fizycznej; 9) Naprawa – przywrócenie funkcjonalności i wydajności Sprzętu do stanu, w jakim znajdował się przed wystąpieniem Awarii lub przywrócenie stanu określonego w opisie przedmiotu zamówienia; przez naprawę rozumie się nie tylko przywrócenie sprawności funkcjonalnej samego Sprzętu, ale również przywrócenie sprawności funkcjonalnej w środowisku, w którym był zainstalowany. Przez naprawę rozumie się również usunięcie wady fizycznej Sprzętu; 10) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459); 11) Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). § 2 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest Dostawa Sprzętu określonego w ofercie złożonej w postępowaniu o nr INF-V.271…...2017, przeprowadzonym w trybie ogłoszenia o zamówieniu pn. „Dostawa fabrycznie nowej drukarki wielkoformatowej”. 2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 1) dostawę Sprzętu określonego w ogłoszeniu, 2) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w zakresie określonym w § 5 niniejszej Umowy. § 3 Oświadczenie wykonawcy Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu Umowy. § 4 Termin dostawy 1. Przekazanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie zgodnym ze złożoną ofertą, tj. do dnia ...... - ...... – 2017 r.* 2. Strony ustalają, że Dostawa będzie odbywać się w Dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00. 3. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej Umowy, w tym podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego i Protokołu Odbioru Końcowego, upoważnione są następujące osoby: 1) po stronie Zamawiającego: a) ………………………………………….., e-mail: ……………………………. tel. ……………….. b) ………………………………………….., e-mail: ……………………………. tel. ……………….. 2) po stronie Wykonawcy: ………………………………………….., e-mail: ……………………………. tel. ……………….. 4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, przez co nie wymaga dla swojej ważności formy aneksu do niniejszej Umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego drugiej stronie faksem lub drogą elektroniczną. 5. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym z 1-dniowym wyprzedzeniem terminu odbioru przedmiotu niniejszej Umowy w terminie 3 Dni roboczych przed planowaną Dostawą. 6. Termin i godzina Dostawy zostaną uzgodnione przez Wykonawcę z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, z osobą uprawniona do odbioru (wskazaną w ust. 3) z zachowaniem terminu określonego w § 4 ust. 5. 7. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym elementów Dostawy, sprawdzeniu kompletności i stwierdzeniu braków uszkodzeń mechanicznych. Dostarczenie przedmiotu Umowy kompletnego i bez uszkodzeń mechanicznych zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Ilościowego, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby do Protokołu Odbioru Ilościowego Wykonawca dołączył (jako załączniki): 1) dokument zawierający zestawienie nazw i numerów seryjnych dostarczonego Sprzętu, 2) karty gwarancyjne producenta Sprzętu, 3) dokumenty licencyjne i inne dokumenty wydane dla użytkownika oprogramowania dołączonego do Sprzętu. 8. Odbiór końcowy odbędzie się w ciągu 1-3 Dni roboczych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego, o którym mowa w ust. 7. Odbiór końcowy będzie polegał na stwierdzeniu zgodności parametrów technicznych, cech, funkcjonalności, konfiguracji dostarczonego Sprzętu z niniejszą Umową. Dokonanie bez zastrzeżeń odbioru końcowego zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. § 5 Gwarancja, rękojmia i serwis 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez obie Strony (bez zastrzeżeń) Protokołu Odbioru Końcowego. 2. W przypadku wystąpienia Awarii w okresie o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji. 3. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 4. Jeśli nie ma innych wymogów podanych w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia to Sprzedający zapewnia 24-godzinny serwis techniczny w Dni robocze. 5. Wykonawca zobowiązuje się, iż czas naprawy wynosi nie więcej niż 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia, z zastrzeżeniem, iż czynności składające się na naprawę mogą być podejmowane w Miejscu użytkowania Sprzętu w dniach roboczych w godzinach 8:00 – 15:00. 6. Jeżeli Naprawa w Miejscu użytkowania Sprzętu nie będzie możiwa, wówczas Wykonawca wykona ją w autoryzowanym przez producenta Sprzętu serwisie zewnętrznym – w takim przypadku wszelkie koszty związane z Naprawą poza Miejscem użytkowania Sprzętu w tym koszty związane transportu Sprzętu ponosi Wykonawca. 7. W okresie gwarancji Zgłoszenia Awarii Sprzętu oraz wad fizcznych Sprzętu przyjmowane będą przez Wykonawcę w Dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pod nr telefonu Wykonawcy ……………………., mailem …………………, faksem ………………… . 8. W wypadku wystąpienia kolejnej Awarii, ujawnienia się wady fizycznej Sprzętu dotyczących tego samego elementu Sprzętu po wykonaniu 1 Naprawy Sprzętu – Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany wadliwego lub naprawionego elementu Sprzętu na nowy, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania. 9. W przypadku stwierdzena wady lub Awarii uniemożliwiajacej prawidłowe użytkowanie Sprzętu w okresie gwarancji, gdy Naprawa nie jest z przyczyn technicznych możliwa lub gdy poszczególne urządzenie było z powodu wystąpienia wady lub Awarii dwukrotnie naprawiane, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Sprzętu na taki sam, wolny od wad, o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania. 10. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych Napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiajacy w skutek wady nie mógł ze Sprzętu w sposób pełny korzystać. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz wady prawne Sprzętu przez okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. § 6 Cena 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości ............... zł (słownie:................................................), w tym netto ………….. zł i podatek VAT w wysokości .................. zł. 2. Wszystkie płatności na rzecz Wykonawcy dokonywane będą przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. § 7 Warunki płatności Strony ustaliły następujące zasady płatności: 1) płatność nastąpi przelewem w ciągu 30 dni po otrzymaniu faktury za dostarczony przedmiot Umowy; termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu; 2) podstawą wystawienia faktury będzie podpisany Protokół Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszej Umowy. 3) Dane do faktury: Nabywca: Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok NIP: 542-030-46-37, REGON 000515000 Odbiorca: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok § 8 Kary umowne 1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umownego wynagrodzenia określonego w § 6. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający kary umowne w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 6, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w § 9 ust. 1 Umowy. 3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia określonego w § 4 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto części zamówienia wykonanego z opóźnieniem. 4. Zapłata kary o której mowa w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 5. Wykonawca w przypadku zwłoki w usunięciu wad Sprzętu lub usunięciu Awarii Sprzętu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 6, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu, określonego zgodnie z w § 5 ust. 5 Umowy. 6. Wykonawca w przypadku zwłoki w wymianie naprawianego elementu Sprzętu na nowy zgodnie z § 5 ust. 8 niniejszej Umowy zapłaci Zamawiającemu 0,1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego zgodnie z § 5 ust. 8 Umowy. 7. Wykonawca w przypadku zwłoki w wymianie Sprzętu na nowy zgodnie z § 5 ust. 9 niniejszej Umowy zapłaci Zamawiającemu 0,1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu, określonego zgodnie z § 5 ust. 9 Umowy. 8. Kwota naliczonych kar umownych może zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Zamawiający ma również prawo do podjęcie innych kroków prawnych w celu uzyskania należności z tytułu kar umownych. 9. W przypadku wystąpienia szkody w rozmiarze większym niż określona karą umowną, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 10. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktury zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. § 9 Odstąpienie i rozwiązanie Umowy 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwłoki w terminowym realizowaniu Umowy przekraczającym 5 Dni roboczych, licząc od daty określonej w § 4 ust. 1 Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w tym o zwrot ewentualnie poniesionych kosztów za wykonanie Dostawy. § 10 Oświadczenia Stron 1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony Sprzęt: 1) będzie fabrycznie nowy, kompletny, sprawny, gotowy do użytku, nieużywany i nieregenerowany, nienaprawiany, nie podlegał ponownej obróbce (niefabrykowany), 2) nie wykazuje jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, 3) jest dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt dostarczone pochodzi od jednego producenta i posiada identyczne funkcje (w ramach danego rodzaju, dostarczonego w więcej niż jednym egzemplarzu). 3. Wykonawca oświadcza że Sprzęt objęte przedmiotem Umowy nie jest obciążone prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. 4. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt pochodzi tylko i wyłącznie z oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży Producenta na terenie Polski. § 11 Spory 1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. §12 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Sprzętu zaproponowanych w ofercie na Sprzęt równoważne lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany Sprzęt zostało wycofane z produkcji. Parametry nowego Sprzętu należy uzgodnić z Zamawiajacym. Zamawiający winien zaakceptować nowy Sprzęt. 3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 nie powoduje zmiany wynagordzenia Wykonawcy. 4. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich. 5. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści Umowy, jak również przedmiot Umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.1764 ze zm.). 6. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 7. Integralną część umowy stanowi Załączniki nr 1 „Zestawienie Sprzętu”. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: *zapisy zostaną uzupełnione po wyborze oferty Wykonawcy Załącznik Nr 1 do umowy dotyczy INF-V.271…….2017 CZĘŚĆ ……. - …………………………..* Zestawienie sprzętu* Lp. Nazwa/ typ Ilość 1. 2. *zapisy zostaną uzupełnione po wyborze oferty Wykonawcy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła