Licytacja L-148-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-148-2009 - Usługi bankowe - przelewy

Dane zamawiającego

OR KRUS w Bydgoszczy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Wyczółkowskiego 22
85-092, Bydgoszcz

Numer ogłoszenia w BZP:

241526-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-08-04 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy świadczeń emerytalno-rentowych, na konta osobiste beneficjentów Zamawiającego prowadzone w różnych bankach – za pomocą elektronicznego systemu przekazów masowych, w formacie VideoTel. Realizacja zamówienia powinna się odbywać w ramach połączeń internetowych lub za pomocą bankowego oprogramowania sieciowego, zainstalowanego na 2 stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (na 1 stanowisku w Oddziale Regionalnym w Bydgoszczy i 1 stanowisku w Placówce Terenowej we Włocławku). Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie udostępnić, konserwować i aktualizować oprogramowanie oraz niezbędne narzędzia służące do elektronicznego przekazywania zleceń wypłaty świadczeń oraz przeszkolić pracowników w siedzibie Zamawiającego. W przypadku awarii programu Wykonawcy, braku możliwości połączenia internetowego itp., Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zlecenia na podstawie danych odebranych przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego w pliku w formacie VideoTel na nośniku CD-R. Przetarg obejmuje szacunkowo około 159 400 szt. dyspozycji w okresie od 01.09.2009 r. do 31.05.2010 r. Średnia kwota jednej dyspozycji (świadczenia emerytalno-rentowego) wynosi około 820,00 PLN. Dane aktualne z miesiąca lipca 2009 r. Ilość i wartość podane są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od liczby obsługiwanych świadczeniobiorców oraz waloryzacji kwot emerytur i rent. Wykonawca realizuje wyłącznie zlecenia Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi. Wykonawca zrealizuje dyspozycje przelewu w dniu otrzymania środków od Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przejęte zlecenia wypłat do wysokości środków przekazanych na rachunek bankowy. W przypadku niedotrzymania terminów wypłat świadczeń Wykonawca naliczy i wypłaci świadczeniobiorcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. Zwroty świadczeń wpływające na konto Wykonawcy (likwidacja rachunku ROR przez świadczeniobiorcę lub inne przyczyny), zostaną przekazane na wskazane konto bankowe Zamawiającego nie później niż w dniu następnym po otrzymaniu zwrotu. Za zwroty świadczeń Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat. Wykonawca jest zobowiązany do używania powierzonych przez Zamawiającego środków pieniężnych wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia. W razie wypłacenia środków osobie nieuprawnionej Wykonawca pokrywa szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w pełnej wysokości. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku CPV: 66110000-4 Usługi bankowe Zamawiający zastrzega, że zamówienie nie może zostać powierzone podwykonawcom

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z w/w wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Tryb udzielania zamówienia: licytacja elektroniczna. 2. Licytacja elektroniczna na świadczenie usługi wypłat świadczeń emerytalno-rentowych na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców będzie licytacją jednoetapową. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 0,01 PLN. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 10. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.01 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-07-24 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 P.z.p. tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie www.krus.gov.pl, należy załączyć: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 P.z.p. - zgodne ze wzorem dostępnym na stronie www.krus.gov.pl; 2) Zatwierdzony wzór umowy zgodny ze wzorem dostępnym na stronie www.krus.gov.pl; 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, dokument musi być złożony przez każdy podmiot); 4) aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego; 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub gdy z innych wymaganych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa; 9) jeżeli o zamówienie Wykonawcy ubiegają się wspólnie lub prowadzą działalność w formie spółki cywilnej - dokument potwierdzający ustanowienie przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia udział biorą Wykonawcy zagraniczni, tj. mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wymaga złożenia odpowiednich dokumentów, które wymienione zostały w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych przedmiotowym postępowaniu oświadczeń i dokumentów, wg. formuły ‘spełnia’ lub ‘nie spełnia’

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

od 01.09.2009 r. do 31.05.2010 r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.krus.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy Umowa Nr 2310/16/09 O świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy świadczeń emerytalno-rentowych, na konta osobiste beneficjentów Zamawiającego prowadzone w różnych bankach – za pomocą elektronicznego systemu przekazów masowych, w formacie VideoTel. Zawarta w dniu ..................r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego zgodnie z upoważnieniem występuje: Joanna Krzyżanowska – Dyrektor Oddziału KRUS w Bydgoszczy, zwana w umowie „Zamawiającym” a ............................................................................................................................................................ z siedzibą w ......................................................................................................................................, posiadającym NIP ........................................... REGON .................................................... wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr ......................... w Sądzie ............................. lub wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w ............................................................ pod nr ....................................................................................... dnia ...................................... zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentują: 1) ............................................................................................................................................ 2) ............................................................................................................................................ Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) § 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację dyspozycji przelewu środków finansowych z tytułu wypłat emerytur i rent na wskazane przez Zamawiającego rachunki prowadzone w różnych bankach na terenie kraju. 2. Środki na zrealizowanie zadania zostaną przekazane na rachunek Wykonawcy wskazany w § 3 pkt 1 niniejszej Umowy, w kwocie odpowiadającej równowartości zlecenia przelewu emerytur, rent. § 2 1. Wykonawca świadczył będzie Zamawiającemu usługi, o których mowa w § 1 pkt 1 w ramach internetowego i/lub elektronicznego systemu bankowego w formacie VideoTel. 2. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń, o których mowa w § 1 pkt 2. 3. Wykonawca zrealizuje dyspozycje przelewu w dniu otrzymania środków od Zamawiającego. 4. W przypadku awarii programu Wykonawcy bądź braku możliwości połączenia internetowego, realizacja zleceń będzie odbywała się na podstawie zbiorczego polecenia przelewu, obejmującego kwotę wszystkich świadczeń do wypłaty wraz z załącznikami w formie płyty CDR zawierającej dane osobowe świadczeniobiorców, indywidualne wysokości świadczeń, numery kont i inne niezbędne dane do wypłaty. Płytę CDR w zalakowanej kopercie odbierał będzie, z siedziby Zamawiającego, za pokwitowaniem, osobiście upoważniony do tego pracownik Wykonawcy. 5. Wykonawca realizuje wyłącznie zlecenia Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi. § 3 1. Zamawiający będzie przekazywać środki pieniężne na wypłaty świadczeń, o których mowa w § 1 niniejszej umowy na rachunek techniczny Wykonawcy .......................................................................................................................................... (numer rachunku Wykonawcy). 2. Zlecenia składane przez Zamawiającego do banku Wykonawcy będą autoryzowane w elektronicznym systemie bankowym za pomocą podpisów elektronicznych przez osoby upoważnione wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 3. Wykonawca potwierdza wykonanie zlecenia na wykazie zrealizowanych dyspozycji, wygenerowanych przez Zamawiającego. Wykaz zawiera informacje o beneficjencie (nr świadczenia, nr rachunku, imię i nazwisko), kwocie oraz tytule płatności każdego zlecenia. Potwierdzenie realizacji w formie papierowej będzie dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do następnego dnia roboczego, licząc od daty realizacji dyspozycji. 4. Wykonawca zrealizuje zbiorcze zlecenia przelewu bez konieczności otwarcia rachunku bankowego Zamawiającego w banku Wykonawcy. § 4 1. Wykonawca zobowiązuje się do: a) zrealizowania dyspozycji przelewu w dniu otrzymania środków od Zamawiającego, b) zwracania Zamawiającemu niezrealizowanych świadczeń emerytalno rentowych na konto bankowe nr …………………………………………………………………… w przypadku zwrotu świadczeń z banku prowadzącego rachunek beneficjenta. c) za zwrot świadczeń Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat. 2. Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie udostępnić, konserwować i aktualizować oprogramowanie i niezbędne narzędzia służące do elektronicznego przekazywania zleceń wypłaty świadczeń w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego. § 5 Rozpatrywanie reklamacji, rozwiązywanie problemów wynikających z realizacji niniejszej umowy ma następować nie później niż w ciągu dwóch godzin od chwili telefonicznego zgłoszenia. § 6 1. Strony ustalają że wysokość opłaty od każdego dokonanego przelewu na rachunek świadczeniobiorcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy będzie wynosić .......... zł., słownie ............................................................ zgodnie ze złożoną ofertą. 2. Opłata określona w ust. 1 zawiera wszystkie elementy kosztów manipulacyjnych. Zamawiający nie ponosi żadnych innych opłat z tytułu realizacji niniejszej umowy. 3. Cena świadczonych usług w okresie trwania umowy nie podlega waloryzacji. 4. Wynagrodzenie będzie płatne na konto nr ……………………………………………....... raz w miesiącu po wykonaniu usługi na podstawie faktury VAT, sporządzonej przez Wykonawcę. 5. Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana w terminie do 14 dni od otrzymania faktury przez Wykonawcę. Faktura VAT winna w treści zawierać sposób wyliczenia kwoty do zapłaty (liczbę przelewów x opłata od każdego dokonanego przelewu). § 7 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy według następujących zasad: a) w przypadku opóźnienia w wypłacie świadczeń emerytalno – rentowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% nie doręczonych świadczeń za każdy dzień opóźnienia, b) w razie wypłacenia przez Wykonawcę świadczeń osobom nieuprawnionym Wykonawca pokryje szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w pełnej wysokości. 2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do zapłaty świadczeniobiorcy odsetek ustawowych z własnych środków za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. § 8 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu środki pieniężne przekazane na poczet wypłaty świadczeń. 2. Wykonawca będzie używał powierzone przez Zamawiającego środki pieniężne wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia. § 9 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01 września 2009 r. do 31 maja 2010 r. 2. W czasie trwania umowy każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku: a) przeznaczenia przekazanych środków niezgodnie z unormowaniami niniejszej umowy, b) nie przestrzegania przepisów dotyczących poufności informacji i ochrony danych osobowych, c) wyrządzenia Zamawiającemu przy realizacji umowy szkody z winy umyślnej, d) nie naprawienia przez Wykonawcę, w terminie określonym przez Zamawiającego szkody poniesionej przez Zamawiającego lub jego klientów, e) wszczęcia postępowania karnego w sprawie działalności Wykonawcy, f) powtarzającego się zawinionego przez Wykonawcę braku zdolności wykonywania usługi w oparciu o własny potencjał organizacyjno - wykonawczy. § 10 1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także do zabezpieczenia danych osobowych pobierających świadczenia oraz do przetwarzania tych danych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji postanowień niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do nie udostępniania danych osobowych osób wymienionych w ust. 1 innym osobom i podmiotom. § 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo bankowe. § 12 Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. § 13 Wszelkie zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty są niedopuszczalne. § 14 Ewentualne spory wynikające z postanowień umowy będą rozstrzygane przez Sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. § 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zleceniodawca: Zleceniobiorca:

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA: Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za brutto za wykonanie jednej dyspozycji przelewu świadczenia emerytalno-rentowego na wskazany rachunek świadczeniobiorcy w dowolnym banku wraz z wszelkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do momentu otwarcia licytacji. 1.1. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: Główny Księgowy – Pani Anna Woźniak – w zakresie przedmiotu zamówienia; Przewodniczący Komisji Przetargowej – Pani Joanna Siluk, w zakresie SIWZ; Pracownik Stanowiska d/s Zamówień Publicznych – Pan Marek Krygier, w zakresie SIWZ. Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: 1.Wnioski winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, pok. 803 Sekretariat w terminie do 24.07.2009 r., do godziny 10.00. 2.Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi być złożony Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ ŚWIADCZENIE USŁUGI WYPŁAT ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH NA INDYWIDUALNE RACHUNKI BANKOWE ŚWIADCZENIOBIORCÓW ZNAK OP-2310/16/09 ‘NIE OTWIERAĆ PRZED 24.07.2009 R. GODZ. 1030, oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). Napis wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz tytuł postępowania winny być napisane w sposób wyróżniającym opakowanie spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego. Wszelkie elementy wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie opakowane i nie oznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas ich porównywania i oceny. Brak adnotacji dotyczących Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-07-24 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-07-29 08:52:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła