Licytacja L-146-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-146-2014 - Utwardzenie wąwozu lessowego w Majdanie Obl

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Szastarka, Gmina Szastarka
Adres pocztowy: Szastarka 121
Miejscowość: Szastarka, Kod pocztowy: 23-225
Tel.: 158714145, Faks: 158714130
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

91035 - 2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-05-12 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utwardzenie wąwozu lessowego w Majdanie Obl
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108654 L od km 0+470 do km 0+665, od km 0+730 do km 0+757 i od km 0+803 do km 1+524 na długości 943 m. w miejscowości Majdan Obleszcze, gm. Szastarka - etap I o łącznej długości 222 mb. od km 0+470 do km 0+665 - 195 m, od km 0+730 do km 0+757- 27 m.Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 824 na odcinku o długości 0,222 km w miejscowości Majdan Obleszcze. Zakres prac obejmuje: 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie trasy dna wąwozu (drogi ) w terenie pagórkowatym lub górskim. - od km 0+470 do km 0+665 - 0,195 km- od km 0+730 do km 0+757 - 0,027 km Razem 0,222 km, 2. Mechaniczne roboty ziemne w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyładow. dla niwelacji częściowej skarp i wyprofilowania dna wąwozu na odcinkach - od km 0+470 do km 0+665 - 0,195 km, - od km 0+730 do km 0+757 - 0,027 km, - strona prawa łącznie 32,32 m3, - strona lewa łącznie 33,00 m3, Razem 65,00 m3, 3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni od km 0+470 do km 0+665, od km 0+730 do km 0+757 - na szerokości min 2,70 m,- odcinki zasadnicze łącznie -222,0 x2,70=599,40 m2, - obustronne symetryczne poszerzenie o 0,5 m na długości 40 m ( tzw mijanka od km 0+490 do km 0+530) o powierzchni jednostronnego poszerzenia wynoszącej 20,0 m2 - 20,00 m2 x2 szt =40,00 m2 Razem 639,40 m2. 4. Warstwy odsączające z piasku szerokości 2,50 m zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm - odcinki zasadnicze od km 0+470 do km 0+665 , od km 0+ 730 do km 0+757 szerokości 2,50 m - 222,0 x 2,50=555,00 m2, - obustronne symetryczne poszerzenie o 0,5 m na długości 40 m ( tzw mijanka od km 0+490 do km 0+530) o powierzchni jednostronnego poszerz. wynoszącej 20,0 m2 - (40,0x0,5) x 2= 20,0 m2 x2=40,00 m2 Razem 595,00 m2. 5. Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,00 MPa ( gotowa mieszanka z wytwórni stacjonarnej) , warstwa gr.15 cm z zgęszczaniem mechanicznym i pielęgnacja podbudowy - odcinki zasadnicze od km 0+470 do km 0+665 , od km 0+ 730 do km 0+757 szerokości 2,50 m - 222,0 x 2,50=555,00 m2 - obustronne symetryczne poszerzenie o 0,5 m na długości 40 m ( tzw. mijanka od km 0+490 do km 0+530) o powierzchni jednostronnego poszerz. wynoszącej 20,0 m2 - (40,0x0,5) x 2= 20,0 m2 x 2=40,00 m2 Razem 595,00 m2. 6. Nawierzchnia z wielootworowych płyt drogowych o pow do 1 m2 typu YOMB o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin i otworów betonem C8/10 z obmurowaniem płyt po stronie zewnętrznej oporem bocznym z betonu C8/10 o przekroju trójkątnym o szerokości obmurowania u podstawy 10 cm wysokości 12 cm (uwzględnić wypełnienie otworów , spoin i opór boczny płyt) , w ilości 0,04 m3 betonu C8/10 na 1 mb długości drogi) - odcinek zasadniczy od km 0+470 do km 0+665 , od km 0+ 730 do km 0+757 szerokości 2,50 m - 222,0 x 2,50=555,00 m2, - obustronne symetryczne poszerzenie o 0,5 m na długości 40 m ( tzw. mijanka od km 0+490 do km 0+530) o powierzchni jednostronnego poszerz. wynoszącej 20,0 m2 - (40,0x0,5) x 2= 20,0 m2 x 2=40,00 m2 Razem 595,00 m2 7. Ręczne plantowanie powierzchni skarp po zewnętrznej stronie nawierzchni z płyt bet. grunt kat kat.I-III - odcinki od km 0+470 do km 0+665 , od km 0+730 do km 0+ 757 na wysokości do 1,0 m - 222,0 x ( 1,0+1,0)=444,00 m2, Razem 444,00 m2. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, rysunki techniczne, stanowiące integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia. 9. Roboty, o których mowa wyżej wykonać z materiałów Wykonawcy.10. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót za pomocą norm, aprobat technicznych.11. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych w każdym przypadku, w którym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót posługuje się znakami towarowymi, patentami lub oznaczeniem pochodzenia. 12. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, jest on obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, by parametry i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.11.12.00-0
Dodatkowe przedmioty 45.23.30.00-9
45.23.31.20-6

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
25.09.2014 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2. 360 zł (słownie: dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych). 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj. 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku /Oddział Szastarka Nr 85 8717 1077 2007 7000 3971 0002 z podaniem tytułu: wadium, nr sprawy ZP.271.I.2.2014.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Szastarka, 23-225 Szastarka, w sekretariacie - pokój nr 14 lub dołączyć do oferty. Wadium w tej formie będzie akceptowane pod warunkiem zgodności z przepisami ustawy, w szczególności z treści powinno wynikać, że obejmuje wszystkie przypadki zatrzymania wadium przez Zamawiającego.7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w opisie spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 9.Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium terminie określonym przez Zamawiającego.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi o nawierzchni z płyt betonowych, materiału kamiennego,masy asfaltowo-bitumicznej,o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w opisie) dołączonych do oferty. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki w niniejszym opisie Wykonawca spełnia nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, w celu wykonania zamówienia osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w opisie) dołączonych do oferty. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki w opisie Wykonawca spełnia nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W tym celu Wykonawca wypełnia oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do opisu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów 4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żąda przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu wszystkich podwykonawców, którym powierzy wykonywanie części robót niniejszego przedmiotu zamówienia oraz zakresu rzeczowego i finansowego tych robót. 3.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 4.Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany. 5.Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 6.Zamawiający określa 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian. 7.Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni. 8.Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych. 9.Wykonawca, który wygra licytację elektroniczną, najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie należyte zabezpieczenie wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty brutto wylicytowanej kwoty, ofertę, kosztorys ofertowy, harmonogram, zestawienie rzeczowo-finansowe. 10.Wykonania operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w3 egz.11.Kopertę z wnioskiem i kompletem dokumentów o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy zakleić i opisać Nazwa Wykonawcy z adresem i tel. Nazwę Zamawiającego oraz Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej-Wąwóz lessowy w Majdanie Obleszcze

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. 1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy, a) konieczność przedłużenia (zmiany) terminu umownego oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego z powodu - działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, - wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych, - nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, - decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), - wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, - braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, - zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, - skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, b) rezygnacja z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje, c) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku - zmiany kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w opisie opracowanym na potrzeby niniejszego postępowania, - zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, d) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby niniejszego postępowania Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, e) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody w przypadku - wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, - braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy. f) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niegorszonych standardów jakościowych. g) zmiana związana ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT. 2. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 60 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 4. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 5.Strona, która występuje z propozycją zmiany, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę,(projekt umowy zał. nr 8 do opisu)

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.gminaszastarka.pl/bip/przetargi

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne - komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiajacy przyjął minimalne postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wartość 10. 000 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 96. 796, 98 zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Maria Szwedo pod względem proceduralnym i merytorycznym tel.15/8714145 wew.207, adres e-mail inwestycje@gminaszastarka.pl.

Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-05-05 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Szastarka,23-225 Szastarka, w sekretariacie, pokój nr.14.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-05-12 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-05-12 10:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

licytacji elektronicznej): 1.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie, będącym załącznikiem Nr.8 do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego www.gminaszastarka.pl/bip/ w zakładce przetargi.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła