Licytacja L-146-2018

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-146-2018 - Wykonanie remontu instalacji c.o. oraz sanitariatów w budynku głównym na VI i VII piętrze w Oddziale ZUS w Opolu przy ul. Wrocławskiej 24

Dane zamawiającego


Nazwa: Maria Dyszlewicz, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
Adres pocztowy: Wrocławska24
Miejscowość: Opole, Kod pocztowy: 45-701
Tel.: 77 4511691, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

534594-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Wykonanie remontu instalacji c.o. oraz sanitariatów w budynku głównym na VI i VII piętrze w Oddziale ZUS w Opolu przy ul. Wrocławskiej 24

Roboty budowlane

Remont instalacji c.o. oraz sanitariatów w budynku głównym na VI i VII piętrze w Oddziale ZUS w Opolu przy ul. Wrocławskiej 24 obejmuje: 1) Roboty budowlane polegające na: a) demontażu części stolarki drzwiowej, b) rozbiórce istniejących posadzek, c) rozbiórce części ścian wewnętrznych, d) rozbiórce okładzin ściennych z płytek ceramicznych w sanitariatach, e) montażu nowych przegród sanitarnych systemowych z drzwiami, f) wykonaniu nowych posadzek z płytek gresowych, g) wykonaniu nowych okładzin ścian z płytek ceramicznych, h) malowaniu pomieszczeń sanitariatów. 2) Roboty sanitarne polegające na: a) przebudowie instalacji grzewczej w zakresie: – demontażu grzejników z rur stalowych ożebrowanych, – demontażu zaworów termostatycznych wraz z głowicami termostatycznymi, – demontażu zaworów odcinających powrotnych przy grzejnikach, – montażu grzejników stalowych płytowych w miejsce zdemontowanych grzejników z rur stalowych ożebrowanych, – montażu nowych zaworów termostatycznych wraz z głowicami oraz zaworów powrotnych, – montażu podpionowych zaworów regulacyjnych oraz zaworów odcinających, – wykonania prób instalacji z dokonaniem regulacji, b) wymianie przyborów sanitarnych w pomieszczeniach WC na VI i VII piętrze, tj. umywalek, misek ustępowych typu kompakt, pisuarów, elektrycznych podgrzewaczy wody i armatury czerpalnej. Szczegółowy zakres robót opisany jest w: 1) Projekcie wykonawczym. 2) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 3) Przedmiarze robót.

www.zus.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie licytacji elektronicznych udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/ 2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców: 1) Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na podanej wyżej stronie internetowej (jeśli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem), przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wraz z ww. wnioskiem wykonawca winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 2) W przypadku kiedy Wykonawca nie poda we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej loginu lub poda niewłaściwy login (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji), Zamawiający nie będzie miał możliwości przypisania Wykonawcy do prowadzonej przez siebie licytacji, co oznacza brak możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 3) Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Korzystanie z Platformy licytacji elektronicznych UZP jest bezpłatne. 4) Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie Platformy licytacji elektronicznych w zakładce Samouczek. 3. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1) Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux podłączony do sieci Internet. 2) Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zostanie przeprowadzona po upływie wyznaczonego terminu składania wniosków. 2. Zamawiający przypisze Wykonawców dopuszczonych do udziału w licytacji, korzystając z loginów przekazanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. Jednocześnie Zamawiający prześle (elektronicznie na adres e-mail podany we wniosku) zaproszenie do udziału w licytacji wskazując termin otwarcia licytacji (data i godzina), z zastrzeżeniem że zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Pzp, termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. 4. Licytacja elektroniczna w przedmiotowym postępowaniu jest licytacją jednoetapową. 5. W czasie trwania licytacji Wykonawca ma prawo do złożenia więcej niż jednej oferty (postąpienia). 6. Cena podana w toku licytacji w ofercie (postąpieniu) za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1) jest rzeczywistą ceną oferty brutto, podaną w złotych polskich (PLN) zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do jednego grosza. Określając cenę należy stosować następujące zaokrąglenia: jeżeli trzecie miejsce po przecinku wynosi od 0 do 4 to drugie miejsce po przecinku pozostaje niezmienione, jeżeli trzecie miejsce po przecinku wynosi od 5 do 9 to drugie miejsce po przecinku należy zaokrąglić w górę, 2) zawiera wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego, 3) uwzględniająca wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia, tj. w szczególności wszystkie asortymenty robót ujęte w przedmiarze robót, koszty ubezpieczenia, koszty związane z organizacją pracy w budynku użyteczności publicznej, pracą Wykonawcy w godzinach popołudniowych, wieczornych, nocnych i w dniach wolnych od pracy, zakupem, dostawą, rozładunkiem i ewentualnym magazynowaniem materiałów, pracą sprzętu, koszty związane z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót w zakresie określonym we wzorze umowy, organizacją pracy na terenie prowadzonych prac, wywozem gruzu i nieczystości oraz ich prawidłowego składowania i utylizacji, koszty uwzględniające warunki gwarancji i rękojmi oraz podatek VAT, a w przypadku powierzenia części zamówienia osobom trzecim, także koszt zaangażowania podwykonawców. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej, która została ustalona przez Zamawiającego w wysokości: 576 700,00 zł brutto (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy brutto). 8. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę postąpienia (minimalna różnica między ofertami), która wynosi: 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 groszy brutto). 9. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. 10. W toku danej licytacji, za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będą przekazywane wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia danej licytacji nie będą ujawnione informacje umożliwiające identyfikację Wykonawców. UWAGA: System nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu (np. przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej).

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-29 11:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

1) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie, budynku lub obiektu budowlanego i obejmujące swoim zakresem roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne w zakresie c.o., przy czym wartość każdej wykazanej roboty budowlanej musi wynosić co najmniej 400 000,00 zł brutto. Wykazane przez Wykonawcę zadania przy złożeniu ofert winny być wykonane (tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców. 2) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych wydane na podstawie art. 12 ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców.

Tak

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Tak

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę(ów) do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej – w przypadku podpisania wniosku przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestrowych. 3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę(ów) ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – w przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IX. Termin związania ofertą


1. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 2. Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza w momencie zamknięcia licytacji elektronicznej pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji elektronicznej.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Wymagany termin wykonania zamówienia: 15.10.2018 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


1. Szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą oraz możliwości jej zmiany zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszej Instrukcji dla wykonawców. 2. Wzór umowy nie podlega negocjacjom. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, muszą być akceptowalne przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz nie mogą naruszać postanowień art. 144 ustawy Pzp.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści Umowy dokonywane będą za zgodą obu Stron aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 3. Niezależnie od treści innych zapisów Umowy, zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić wyłącznie w przypadku, kiedy jest spowodowana: 1) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową, 2) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ustaloną technologią, 3) niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w Dokumentacji, 4) przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy, 5) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, albo wykonania części robót inną technologią niż założona w Dokumentacji. 4. Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła