Licytacja L-146-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-146-2010 - Dostawa i montaz mebli biurowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Buze, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Adres pocztowy: Jagiellońska 26
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 03-719
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

99905-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-05-14 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaz mebli biurowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Szafa metalowa - wymiary 190/100/50 cm - 3 szt.; Biurko z możliwością regulacji wysokości - wymiary 140x80 cm z płytą czołową 125x50 cm i wys. regulowaną w granicach 62-82cm - 24 szt.; Krzesło/krzesło obrotowe - 58 szt.; Kontener mobilny - wymiary 54x43x60 cm - 31 szt.; Szafa aktowa - wymiary 188x80x42 cm - 73 szt.; Biurko komputerowe - wymiary 80x 80x76 cm - 6 szt.; Wieszak ubraniowy - wymiary wys. 1900 mm - 16 szt.; Krzesło konferencyjne - 34 szt.; Szafka niska - wymiary 114x80x42 cm - 2 szt.; Biurko pomocnicze - wymiary 120x60 cm na czterech nogach i wys. regulowaną w granicach 62-82 cm - 2 szt.; Nadstawka aktowa zamykana - wymiary 74x80x42 cm - 20 szt.; Stolik okrągły - wymiary 80x72 cm - 5 szt.; Stolik recepcyjny - wymiary 120x70x55 cm - 5 szt.; Zestaw recepcyjny 3-osobowy - 7 szt.; Stół pomocniczy - kuchenny - wymiary 120x60x80 cm - 1 szt.; Klucz serwisowy (matka) - 1 szt.; Wkładki do zamków - 20 szt.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 39.13.00.00-2
Dodatkowe przedmioty 39.11.00.00-6

Termin wykonania zamówienia:
14 dni od daty podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium w przedmiotowym postępowaniu

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie na dostawę i montaż mebli o wartości co najmniej 60 000 zł. brutto

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć: 1.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji stanowiący zał. nr 2 do ogłoszenia i dostępny na stronie Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl. 2.Wypełniony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 3 do ogłoszenia oraz dostępny na stronie Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl. wraz z oświadczeniem wykonawcy o fabrycznym wykonaniu sklejenia szaf, nadstawek i kontenerów oraz oświadczeniem o jakości użytych płyt przy realizacji zamówienia tj, posiadaniu odpowiednich certyfikatów o klasie higieny E1 oraz spełnianiu norm DIN EU 14323. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa sekcji III.3.2 ogłoszenia o zamówieniu będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p., Zamawiający wymaga złożenia pisemnego oświadczenia tych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. W celu wykazania, iż w stosunku do podmiotów o których mowa w ust. 3 nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 p.z.p. (o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia), Zamawiający żąda złożenia dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.2 ogłoszenia o zamówieniu, dotyczących tych podmiotów. 5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie do złożenia dokumentów wymienionych sekcji III.4.2 ogłoszenia o zamówieniu, zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu). 6. Dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. 7. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Kancelaria Ogólna Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa oraz opisane: Wniosek na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zamowienia.mazovia.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na 2 dni przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 148 500,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-05-05 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-05-14 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-05-14 11:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy stanowi zał. nr 5 do ogłoszenia i jest dostępny na stronie Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do wniosku wg formuły spełnia/nie spełnia. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy dostarczy Formularz ofertowy -zał. nr 4 do ogłoszenia - dostępny na stronie Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl podając w nim ceny jednostkowe i łączną cenę brutto za realizację zamówienia. Formularz ten będzie stanowić załącznik do umowy. 6. Załączniki do ogłoszenia są dostępne na stronie zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl. Dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest wydatkiem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programów: POKL oraz RPO

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła