Licytacja L-146-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-146-2017 - Dostawa materiałów ekspl.do drukarek Evolis.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZUS Oddział we Wrocławiu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu
Adres pocztowy: Pretficza 11 m. 435
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-930
Tel.: 71 36-06-431, Faks: 71 36-06-497
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

501667-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-05-25 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów ekspl.do drukarek Evolis.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek Evolis do Oddziału ZUS w Legnicy, Ostrowie Wielkopolskim, Wałbrzychu i we Wrocławiu.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.21.13-6
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
15 dni od dnia podpisania umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne niewymienione dokumenty

1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; 2) Pełnomocnictwo do podpisania wniosku/oferty; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie; 4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień umowy, w oparciu o art. 144 ustawy, może nastąpić w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, jeżeli jej zaistnienie uniemożliwia wykonywanie umowy w terminie, a Wykonawca zgłosi Zamawiającemu taką potrzebę niezwłocznie od jej zaistnienia i potwierdzi fakt jej zaistnienia na piśmie. Siłę wyższą należy rozumieć jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia (takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, działania wojenne), pozostające poza kontrolą Stron; b) konieczności wprowadzenia zmian w umowie wynikających ze zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizowana jest umowa; c) zmiany podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę.

Termin związania ofertą

Zgodnie z art. 78 ust. 3 uPzp oferta (postąpienie) złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. Wykonawca, który po zakończeniu licytacji złoży ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) będzie związany ofertą do podpisania umowy, nie dłużej jednak niż 20 dni.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/.2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców: 1) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na podanej wyżej stronie internetowej (jeśli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem), przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wraz z ww. wnioskiem Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim LOGINIE (identyfikatorze). Login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie użyto przy rejestracji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 2) W przypadku kiedy Wykonawca nie poda we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej loginu lub poda niewłaściwy login, Zamawiający nie będzie miał możliwości przypisania Wykonawcy do prowadzonej przez siebie licytacji, co oznacza brak możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 3) Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Korzystanie z Platformy UZP jest bezpłatne. 4) Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie Platformy w zakładce Samouczek. 3. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1) komputer klasy PC (lub równoważny) z system operacyjnym Windows/Linux podłączony do sieci Internet, 2) zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, albo Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający przypisze Wykonawców dopuszczonych do udziału w licytacji, korzystając z loginów przekazanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Jednocześnie Zamawiający prześle (na wskazany we wniosku adres e-mailowy lub fax) zaproszenie do udziału w licytacji, wskazując termin otwarcia licytacji (data i godzina), z zastrzeżeniem że zgodnie z art. 76 ust. 4 uPzp, termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. 3. Licytacja elektroniczna w przedmiotowym postępowaniu jest licytacją jednoetapową. 4. Czas trwania licytacji wynosi 60 minut. 5. Otwarcie licytacji: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń do udziału w licytacji, o godz. 10.00. Zamknięcie licytacji: upływa w dniu otwarcia licytacji o godz. 11.00. 6. W czasie trwania licytacji Wykonawca ma prawo do złożenia więcej niż jednej oferty (postąpienia). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 7. Każda (kolejna) oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę postąpienia (minimalna różnica między ofertami), która wynosi: 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych brutto). 8. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. 9. Cena podana w toku licytacji w ofercie (postąpieniu) za wykonanie przedmiotu zamówienia: a) powinna być podana w złotych polskich (PLN), zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (poniżej 0,5 gr pomija się, powyżej /równe 0,5 gr. zaokrągla się do 1 gr.), b) jest całkowitą wartością umowy, stanowiącą iloczyn cen jednostkowych oraz ilości towaru, c) zawiera wszystkie koszty Wykonawcy oraz wszelkie niezbędne opłaty i podatki, koszty transportu/ dostarczenia materiałów do miejsca jego odbioru przez Bezpośredniego Odbiorcę oraz ewentualne upusty i rabaty. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 10. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej, która została ustalona przez Zamawiającego w wysokości: 178 776,72 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć 72/100 zł brutto). 11. Wskazane jest zachowanie szczególnej rozwagi podczas wpisywania ceny kolejnego postąpienia, aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. 12. W toku danej licytacji, za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będą przekazywane wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia danej licytacji nie będą ujawnione informacje umożliwiające identyfikacje Wykonawców. 13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia danej licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 14. Licytacja elektroniczna zakończy się, gdy nie zostanie złożona oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna. 15. Po zamknięciu licytacji Zamawiający poda na stronie internetowej www.zus.pl, pod ogłoszeniem o licytacji, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego wybrano, tj. który zaoferował najniższą cenę. 16. Zakończenie licytacji elektronicznej stanowi o formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-05-15 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ZUS O/WROCŁAW, CZP, UL. PRETFICZA 11 , 50-930 WROCŁAW, POK. 435

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-05-25 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-05-25 10:09:39

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą – przedstawiono w części III IDW. 2. Wzór umowy nie podlega negocjacjom. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, muszą być akceptowane przez Strony umowy oraz nie mogą naruszać postanowień art. 144 uPzp. 4. Możliwości dokonania zmiany umowy oraz określenie zmian, które nie powodują zmiany postanowień umowy określono we wzorze umowy w części III IDW.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła