Licytacja L-146-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-146-2013 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniówno

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Wierzbica, Gmina Wierzbica
Adres pocztowy: Włodawska 1
Miejscowość: Wierzbica-Osiedle, Kod pocztowy: 22-150
Tel.: 825693224, Faks: 825693222
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

164898-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-05-14 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniówno
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Pniówno o łącznej długości 1,350 km Zakres rzeczowy robót obejmuje: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE: 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym 1,350 km 2. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu typu „JOMB” o spoinach wypełnionych piaskiem z oczyszczeniem , złożeniem w stosy , odwiezieniem w miejsce wskazane przez zamawiającego na odl. do 15 km. 1042 m2. II. ROBOTY ZIEMNE: 1. Wykonanie koryta robót ziemnych , wykonane koparkami podsiębiernymi z odwiezieniem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 15 km 317 m 3. 2. Wykonanie koryta robót ziemnych wykonywane koparkami podsiębiernymi ze zgromadzeniem na hałdy i z wbudowaniem w nasyp z profilowaniem i zagęszczeniem 230 m 3. III. PODBUDOWY: 1. Wykonanie warstwy odcinającej z piasku zagęszczonej mechanicznie o grubości 10 cm ( km 0+633.00 – 1+154.00) na poszerzeniach na lukach 1979,80m2. 2. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2.5 MPa , warstwa gr. 15 cm (0+633.00 – 1+154.00) i na poszerzeniach 1979.80 m2. 3. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 15 cm , stabilizowanych mechanicznie ( km 0+255 – 1+350) i na poszerzeniach 3722.80 m2. 4. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr 8 cm , stabilizowanych mechanicznie ( km 0+255.00 – 1+350.00) 841.50 m2. 5. Wykonanie wyrównania nawierzchni z płyt betonowych kruszywem łamanym 0/31,5 mm gr. 5 cm , (km 1+154.00 – 1+350) 646.80 m2. IV. NAWIERZCHNIA: 1. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na nawierzchni bitumicznej ; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 4564.30 m2. 2. Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego grysowego o strukturze częściowo zamkniętej 0/12.8 mm – gr 3 cm z transportem masy na miejsce wbudowania 4292.30 m2. 3. Mechaniczne i ręczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej ; zużycie emulsji 0,5 kg/m2; 4292.30 m2 4. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego o strukturze zamkniętej 0/12,8 mm – gr 4 cm z transportem masy na miejsce wbudowania – 4156.30 m2. V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: 1. Mechaniczne wykonanie poboczy poprzez plantowanie , ścięcie nadmiaru , uzupełnienie przy niedoborze oraz utwardzenie kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm , na szer. 0,50 m po obu stronach w km 0+000 – 0+ 255 oraz szerokości 0,75 m w km 0+ 255 – km 1+1350.00 ; 1790.00 m2. 2. Ręczne i mechaniczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz odwiezieniem karpiny i gałęzi i zagospodarowaniem przez Wykonawcę ; 0,22 ha 3. Oczyszczenie przepustów śr. 0,6 ; 8 m z namułu do 50% jego średnicy z wydobyciem namułu i odwiezieniem na odl. Do 10 km , wraz z plantowaniem stożków , skarp i profilowaniem rowów na wlocie i wylocie po min. 20 m ; 20 m. 4. Ukształtowanie rowów wraz z plantowaniem skarp i dna rowów – kat. Gr. I-II ; 600,00 m2. VI. OZNAKOWANIE: 1. Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie (P -4) ; 4,80 m2. 2. Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – strzałki i inne symbole malowane ręcznie ( P-12) ; 5,60 m2 3. Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych ; szt. 9. 4. Pionowe znaki drogowe – montaż nowych znaków , tablice znaków małych – blacha ocynkowana , folia I generacji wraz z elementami mocującymi , D-1 = 2szt , B – 20 = 1szt , A – 1 = 2szt , A – 2 = 2szt , ; 9.00 szt. 5. Ustawienie barier energochłonnych stalowych jednostronnych SP – 06w obrębie przepustu ; 32.00 m. 6. Ustawienie tablic prowadzących U-3c = 3,00 m; 2 szt. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres minimum 48 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2. Zapewnienie ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót. 3. Uporządkowanie placu budowy. 4. Wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej ilości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. 5. Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót. Szczegółowy zakres robót zawierają : Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze: specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją techniczną oraz zgłoszeniem i decyzją wydaną przez Starostwo Powiatowe w Chełmie i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art.30 ust.5 PZP).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.40-2
Dodatkowe przedmioty 45.11.12.00-0

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie 20-07-2013

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) do dnia i godziny otwarcia licytacji. 2. Termin otwarcia licytacji zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert przesłanym każdemu Wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji, z tym, że otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia. 3. Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie o/ Wierzbica Nr 83 8187 0004 2006 0130 0257 0001 z dopiskiem „wadium- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Wierzbica poprzez przebudowę drogi gminnej znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 841 oraz drogą powiatową nr 1805 L w miejscowości Pniówno”. Wadium uważa się za wniesione , jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed otwarciem licytacji. 5. Dowód wniesienia wadium powinien zostać dostarczony do Zamawiającego do dnia i godziny otwarcia licytacji. 6. Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art. 46 ustawy.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełniania wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien załączyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących , czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. - określenie robót budowlanych , których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie - 2 roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy dróg , o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda wraz z poświadczeniem , że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia/dokumenty , którymi Wykonawca powinien wykazać spełnienie tego warunku zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia .

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełniania wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie 1 osobą posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień budowlanych w innym kraju niż Polska będą także uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area- EEA) i Konfederacji Szwajcarskiej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia/dokumenty , którymi Wykonawca powinien wykazać spełnienie tego warunku zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia .

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejsza niż 400 000,00 zł oraz fakt posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł na wszystkie zdarzenia. Złożenie ważnej polisy OC w dniu składania ofert będzie uważane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu . W przypadku wykonawcy , który złoży ofertę najkorzystniejszą a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia robót , Wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia , obejmującego cały okres realizacji zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia/dokumenty , którymi Wykonawca powinien wykazać spełnienie tego warunku zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia .

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy polegające na: 1) zmiana osób funkcyjnych na zasadach określonych we wzorze umowy załącznik nr 8 niniejszego ogłoszenia zamieszczonym na stronie zamawiającego http://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl 2) przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy na zasadach określonych we wzorze umowy załącznik nr 8 niniejszego ogłoszenia zamieszczonym na stronie zamawiającego http://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl

Termin związania ofertą

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę pozostaje związany oferta przez okres 30 dni od dnia zakończenia licytacji. Oferta złożona w toku licytacji elektronicznej przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

https://licytacje.uzp.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). 3. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce „Samouczek”. 4. Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejnie korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 599 226,68 zł brutto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwieście dwadzieścia sześć złoty 68/100 ). 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-05-06 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

budynek Urzędu Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle ,

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-05-14 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-05-14 10:55:08

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest stosownie do postanowień art.150 ust. 1 i 2 ustawy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny (z VAT). 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Wykonawca w złożonej ofercie określa formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4. Forma zabezpieczenia musi być zgodna z przepisami ustawy, tj. art. 148 ust 1 ustawy. 5. Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie O/Wierzbica Nr 83 8187 0004 2006 0130 0257 0001 z. dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy ” „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Wierzbica poprzez przebudowę drogi gminnej znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 841 oraz drogą powiatową nr 1805 L w miejscowości Pniówno”. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone będzie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy. 6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy(art. 141 ustawy)

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy będącej załącznikiem nr 8 do niniejszego ogłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła